АКТИВІЗАЦІЯ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕК УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

ЗаявникНатаров Олег Олександрович (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Інноваційні трансформації ресурсів і послуг» (2022)
ЗахідСекція 3. Електронні ресурси бібліотек як складова інформаційної основи сучасного національного розвитку
Назва доповідіАКТИВІЗАЦІЯ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕК УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

Натаров Олег Олександрович,
ORCID 0000-0003-1183-2323,
молодший науковий співробітник,
відділ оперативної інформації,
Служба інформаційно-аналітичного забезпечення,
Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського,
Київ, Україна
е-mail: big-olegnat@bigmir.net

АКТИВІЗАЦІЯ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕК УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Висвітлено роль бібліотеки як комунікаційної установи. Наголошено на актуальності питань оперативного інформування владних структур та громадськості про дослідження та розробки українських вчених, які пов’язані зі зміцненням обороноздатності і безпеки держави.
Ключові слова: комунікаційна діяльність, бібліотеки, воєнний стан, українські вчені

Під час війни, розв’язаної Росією проти України, та в контексті повоєнних викликів Українській державі і суспільству значно зросла актуальність питань оперативного інформування владних структур та громадськості про дослідження та розробки українських вчених, які пов’язані зі зміцненням обороноздатності і безпеки держави.
Слід зазначити, що сьогодні висвітлення відповідних питань перебуває у центрі уваги як керівництва держави, так і наукової спільноти.
Так, з метою донесення до широких кіл громадськості інформації про діяльність Національної академії наук України (НАН України, Академія) в умовах воєнного стану, на виконання доручення заступника Керівника Офісу Президента України Президія НАН України прийняла постанову «Про активізацію комунікаційної діяльності НАН України в умовах воєнного стану». Президія Академії постановила «вважати висвітлення заходів, спрямованих на зміцнення обороноздатності і безпеки держави, посилення стійкості українського суспільства, протидію антиукраїнській пропаганді, відновлення та розвиток України у воєнний і післявоєнний періоди одним з найважливіших напрямів комунікаційної діяльності НАН України».
Секціям, відділенням, регіональним науковим центрам і науковим установам НАН України було доручено оперативно надавати до групи науково-аналітичного забезпечення комунікаційної діяльності НАН України, що виконує функції прес-служби, інформацію про важливі фундаментальні та прикладні наукові дослідження і дослідження, результати яких можуть бути використані для зміцнення обороноздатності та безпеки країни й відновлення в повоєнний час економіки, а також про спільні заходи з національними галузевими академіями наук України, закладами вищої освіти України, зарубіжними партнерами, про благодійну та волонтерську діяльність співробітників Академії в інтересах Збройних Сил України і територіальної оборони.
Треба зауважити, що в умовах стрімкого розвитку інформаційного суспільства посилюється роль бібліотек як комунікаційних установ.
На думку дослідників сьогодні саме бібліотека є базовою соціально-комунікативною структурою, яка концентрує комунікаційну культуру суспільства і забезпечує комунікаційні процеси з використанням документів, інформації і знань. Як зазначає українська дослідниця І. Давидова, «для більшості фахівців є очевидним, що сучасна бібліотека виступає як певна комунікаційна структура, діяльність якої має документно-комунікаційну сутність, пов’язану з документальними фондами, ресурсами, системою інформаційного сервісу». В свою чергу автори монографії «Бібліотеки у формуванні інформаційного ресурсу стратегічних комунікацій українського суспільства» зауважують, що за умови розвитку сучасних бібліотек як інформаційних центрів різноманітних громад – від місцевих до наукових тощо, як ефективний чинник підтримки комунікації між владою і громадянським суспільством можна розглядати бібліотечні аналітичні структури.
Загалом варто зазначити, що на сьогодні в Україні утвердилось сприйняття інформаційно-аналітичної діяльності як невід’ємної складової науково-інформаційної роботи бібліотек, а інформаційно-аналітична продукція стала важливим засобом комунікації між бібліотекою та читачем – споживачем інформації.
Приклад ефективної діяльності у напрямі налагодження комунікації між бібліотекою та користувачами демонструє досвід таких структурних підрозділів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (НБУВ), як Служба інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади (СІАЗ), Національна юридична бібліотека та Фонд Президентів України. Той факт, що згадані підрозділи були створені в найбільшій бібліотеці України, де склалися традиції та існує досвід комплектування, наукової систематизації, збереження й використання колекційних фондів, а також наявність у бібліотеці величезного документального та електронного інформаційного ресурсу, дає змогу ефективно поєднувати інформаційні ресурси в справі бібліотечного інформаційного-аналітичного обслуговування органів державної влади.
Так, в умовах повномасштабного вторгнення Росії в Україну та введення воєнного стану, робота співробітників СІАЗ була спрямована на оперативне забезпечення користувачів, зокрема владних структур, матеріалами суспільно значущої тематики, підвищення ефективності використання інформаційного ресурсу бібліотеки, урізноманітнення форм інформаційно-аналітичної роботи. З цією метою випускалися такі інформаційно-аналітичні видання:
● «Україна: події, факти, коментарі», (інформаційно-аналітичний журнал, присвячений висвітленню та аналізу найактуальніших подій суспільного життя в економічній, політичній та соціальних сферах, проблемам ефективності державотворчого процесу в Україні);
● «Інформаційні можливості подолання стресу» (інформаційно-аналітичний бюлетень на базі оперативної інформації орієнтований на можливості використання акумульованої бібліотечними установами електронної інформації, зміст якої пов’язаний із доведенням до свідомості громадян найбільш ефективних технологій боротьби із гострими проявами масових стресів, пов’язаних із війною в Україні);
● «Шляхи розвитку української науки: суспільний дискурс» (інформаційно-аналітичний бюлетень на базі оперативної інформації, в якому висвітлюються проблеми підвищення ефективності наукової діяльності, проблеми реформування української науки, подається інформація про здобутки вітчизняної науки та висвітлюється досвід розвитку наукових досліджень за рубежем).
Зокрема, видання інформаційно-аналітичного бюлетеня «Шляхи розвитку української науки: суспільний дискурс» орієнтоване на реалізацію визначених Президією НАН України заходів, спрямованих на поліпшення сприйняття науки суспільством. Сьогодні на сторінках бюлетеню серед інших тем висвітлюється інформація про внесок українських науковців у зміцнення обороноздатності та безпеки держави, роботу наукових установ під час воєнного стану, бачення науковою спільнотою шляхів повоєнного відновлення нашої держави тощо.
Треба зазначити, що відповідно до одного з пріоритетних напрямів розвитку Відділу оперативної інформації СІАЗ НБУВ (який забезпечує випуск видання «Шляхи розвитку української науки: суспільний дискурс») – удосконалення дистантного обслуговування користувачів на основі використання новітніх інформаційних технологій, зокрема передових методів моніторингу, обробки й доставки інформації, посилення аналітичної і прогнозної складової в інформаційно-аналітичних матеріалах – матеріали інформаційно-аналітичного бюлетеню представлено на порталі «Центр досліджень соціальних комунікацій», у соціальних мережах Facebook, Linkedin та Twitter. Для доставки інформаційно-аналітичного продукту замовникам використовується електронна пошта.
Отже, діяльність СІАЗ НБУВ з оперативного забезпечення користувачів матеріалами суспільно значущої тематики свідчить про те, що в умовах воєнного стану бібліотека продовжує відігравати важливу роль комунікаційної установи. Своєю чергою моніторинг публікацій у медіапросторі України, присвячених питанням вітчизняної науки свідчить, що українська наукова спільнота продовжує сумлінно працювати задля зміцнення обороноздатності та безпеки держави, посилення стійкості українського суспільства, відновлення й розвитку України у воєнний і післявоєнний періоди.

Оleg Natarov,
ORCID 0000-0003-1183-2323,
Junior Researcher,
Operational Information Department,
Service of information and analytical support,
V. I. Vernadsky National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
е-mail: big-olegnat@bigmir.net
ACTIVATION OF COMMUNICATION ACTIVITIES OF UKRAINIAN LIBRARIES IN A STATE OF WAR
The role of the library as a communication institution is highlighted. The urgency of the issues of operative informing of power structures and public about researches and developments of Ukrainian scientists connected with strengthening of defence capability and security of the state is noted.
Keywords: communication activities, libraries, martial law, Ukrainian scientists