Бібліотечна періодика (20-30 роки ХХ ст.) як джерело для дослідження біібліотекознавчої думки в Україні

ЗаявникМасловська Світлана Миколаївна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Інноваційні трансформації ресурсів і послуг» (2022)
ЗахідСекція 1. Бібліотечно-інформаційний комплекс: сучасні пріоритети організації та управління
Назва доповідіБібліотечна періодика (20-30 роки ХХ ст.) як джерело для дослідження біібліотекознавчої думки в Україні
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 02(477)+025.17(477)
Масловська Світлана Миколаївна
ORGID 0000-0002-3828-6732
науковий співробітник,
відділ теорії та історії бібліотечної справи,
Інститут бібліотекознавства,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
e-mail: negretova34@gmail.com

БІБЛІОТЕЧНА ПЕРІОДИКА (20 – 30 РОКИ ХХ СТ.) ЯК ДЖЕРЕЛО ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ БІБЛІОТЕКОЗНАВЧОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ.

Зроблено огляд української бібліотечної періодики (фахові бібліотечні журнали, наукові бібліотечні збірники) спеціалізованого фонду читального залу бібліотекознавчої літератури Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.
Ключові слова: Бібліотечна періодика, бібліотекознавчий фонд, оцифрування документів, електронний бібліотекозначий ресурс, бібліотечна справа України.

Спеціалізований фонд читального залу бібліотекознавчої літератури Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського є унікальним за своїм змістом та ретроспекцією. На сьогодні фонд становить понад 20 тис. документів, хронологічне охоплення – середина ХIX ст. до наших днів. Фундаментальні монографії, збірники наукових праць, матеріали і тези доповідей та повідомлень наукових конференцій, автореферати дисертацій, наукові довідники й енциклопедії, наукові джерелознавчі та періодичні видання з питань книгознавства, бібліотекознавства та бібліографії – найвагоміша частина спеціалізованого фонду, джерельна база для подальшого розвитку бібліотечної наукової думки України. В цьому контексті розглянемо найважливішу складову фонду – українську бібліотечну періодику 20 – 30 років ХХ ст., яка нараховує близько десяти найменувань документів. Серед них : найвідоміші перші часописи Всенародної бібліотеки України (ВБУ, нині НБУВ) : «Бібліотечний журнал» (1925-1926), «Журнал бібліотекознавства та бібліографії» (1927-1930), “Бібліотечний збірник” (Ч.1-3), журнал Українського наукового інституту книгознавства (УHІК) «Бібліологічні вісті»(1923-1930), критико-бібліографічні журнали Української книжкової палати (створена у Харкові 1922 р.) «Книга» (1923 – 1924), «Нова книга» (1924 – 1925), започаткований у 1931 р. у Харкові суто бібліотечний журнал «Бібліотекар у соціялистичному будівництві». З листопада 1932 р. він виходив під назвою «Бібліотека у соціялістичному будівництві, у 1933 – 1934 рр. – «Бібліотека у соціалістичному будівництві» та ін. Дослідження цих періодичних видань як історичного джерела стають все більш поширеними в сучасній історичній науці. Слід сказати, періодичні видання є багатоплановим і унікальним історичним джерелом, специфічною рисою якого є комлексний синтечний характер подачі інформації як за змістом, так за формою. В них представлені різноманітні за жанром та походженням матеріали : офіційні повідомлення та документи, законодавчі акти, публіцистика, листи, хроніка, оголошення, некрологи тощо. Періодика відзначається оперативністю подання матеріалів про події та безпосередністю відображення останніх. Дамо вибірково коротку характеристику із зазначених видань. Так, «Бібліотечний журнал», по суті, було призначено для внутрішнього використання, однак, у ньому опубліковано чимало матеріалів із актуальних на той час проблем бібліотекознавства. Випуски «Бібліотечного збірника» мали тематичний характер : перший його номер був повністю присвячений Першій конференції наукових бібліотек, другий – мав тематичну назву «На науково-бібліотечному фронті» і висвітлював актуальні питання бібліотечного будівництва в Україні, третій – присвячений питанням організації спеціальної бібліографії в Україні, визначенню плану та обсягів УБР, вивітленню головних моментів з історії української бібліографії. Збірник вирізняється високим професійним рівнем матеріалів. «Журнал бібліотекознавства та бібліографії» - один з найцікавіших етапів розвитку української фахової періодики, це унікальний часопис, який не тільки відбиває тодішні процеси в бібліотечній галузі, динаміку її становлення в Україні, не тільки є пам’яткою українського бібліотекознавства, а й сьогодні слугує грунтовним науковим матеріалом. Найактивнішими авторами «Журналу бібліотекознавства та бібліографії» і «Бібліотечного збірника» були члени редколегії В. Козловський, С. Постернак, М. Сагарда, які, власне, визначили їхню стратегію, завдяки чому вони здобули високу оцінку сучасників та нинішніх вчених – бібліотекознавців і бібліографознавців. Так. зокрема, про значимість та вплив часописів : «Бібліотечний збірник», «Журнал бібліотекознавства та бібліографії» і «Бібліологічні вісті» на подальше формування української бібліотечної науки писали в своїх дослідженнях відомі бібліотекознавці : Л. Бейліс, Т. Добко, Л. Дубровіна, Г. Ковальчук, Т. Новальська, Н. Солонська, В. Сошинська, М. Тарнавська та ін. Українська бібліотечна періодика залишається маловивченим специфічним джерелом, що потребує вироблення власних методологічних принципів, на основі яких здійснюватиметься виявлення, опрацювання і науково-бібліографічний опис видань, аналіз їх змісту, систематизація опублікованої в них інформації, визначення її достовірності тощо. Значні напрацювання, ідеї, плани, концепції українських учених 20 – 30 років, що відбилися в професійній періодиці, не втратили своєї цінності й актуальності для сучасного бібліотекознавства і бібліографознавства. Їхній досвід потребує прискіпливого вивчення і наслідування. Для збереження та популяризації історичної частини фонду, працівники залу відбирали на оцифрування цінні рідкісні видання. Серед них, були оцифровані всі періодичні видання ВБУ, праці визначних українських бібліотекознавців Д. Балики, Ф. Максименка, С. Маслова, Ю. Меженка, М. Сагарди, С. Сірополка, М. Ясинського та інших. Створена у 2000 р. база даних «Бібліотекознавча література», загальна кількість бібліографічних записів якої понад 11 тис., зокрема містить 950 записів на історичні документи, які мають зв’язок з оцифрованими документами. У БД окрім бібліографічного опису, наведена інформація про наявність автографів, дарчих написів, бувших власників документів, екслібрисів, штемпелів різноманітних бібліотек і організацій та ін. На сьогодні, через об’єктивні причини, ця робота дещо загальмована. Але сподіваємося і надалі продовжувати цю надзвичайно важливу та корисну діяльність стосовно формування бібліотекознавчого електронного ресурсу, що є актуальним для дослідників і для всіх фахівців бібліотечно-інформаційної галузі, хто цікавиться українською історією, культурою і освітою.

УДК 02(477)+025.17(477)
Svitlana Maslovska,
ORGID 0000-0002-3828-6732
Research Associate,
Department of Theory and History of Library Science,
Institute of Library Science,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: negretova34@gmail.com
LIBRARY PERIODICALS (20 – 30 YERS OF THE 20 th CENTURY) AS A SOURCE FOR THE STUDY OF LIBRARY SCIENTIFIC THOUGHT IN UKRAINE
An overview of the ukrainian library periodicals (specialized library journals, scientific library collections) of the specialized fund of the librarian literature reading room of the V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine.
Key words: library periodicals, Library science collection, librarianship of Ukrain, digization of documents, electronic library resource.