РОЛЬ І МОЖЛИВОСТІ ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСІВ БІБЛІОТЕК В ОБСЛУГОВУВАННІ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ

ЗаявникКабаренкова Євгенія Григорівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Інноваційні трансформації ресурсів і послуг» (2022)
ЗахідСекція 3. Електронні ресурси бібліотек як складова інформаційної основи сучасного національного розвитку
Назва доповідіРОЛЬ І МОЖЛИВОСТІ ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСІВ БІБЛІОТЕК В ОБСЛУГОВУВАННІ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді


РОЛЬ І МОЖЛИВОСТІ ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСІВ БІБЛІОТЕК В ОБСЛУГОВУВАННІ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ

На основі аналізу демографічної ситуації в Україні досліджуються потреби людей похилого віку та роль і можливості електронних ресурсів бібліотек в обслуговуванні цієї категорії громадян. Розглядаються новітні форми і методи в роботі книгозбірень, що сприяють соціальній інтеграції літніх людей, підвищенню їхньої правової освіти, підтримці інтелектуального рівня тощо.
Ключові слова:старіння населення, бібліотека, навчання, правова допомога, інформування.

В Україні частка людей у віці понад 65 років загалом досягнула 15, 9 %, а серед сільських жителів – 19,8 % (середній показник ООН – 7 %). Тож населення країни оцінюється як дуже і дуже старе.
Літні люди належать до вразливої категорії населення. Чимало з них потерпають через слабке здоров’я, втрату колишнього становища й трансформацію статусу, соціальну ізоляцію, вдівство, обмеження в пересуванні тощо. До того ж, якість життя старших людей у містах та сільській місцевості сильно різниться. В Україні також спостерігаються відмінності у віковій структурі населення між різними регіонами. Найстаріше населення проживає в Чернігівській, Донецькій, Сумській та Луганській областях.
Мета цієї статті – на основі моніторингу бібліотечних електронних масивів інформації, наукових розвідок із цієї тематики проаналізувати як бібліотечні установи переорієнтовуються на розширення своїх можливостей в обслуговуванні літніх людей відповідно до принципів «активного старіння».
На думку дослідників цієї теми, активне старіння – це багатовимірна концепція, що стосується ситуації, коли люди продовжують брати участь у формальному ринку праці, займаються неоплаченою продуктивною діяльністю (допомога родині, волонтерство), беруть активну участь у житті громади, ведуть здорове, незалежне та безпечне життя.
Стрімкий розвиток інформаційних технологій сприяє інноваційним трансформаціям у роботі бібліотек. Вагомою складовою сучасної бібліотеки є бібліотечний фонд, а унікальним джерелом інформації – електронні ресурси. Наразі в бібліотечних установах України активно формуються та використовуються інформаційні ресурси як придбані, так і генеровані власне бібліотекою. Комп’ютеризація, використання всесвітньої мережі Інтернет, збільшення електронних інформаційних ресурсів значно розширили асортимент бібліотечних послуг, що, безперечно, позитивно впливає на якість задоволення інформаційних потреб користувачів старшого віку.
Ось лише деякі з них:
– розширення доступу літніх людей до новітніх технологій із відповідним навчанням;
– заохочення літніх осіб до участі в різноманітних навчальних програмах через мережу Інтернет з урахуванням вікових особливостей, психічного та фізіологічного розвитку;
– правова допомога;
– підвищення правової освіти;
– інформування про послуги – соціальні, реабілітаційні;
– підтримка інтелектуального ресурсу через читання, в тому числі й у віртуальному просторі;
– ознайомлення з інформацією органів влади, можливість коментувати владні ініціативи, а, отже, у такий спосіб брати участь у прийнятті важливих рішень для громади;
– сприяння в пошуку посильної роботи;
– отримання необхідної медичної інформації;
– спілкування з рідними в інших містах та за кордоном через відеозв’язок, особливо це актуально в сільській місцевості;
– пошук і отримання інформації щодо баз відпочинку та санаторно-лікувальних закладів;
– замовлення через Інтернет побутової техніки, необхідних у господарстві речей та ліків тощо.
З огляду на накопичений регіональними і місцевими бібліотеками досвід обслуговування літніх людей, випливає висновок, що сучасні реалії швидко ламають існуючі стереотипи, створюють нові підходи і пріоритети в організації обслуговування читачів цієї вікової категорії. При цьому використовуються різні форми і методи: скайп-зв’язок із рідними і друзями, онлайн-подорожі, консультації з лікарями, пенсійним фондом, соціальними працівниками тощо, пошук через Інтернет локацій «зеленого туризму», користування інтернет-магазинами, ознайомлення з віртуальними виставками, фотоальбомами рідного краю тощо.
Організатори бібліотечної справи в роботі з користувачами старшого віку прагнуть зробити так, щоб книгозбірня замінила їм роботу, яка займала чималу частину їхнього життя. З віком літні люди не повинні втрачати сенс та якість життя. І в цьому міські та сільські бібліотеки прагнуть зробити так, щоб показники основних змін у житті цих громадян перетворити на показники можливостей, що й робить їхнє життя комфортним та змістовним.


UDC 004.735.5:027]:024-053.9](477)
Evgenia Kabarenkova,
ORCID https.://orcid.org/0000-0002-2773-8545,
Junior Researcher,
department of socio-cultural network resources,
Law library,
V. I. Vernadsky National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: evgeniakab@gmail.com
THE ROLE AND POSSIBILITIES OF ELECTRONIC LIBRARY RESOURCES IN SERVICING THE ELDERLY
Based on the analysis of the demographic situation in Ukraine, the needs of the elderly and the role and capabilities of electronic library resources in serving this category of citizens are studied. The newest forms and methods in the work of book collections that contribute to the social integration of the elderly, the improvement of their legal education, the maintenance of the intellectual level, etc., are considered.
Keywords: population aging, library, education, legal aid, information.