ЗБЕРЕЖЕННЯ ОСОБЛИВО ЦІННИХ ДОКУМЕНТІВ: КОНСЕРВАЦІЙНІ ТА СТАБІЛІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ

ЗаявникВолосатих Людмила Михайлівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Інноваційні трансформації ресурсів і послуг» (2022)
ЗахідСемінар. Актуальні проблеми збереження бібліотечних фондів, які становлять культурне надбання України
Назва доповідіЗБЕРЕЖЕННЯ ОСОБЛИВО ЦІННИХ ДОКУМЕНТІВ: КОНСЕРВАЦІЙНІ ТА СТАБІЛІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 027.54(477–25)НБУВ:025.7/.9
Волосатих Людмила Михайлівна,
ORCID https://orcid.org/0000-0002-9862-8626,
молодша наукова співробітниця,
відділ наукових технологій збереження фондів,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
е-mail: volluda7@gmail.com

ЗБЕРЕЖЕННЯ ОСОБЛИВО ЦІННИХ ДОКУМЕНТІВ:
КОНСЕРВАЦІЙНІ ТА СТАБІЛІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ

Розглянуто питання збереження бібліотечних документів. Проаналізовано фактори ризику, які впливають на знищення цінних фондів. Надано рекомендації щодо їх усунення у процесі наукового обстеження.
Ключові слова: документи, збереження, стабілізація, консервація, обстеження.

Історія розвитку людства – хроніка подій, відкриття та винаходи, досвід, накопичений упродовж століть відображена в рукописах, історичних документах, книжках та архівних матеріалах. Прогрес науки й культури є безпосередньо залежним від збереження цих джерел. Проте папір, як і будь-який інший матеріал органічного походження, з часом зазнає руйнування, втрачає свої початкові властивості, тобто старіє. Природне старіння в поєднанні з негативним впливом довкілля можуть призвести до цілковитого руйнування матеріальної основи документів. Водночас, зовсім реальним є вповільнити процес псування бібліотечних та архівних фондів, максимально мінімізувавши вплив зовнішніх факторів.
Збереження фондів являє собою комплекс заходів, якими забезпечується неушкодженість й цілісність документів, наявних у фондосховищах бібліотек. Для цього необхідно створити оптимальні умови зберігання: дотримання температурно-вологісного, світлового й санітарно-гігієнічного режимів, проведення періодичного візуального огляду та знепилення, а також своєчасне застосування консерваційно-реставраційних дій.
Превентивна консервація є системою заходів із забезпечення комплексного захисту документів та уповільнення процесів старіння завдяки створенню й підтриманню нормативних умов зберігання та застосуванню фазової консервації. Особливої ролі відіграє стабілізація, тобто така форма консервації, за якої внаслідок оброблення хімічними речовинами досягається гальмування процесів старіння матеріалів документа. Відновлення міцності, форми та кольору документа, своєї черги, відбувається у процесі його реставрації.
Чинним стандартом з консервації документів (ДСТУ ГОСТ 7.50:2006. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Консервація документів. Загальні вимоги. ГОСТ 7.50:2002 IDT) передбачено три режими зберігання документів:
• світловий режим має убезпечити документ від руйнівної дії світла. Світло викликає швидке руйнування документа та зміну його кольору. Швидкість руйнування залежить від спектральної характеристики, інтенсивності та тривалості випромінювання. Дія світла, особливо сонячного, згубно впливає на матеріальну основу документа: пришвидшує її природне старіння, підвищує ламкість паперу, крихкість шкіри та пергаменту.
• головною вимогою до температурно-вологісного режиму є підтримання його сталим, оскільки порушення цієї умови призводить до найсуттєвіших пошкоджень документів. Підвищення температури та вологості навколишнього середовища прискорюють швидкість окислювальних процесів у целюлозі, що спричиняє незворотні зміни у волокнах паперу.
• санітарно-гігієнічний режим із застосуванням мікологічного та ентомологічного контролю запобігає біологічним пошкодженням документів. Біологічними факторами впливу є бактерії, комахи, мікроскопічні гриби та гризуни. Ознакою мікологічного ураження є пігментні плями та нальоти плісняви різного кольору, форми та локалізації. Пришвидшенню старіння та пошкодження бібліотечних фондів сприяє запиленість та забрудненість повітря книгосховищ. Частинки пилу притягують з повітря хімічні домішки, унаслідок чого підвищується кислотність матеріалів документів та пришвидшується їхня хімічна деструкція. Також пил є джерелом та переносником спор мікроскопічних грибів та бактерій.
Крім того суттєвий вплив на пошкодження бібліотечних фондів має інтенсивність користування виданнями, що супроводжуються забрудненням від рук читачів (так звані «пальцьові захвати»), руйнуванням корінця книги, наявністю згинів, тріщин тощо. Усі подібні механічні пошкодження документів легко ідентифікувати під час візуального огляду фондів.
Врахування цих чинників має стати неодмінною складовою процесу забезпечення збереження бібліотечних і архівних документів. Тому у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського (НБУВ) упродовж багатьох років діє комплексна програма екологічного моніторингу приміщень та фондів для практичного впровадження технології масової стабілізації матеріальної основи документів з використанням елементів фазової консервації та реставрації для особливо цінних документів. З цією метою постійно виконуються обстеження унікальних фондів: стародруків, рукописних документів та колекційних видань. Під час обстеження документів проводиться візуальний огляд кожного примірника з фіксацією санітарно-гігієнічного стану, наявності механічного, мікологічного та ентомологічного ураження, визначається вологість книжкового блоку та елементів оправ, встановлюються вид паперу та його хіміко-технологічні властивості, а також контролюється температурно-вологісний режим зберігання документів. Обстеження фактичного фізичного стану документів проводяться за допомогою сучасних приладів: портативного термогігрометру «ДТ-3», вологоміру контактної дії «Testo 606» та контактного рН-метра олівцевого типу.
Упродовж 2021–2022 років фахівцями відділу наукових технологій збереження фондів (ВНТЗФ) НБУВ було здійснено обстеження декількох рукописних документів: Ф. 1, № 54344–54345; Ф. 1, № 54336–54337. У рукописах Ф. 1, № 54344–54345 (387 арк.) зафіксовано ознаки природного старіння матеріальної основи документів та порушення цілісності конструкції оправи (відокремлено верхню кришку). Документ потребує відновлення оправи. У рукописах Ф. 1, № 54336–54337 виявлено сліди замокань аркушів перших зшитків, відокремлені верхня палітурка та форзац. Унаслідок замокання на одному з аркушів виявлено ознаки забруднення невідомого походження. Папір блоку з боку обрізу має бурий відтінок, що свідчить про високу кислотність паперу. Для унеможливлення впливу навколишнього середовища вказані примірники рукописів зберігаються у папках (індивідуальних засобах захисту). Для можливості подальшого використання цих рукописів рекомендовано провести відновлюванні операції та виготовити електронні копії.
Під час обстеження колекції напрестольних Євангелій у відділі бібліотечних зібрань та історичних колекцій Інституту книгознавства особливої уваги було приділено умовам зберігання документів та стану їх матеріальної основи. Датовані XIX ст. документи (переважно великоформатні примірники) видано на друкарському папері різних марок та ганчір’яному папері ручного та напівмашинного способу виробництва. Для виготовлення оправ застосовувались різноманітні за своїми фізико-хімічними та структурними показниками матеріали (дерево, метал, шкіра, картон, тканина). На деяких оправах збереглися елементи гравірованого або карбованого металевого окладу, фігурні ніжки, застібки та емалеві медальйони. Переважна більшість примірників має золоти обрізи, іноді з тисненням. У процесі обстеження виявлено порушення цілісності блоку (блок відірвано від оправи, випадіння окремих аркушів). Серед механічних пошкоджень аркушів найбільш характерними є розриви, заломи, втрати фрагментів. Виявлено сліди хімічних процесів у папері: пожовтіння унаслідок природного старіння, фоксинги, поодинокі прояви світлової та хімічної деструкції. Щодо біологічного фактора виявлено 3 примірники з ознаками застарілого ентомологічного пошкодження та 5 документів з проявою старої мікобіоти, для яких рекомендовано провести стабілізаційні заходи.
Таким чином, збереження особливо цінних бібліотечних фондів вимагає постійного контролю та своєчасних стабілізаційних та консерваційних заходів.

UDC 027.54(477–25)NBUV:025.7/.9
Volosatykh Lіudmyla,
ORCID https://orcid.org/0000-0002-9862-8626,
Junior Research Associate,
Department of Scientific Technologies for Preservation of Funds,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
е-mail: volluda7@gmail.com
PRESERVATION OF ESPECIALLY VALUABLE DOCUMENTS:
CONSERVATION AND STABILIZATION MEASURES
The issue of library documents preservation is considered. Risk factors influencing the destruction of valuable funds are analyzed. Recommendations for their elimination in the process of scientific research are given.
Keywords: documents, preservation, stabilization, conservation, inspection.