ПРОЄКТНІ РІШЕННЯ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ЦИФРОВИХ РЕСУРСІВ ЛЬВІВСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. СТЕФАНИКА

ЗаявникМельник-Хоха Галина Ярославівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Інноваційні трансформації ресурсів і послуг» (2022)
ЗахідСекція 2. Цифрові бібліотечні технології організації знань
Назва доповідіПРОЄКТНІ РІШЕННЯ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ЦИФРОВИХ РЕСУРСІВ ЛЬВІВСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. СТЕФАНИКА
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 004.738.5[004.65:027.54](477.83-25)
Мельник-Хоха Галина Ярославівна;
ORCID https://orcid.org/0000-0001-7357-2163
молодша наукова співробітниця;
відділ бібліотекознавства;
Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника;
Львів, Україна;
e-mail: galja-m@ukr.net

ПРОЄКТНІ РІШЕННЯ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ЦИФРОВИХ РЕСУРСІВ ЛЬВІВСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. СТЕФАНИКА

Розкрито досвід Бібліотеки щодо формування електронних ресурсів книгозбірні. Представлено проєктні рішення та особливості створення колекцій для цифрової бібліотеки. Окреслено комплекс заходів, які передбачено здійснити з метою ефективного функціонування цифрової бібліотеки.
Ключові слова: цифрова бібліотека, цифрова колекція, цифрові копії, страховий фонд.

Останнє десятиріччя Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника (далі – ЛННБ України ім. В. Стефаника) одним із пріоритетних напрямів своєї діяльності визначає створення відокремленого електронного ресурсу (цифрової бібліотеки, ЦБ) для розміщення з вільний та частково вільний доступом оцифрованих копій бібліотечних надбань. Первинно, для цього вирішено використати засоби представлення, що інтегровано у АБІС Aleph (Ex Libris Ltd).
В такий спосіб ми плануємо надати відкритий, зручний й ефективний доступ для вітчизняних та іноземних читачів і дослідників до різноманітних колекцій, які зберігаються у фондах ЛННБУ ім. В. Стефаника та, водночас, створити резервний цифровий фонд рідкісних та унікальних матеріалів, що набуває особливої актуальності в умовах військової агресії РФ, яка супроводжуються ракетними обстрілами цивільної інфраструктури України.
Для виконання поставлених завдань слід було провести комплексний аналіз проєкту створення ЦБ, дослідити сукупність заходів, які передбачено здійснити задля її ефективного функціонування.
Робота над створенням ЦБ у ЛННБ України ім. В. Стефаника розпочалася у 2004 р. з підписання «Угоди про реалізацію документально-інформаційного проєкту, що стосується культурної спадщини українського та польського народів». Партнерами угоди виступали: ЛННБ України ім. В. Стефаника, Національний заклад ім. Оссолінських у Вроцлаві та Digital-Center у Познані.
У його рамках було проведено роботу з оцифрування найбільш цінних видань ЛННБ України ім. В. Стефаника та Національного закладу ім. Оссолінських, які становлять національне надбання польського і українського народів. Так, наприклад, лише у відділі рукописів ЛННБ України ім. В Стефаника було виготовлено понад 4 млн. сканів. У жовтні 2019 року на 91-й Оссолінській зустрічі ЛННБ України ім. В Стефаника було урочисто передано оцифровані копії документів архівних та рукописних збірок Наукового Товариства ім. Т. Шевченка, оригінали яких зберігаються у Національній бібліотеці Польщі (м. Варшава) та Національному закладі ім. Оссолінських (м. Вроцлав). Загальна кількість сканованих зображень перевищує 240 тис. од. зб. загальним об’ємом цифрованих копій понад 5-ти терабайт інформації. І це лише частина оцифрованих колекцій Бібліотеки.
Сьогодні у структурних підрозділах ЛННБ України ім. В. Стефаника проводиться відбір та оцифрування друкованих документів для створення цифрового страхового фонду бібліотеки на випадок надзвичайних обставин. Страхова копія документу створюється шляхом його сканування у форматі окремих зображень, а черговість визначається історико-культурною цінністю, науковою актуальністю, фізичним станом та інтенсивністю запитуванності документа.
При електронному копіюванні на скло сканера ставлять дві лінійки, щоб було видно розміри документів. При створенні майстер-копії розміром А4 і більше, роздільна здатність повинна бути не менше 300 dpi. Для формату менше А4, пошкоджених матеріалів, матеріалів, які містять дрібні деталі, тонкі лінії, фотодокументи, атласи, карти, креслення роздільна здатність повинна бути 600 dpi. Електронний формат копій створюється у режимі 8-bit Grayscale, 256 відтінків сірого.
Для представлення колекцій використовується ПЗ АБІС Aleph. Специфіка функціонування ЦБ ЛННБ України ім. В. Стефаника полягає в необхідності її інтеграції з базами даних Aleph, яка містить метадані у форматі MARC21 та метаінформацію про видання та наявні цифрові примірники бібліотеки, у тому числі захищене MARC-поле 530, яке обрано для зберігання шляху до цифрової копії відповідного документу на електронному ресурсі книгозбірні. Таким чином, планується створити окремий захищений ресурс доступу до цифрових колекцій зі сторінки електронного каталогу бібліотеки, що міститиме цифрові копії документів.
Запуск ЦБ у відкритий доступ передбачає здійснення низки послідовних дій, які сумарно створюють надійний канал доступу кінцевих користувачів до обраних оцифрованих фондів ЛННБ України ім. В. Стефаника. Серед цих дій слід виокремити найважливіші:
1. Впорядкування цифрового фонду, стандартизація інформації та об’єднання цифрових версій та узгодження з метаданими АБІС Aleph;
2. Створення окремих копій меншої роздільної здатності для використання представлення у мережі із одночасним існуванням цифрових копій максимально високої якості для збереження у якості резерву страхової копії;
3. Проведення дизайнерських робіт з оформлення основної сторінки електронного каталогу бібліотеки, тестування сторінки цифрові колекції та виведення її у відкриту мережу.
Режим доступу до інформаційних електронних ресурсів ЛННБУ ім. В. Стефаника організовано з веб-сторінки «Електронні ресурси» та сторінки «Електронний каталог Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника» за пошуковим запитом «Інші каталоги» – «Цифрові колекції». Гіперпосилання відповідно до порядку:
• http://www.lsl.lviv.ua/index.php/uk/resursi-i-fondi/elektronni-resursy/
• http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/[...]-08678?func=file&file_name=base-list
Отже, результатом поетапного втілення цифрового бібліотечного проєкту в життя є: формування страхового фонду ЛННБ України ім. В. Стефаника та налагодження його обліку; створення користувацького електронного фонду цифрових копій видань на основі окремих електронних колекцій. Зокрема, на порталі книгозбірні в рамках інформаційного ресурсу організовано доступ до інтернет-порталів партнерів книгозбірні, серед них: «Zasoby cyfrowe Zakładu Narodowego im.Ossolińskich», Katalog zbiorów cyfrowych Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, «Львівські Архиєпархіальні відомості», «Архів НШТ НБ у Варшаві» та «Архів НТШ НЗіО у Вроцлаві» та «Електронні матеріали», де можна переглянути «Збірник математично-природописно-лікарської секції НТШ». Продовжується формування страхового фонду бібліотеки, а також електронних колекцій в межах окремих підрозділів, які виступають фондоутримувачами книжкових пам’яток, окремих документів та матеріалів.

УДК 004.738.5[004.65:027.54](477.83-25)
Galyna Melnyk-Khokha;
ORCID https://orcid.org/0000-0001-7357-2163
Junior Research Associate;
Department of Library Science;
Vasyl Stefanyk National Scientific Library of Ukraine in Lviv;
Lviv, Ukraine;
e-mail: galja-m@ukr.net
PROJECT DECISIONS FOR THE PRESENTATION OF ELECTRONIC DIGITAL RESOURCES OF THE VASYL STEFANYK NATIONAL SCIENTIFIC LIBRARY OF UKRAINE IN LVIV
The experience of the Library in the formation of electronic resources of the book collection is revealed. Project decisions and features of creating collections for a digital library are presented. A set of measures, which are planned to be carried out for the purpose of effective functioning of the digital library, is outlined.
Keywords: digital library, digital collection, digital copies, insurance book fund.