Архів митрополита Андрея Шептицького (фонд XVIII ІР НБУВ): стан та збереження

ЗаявникСтичинський Іван Валентинович (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Інноваційні трансформації ресурсів і послуг» (2022)
ЗахідСемінар. Актуальні проблеми збереження бібліотечних фондів, які становлять культурне надбання України
Назва доповідіАрхів митрополита Андрея Шептицького (фонд XVIII ІР НБУВ): стан та збереження
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 025.171.94(477).26/28
Стичинський Іван Валентинович
ORCID 0000-0003-1357-6757
кандидат історичних наук, науковий співробітник,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
e-mail: ivanstychynskyi@gmail.com

АРХІВ МИТРОПОЛИТА АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО
(ФОНД XVIII ІР НБУВ): СТАН ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ

Розглянуто питання стану та збереження однієї з найбільших перлин у зібранні Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського – документального комплексу-архіву митрополита Андрея Шептицького. Документи цього архіву мають дуже велику цінність, тому його дослідження й збереження є вкрай важливим. Актуальності проблеми додає широкомасштабна російська агресія проти України, через яку існує значна загроза для пам’яток історії та культури.

Ключові слова: Андрей Шептицький, архів, колекція, збереження.

Митрополит Андрей Шептицький (1865-1944) – одна з ключових постатей історії України кінця ХІХ-го – поч. ХХ-го століть. Знаний церковний, громадсько-політичний діяч, меценат тощо. Дещо на маргінесі вищезазначеного стоїть ще одна іпостась цієї персони – колекціонер.
Архів митрополита Андрея Шептицького становить окремий фонд в Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (далі ІР НБУВ). У фонді XVIII ІР НБУВ налічується 609 одиниць зберігання, хронологічні межі документів фонду: 1384-1943 рр. До Києва ці документи потрапили після Другої світової війни, у 1946 р., коли радянською владою була ліквідована Греко-католицька митрополича консисторія. Фондове зібрання можна поділити на кілька частин: документи з Прилбицького архіву Шептицьких, документи з історії церков (Православної, Католицької та Греко-Католицької), документи з особистого архіву Андрея Шептицького. В ІР НБУВ упорядкуванням та дослідженням фонду займались Є. К. Чернухін та В. Е. Лось.
Про антикварну пристрасть Андрея Шептицького свідчать деякі фондові документи, які виходять за рамки церковної історії. Зокрема ті, що стосуються європейської військової історії. У їхній добірці містяться автографи визначних тогочасних державних та військових діячів, інформація про важливі військові події.
Однією з особливостей архіву-колекції Андрея Шептицького є розмаїття матеріалів з яких виготовлені документи: пергамент, папір, текстиль, метал. А часом пам’ятка може включати в себе кілька з них разом. Цей акцент є дуже важливим у контексті даного дослідження. Розглянемо проблематику стану та збереження архіву на прикладі кількох документів.
Перший – документ про надання відставки для обер-лейтенанта австрійського цісарсько-королівського 4-го пішого полку Карла Унглауба за підписом фельдмаршала Карла Шварценберга (ІР НБУВ, ф. XVIII, № 511). Датування: 6 травня 1818 р. Документ виготовлений на папері. Через складання, по лініям згину папір розірваний, що безпосередньо загрожує цілісності пам’ятки. Окремої уваги варта полкова печатка з червоного сургуча. Хоч вона й у порівняно гарному стані, однак на ній помітні маленькі тріщини. У разі неналежних умов зберігання, або поводження з документом є великий ризик втрати частин печатки.
Другим документом, який гарно ілюструє проблему є грамота Франца Йосифа І про надання графського титулу Івану Шептицькому (ІР НБУВ, ф. XVIII, № 343). Видана у Відні, 1871 р. Документ являє собою цілий комплекс з безпосередньо грамоти, імператорської та королівської печатки та металевого кожуха. Висла печатка хоч і збережена у відносно належному стані, однак кришка з бронзової кустоди відсутня. Припускаємо, вона була втрачена під час багатьох переміщень архіву. Делікатності поводження вимагає оксамитова оправа із золотими тисненнями. Значного розміру металевий кожух підіймає питання про належні умови зберігання, які б убезпечили метал від деформації.
Обидва промовисті приклади показують, що крім дослідження ці документи потребують реставраційних та відновлювальних робіт, й ступінь їх збереженості на пряму залежить від належного подальшого поводження з ними.
Отже, рукописи з архіву митрополита Андрея Шептицького є визначними історичними пам’ятками. Стан чималої кількості з них продиктований непростою історією архіву. Для того, щоб убезпечити його подальше існування деякі з документів потребують реставраційно-відновлювальних робіт (які потребують комунікації фахівців багатьох галузей).
Нині комплекс заходів із збереження історико-культурної спадщини України набув особливої актуальності через повномасштабне вторгнення Росії 24 лютого 2022 року.

UDC 025.171.94(477).26/28
Stychynskyi Ivan
ORCID 0000-0003-1357-6757
Ph. D., Research Associate,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
е-mail: ivanstychynskyi@gmail.com
ARCHIVES OF METROPOLITAN ANDREY SHEPTYTSKY
(FUND XVIII IR NBUV): CONDITION AND PRESERVATION
In this article overviewed the question of the value and conditions of the photographic album from the archive of O. M. Ignatiev, which is stored in the Institute of Manuscript of the National Library of Ukraine named after V. I. Vernadskyi. Aspects concerning the features of preservation of the specified photo collection are covered.
In this article overviewed the question of the condition and preservation of one of the largest pearls in the collection of the Institute of Manuscripts of the National Library of Ukraine named after V. I. Vernadskyi - the documentary complex-archive of metropolitan Andrey Sheptytskyi. The documents of this archive are of great value, so its research and preservation is extremely important. The urgency of the problem is exacerbated by the large-scale Russian aggression against Ukraine, which poses a significant threat to national monuments of history and culture

Keywords: Andrey Sheptytskyi, archive, collection, preservation.