Полікультурність у процесах становлення представників української музичної культури першої третини ХХ століття (на прикладі життя і творчості Віктора Косенка)

ЗаявникВолосатих Ольга Юріївна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Інноваційні трансформації ресурсів і послуг» (2022)
ЗахідСекція 6. Музична культура і музичні фонди бібліотек та архівів в умовах сьогодення
Назва доповідіПолікультурність у процесах становлення представників української музичної культури першої третини ХХ століття (на прикладі життя і творчості Віктора Косенка)
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 78.041:78.071(477)Косенко
Волосатих Ольга Юріївна,
ORCID 0000-0003-3713-4187,
кандидат мистецтвознавства, доцент,
доцент кафедри історії української музики та музичної фольклористики,
Національна музична академія України імені П. І. Чайковського,
Київ, Україна
е-mail: vololga7@gmail.com

ПОЛІКУЛЬТУРНІСТЬ У ПРОЦЕСАХ СТАНОВЛЕННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ УКРАЇНСЬКОЇ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТОЛІТТЯ (НА ПРИКЛАДІ ЖИТТЯ І ТВОРЧОСТІ ВІКТОРА КОСЕНКА)

Досліджується значення різноманітних культурних впливів на формування світоглядних та естетичних уподобань українського композитора, піаніста й педагога Віктора Косенка, вага різних культур і традицій для цілісної мистецької панорами України першої половини ХХ століття загалом.
Ключові слова: творчість Віктора Косенка, життєпис митця, культурний вплив, вплив традиції, українська музична культура перших десятиліть ХХ століття.

Сучасне гуманітарне знання значною мірою актуалізує дослідження, орієнтовані на висвітлення привнесення явищ інших національних культур до української традиції, пізнання й адаптації тих впливів у процесах становлення модерної вітчизняної культури. Зокрема, останнім часом неодноразово висвітлювалося інтегрування європейських традицій освіти до системи української педагогіки, втілення інонаціональної тематики в театральному мистецтві, діяльність пов’язаних з кількома національними культурами митців тощо. У зв’язку з цією тенденцією, досить актуальним може бути відстеження різноманітних впливів (національно-культурних, соціально-політичних, світоглядно-ідеологічних тощо) на формування й розвиток творчої особистості, зокрема — представників української музичної культури першої третини ХХ століття, період становлення котрих припав на буремні роки зламу століть і не менш багаті на події перші десятиліття нової доби.
Проте, на заваді вирішенню подібного наукового завдання постає той факт, що український мистецький доробок першої половини ХХ століття на сьогодні насправді не є уведеним до повноцінного обігу. Твори, якщо йдеться про літературу й музику, подекуди й досі існують лише в рукописах або поодиноких архівних друкованих примірниках, доволі помітна частина вважається втраченою. Здебільшого недоступними для наукового осмислення і опрацювання лишаються матеріали творчих і особових архівів митців — критична, літературна, мемуарна й епістолярна спадщина, різноманітні офіційні документи, нариси й нотатки, щоденникові записи, авторські маргіналії на рукописах творів і тому подібне. Парадоксально, але навіть, здавалося би, добре знані, вивчені, шановані й видавані ще за свого життя творчі постаті теж перебувають в такій ситуації, до того ж саме внаслідок соціополітичних і пов’язаних з ними відповідних ідейно-світоглядних обставин. Під час упорядкування офіційних зібрань творів багато що лишалося «поза кадром», ще менше шансів дістатися до своєї (принаймні наукової) аудиторії мав доробок безпосередньо не пов’язаний з провідною сферою діяльності митця. Стан епістолярної спадщини відповідного періоду блискуче охарактеризувала у своїй монографії Маріанна Копиця: «Навіть ті нечисленні листування, які все-таки були опубліковані, далекі від їх оригінальних текстів: листи безжально скорочувалися, невпізнанно змінювалися, з них вилучалися всі найважливіші деталі творчого життя дописувачів та їх стосунків із державними інстанціями, факти інтимного життя, побутові деталі. Перед дослідниками стоїть завдання не тільки пошуків та опрацювання досі невідомих архівних фондів, а й перегляду, перевидання тих, які були опубліковані у 1920–1980 ті роки ХХ століття. Адже наукове осмислення шляху історичного розвитку нашої культури, зокрема, музичної неможливе без такого “погляду зсередини” — найбільш об’єктивного, не спотвореного цензурним втручанням».
Наочним випадком такого «відомого незнаного» митця є визначний представник української музичної культури першої половини ХХ століття Віктор Косенко. Відстежити, у річищі декларованої проблеми, потенційно важливі для його становлення культурницькі впливи нині здається можливим винятково із застосуванням методів наукової реконструкції на основі непрямих джерел, оскільки, як свідчать останні архівні знахідки, навіть тиражована в довідниках і дослідженнях попереднього періоду офіційна біографія митця виявилася вимушено сконструйованою ним послідовністю фактів, значною мірою не пов’язаних з його справжнім життєвим шляхом. Події перших 20 років життя композитора не мають практично жодних безпосередніх документальних підтверджень ані у його особовому архіві, про що свідчить нещодавно виданий каталог, ані у фондах Меморіальної квартири-музею композитора. Тож не викликає сумнівів перспективність наукового опрацювання раніше недосяжного для дослідників повного обсягу документів особового фонду композитора, а також подальших пошуків опосередкованих джерел інформації у фондах архівних установ світу.

UDC 78.041:78.071(477)Косенко
Volosatykh Olga,
ORCID 0000-0003-3713-4187,
Candidate (PhD) of Art Studies, Associate professor,
Associate professor of the History of Ukrainian Music and Musical Folklore Department,
P. I Tchaikovskyі Ukrainian National Academy of Music,
Kyiv, Ukraine
е-mail: vololga7@gmail.com

POLYCULTURALITY IN THE PROCESSES OF THE UKRAINIAN MUSICAL CULTURE IN THE FIRST THIRD OF THE 20TH CENTURY REPRESENTATIVES FORMATION (ON THE EXAMPLE OF THE LIFE AND CREATIVITY OF VIKTOR KOSENKO)

The significance of various cultural influences on the worldview and aesthetic preferences of the Ukrainian composer, pianist and teacher Viktor Kosenko formation, the importance of various cultures and traditions for the holistic artistic panorama of Ukraine in the first half of the 20th century in general is investigated.
Key words: works by Viktor Kosenko, biography of the artist, cultural influence, influence of tradition, Ukrainian musical culture of the first decades of the twentieth century.