ВПЛИВ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ТА СТРУКТУРНИХ ЧИННИКІВ НА ФАКТИЧНИЙ ФІЗИЧНИЙ СТАН ЦІННИХ БІБЛІОТЕЧНИХ ДОКУМЕНТІВ

ЗаявникЗатока Любов Петрівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Інноваційні трансформації ресурсів і послуг» (2022)
ЗахідСемінар. Актуальні проблеми збереження бібліотечних фондів, які становлять культурне надбання України
Назва доповідіВПЛИВ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ТА СТРУКТУРНИХ ЧИННИКІВ НА ФАКТИЧНИЙ ФІЗИЧНИЙ СТАН ЦІННИХ БІБЛІОТЕЧНИХ ДОКУМЕНТІВ
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 027.54(47725)НБУВ:025.7/.9
Затока Любов Петрівна,
ORCID https://orcid.org/0000-0002-7970-1875,
наукова співробітниця,
відділ наукових технологій збереження фондів,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
е-mail: zatoka@nbuv.gov.ua

ВПЛИВ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ТА СТРУКТУРНИХ ЧИННИКІВ НА ФАКТИЧНИЙ ФІЗИЧНИЙ СТАН ЦІННИХ БІБЛІОТЕЧНИХ ДОКУМЕНТІВ

Розглянуто основні фізико-хімічні та структурні фактори, які впливають на довговічність матеріалів, що застосовні для виготовлення найбільш цінних документів бібліотек.
Ключові слова: матеріальні носії, папір, оправа, рукопис, книга.

Забезпечення збереження фондів бібліотек, насамперед цінних документів означає на сьогодні запозичення та адаптацію ефективних технологічних прийомів для вирішення проблем, що пов’язані зі старінням та руйнуванням найрізноманітніших матеріалів, які застосовані у конструкції цих примірників. Адже відомо, що довговічність застосованих матеріалів – паперу, пергаменту, шкіри, картону, тканини, ледерину тощо зумовлена як їх потенційною тривкістю, так і особливостями взаємодії з навколишнім середовищем. Прискоренню деградації навіть якісних і тривких матеріалів сприяють надмірне зволоження чи навпаки пересихання, ультрафіолетове опромінення, наявність в атмосфері сховищ домішок, насамперед дрібних часток пилу, оксидів сірки, вуглецю, азоту тощо.
У наших попередніх публікаціях детально розглянуто комплексний негативний вплив на стан матеріальної основи документів, на разі й цінних, такого фактора як світло. Проаналізовано вплив цього фізико-оптичного фактора на різні види паперу. Слід також більш детально охарактеризувати негативний вплив прямих сонячних променів на пергамент. ‎‎‎Процес руйнування пергаменту проявляється в зміні його кольору, в ламкості й крихкості, а також появі на поверхні пергаменту плям і висолів. Спостерігається зменшення міцності, ваги, площі, вмісту вологи і зростання кислотності матеріалу. Зовнішні прояви пошкодження пергаменту можуть бути викликані окисними процесами, результатом яких є підвищення кислотності, утворення продуктів окислення, що руйнують волокнисту структуру матеріалу тваринного походження. Порушення, пов'язані з хімічним показником кислотності – найбільш впливові для руйнування цього матеріалу.
Дуже мало інформації про вплив на стан паперу чи пергаменту такого фізичного фактора як вібраційні коливання, які також можуть призвести до механічної деструкції матеріалів. Вважається, що математично описати вплив вібрації надто складно, одним із інструментів для створення математичної моделі може слугувати так звана «теорія катастроф». Оскільки науковцями доведено, що вібрація певним чином впливає як на матеріальні об’єкти так і на живі організми. Тож з великою долею вірогідності можна допустити, що вона також негативно впливає на целюлозний ланцюжок паперу чи структуру пергаменту, тобто викликає механічне старіння матеріалів. Основними джерелами вібраційних коливань є робота різноманітних установок, в наших сучасних умовах військового стану – вибухи. Негативний вплив вібрації на матеріали документів можна підтвердити провівши певну паралель з проведеними дослідженнями вібраційних навантажень на електронну техніку. Цими експериментами було встановлено, що через вібраційні навантаження відбувається руйнування конструкції через недостатню міцність, а також ослаблення зварних і паяних з'єднань, поява мікроскопічних тріщин матеріалів. Широке впровадження у бібліотечну практику поряд з папером чи пергаментом інших носіїв, на кшталт новітніх носіїв відео- та аудіодисків, апаратурного та технічного облаштування для їх зчитування, копіювання, передавання на відстань дозволяє також прогнозувати погіршення їх фактичного фізичного стану через негативний вплив вібраційних навантажень. Це пояснюється фізико-хімічною структурою матеріалів, що використані для їхнього виготовлення. Адже папір та пергамент є все ж таки більш пластичними матеріалами порівняно з пластмасами та металом (диски). Наведені фізико-хімічні фактори, які впливають на довговічність матеріалів, що застосовні для виготовлення найбільш цінних документів бібліотек є зовнішніми факторами. Розглядаючи стандартизоване сховище як технологічний модуль тривалого зберігання документів, що розрахований на постійне підтримування стабільних експлуатаційних характеристик матеріалів в їх масиві, проблемою для відповідальних за збереження фондів залишається фактичний фізичний стан окремих примірників, зокрема цінних документів, що склався за всю історію їх побутування і часто викликає слушні нарікання щодо їх збереження. Певна кількість цих документів, що знаходяться на різних стадіях природного старіння потребує ефективних методів стабілізаційного оброблення. Узвичаєними технологіями покликаними підвищити потенційну тривкість документів або стабілізувати їх у поточному стані є різноманітні консерваційні методи, а також реставрація. Як усім консерваційним технологіям так і рентабельній реставрації передують комплексні науково-прикладні дослідження конкретного документа та умов його зберігання. Отже ще одним важливим фактором впливу на довговічність матеріалів, що застосовні для виготовлення найбільш цінних документів бібліотек, є так би мовити вже внутрішній фактор, а саме їх композиційний склад. Щодо такого матеріального носія як папір, то виконання наукових експериментів з дослідження композиційного складу є вкрай важливим, оскільки відомо про існування принаймні 30 видів ганчір’яного паперу ручного способу виготовлення. Таким чином для конкретизації необхідних умов подальшого зберігання, стабілізації чи можливо реставрації обстежених документів постає нагальна потреба у визначенні фізичної суті матеріалів, що застосовані для їх виготовлення.

У 2021 р. було проведено експериментальне дослідження волокон з трьох мікроскопічних зразків паперу з рукопису Ф.1, № 6533, 1728 р. за показником склад за волокном згідно з «ДСТУ ISO 9184-3:2010 Напівфабрикати волокнисті, папір та картон. Аналіз складу за волокном. Частина 3. Тест на забарвлення реактивом Херцберга (ISO 9184-3:1990, IDT)». За результатами експериментів мікроскопічних зразків ганчір’яного паперу з рукопису Ф.1, № 6533, 1728 р. були встановлені нетривіальні дані про те, що папір містить волокна джуту та кенафу. Ці рослинні полімери є не надто поширеними складовими композиції ганчір’яного паперу. Вид волокон та колір проби з паперу документа Ф. 160, № 1055, XVIII – поч. XIX ст. свідчить про наявність волокон льону та коноплі, а у папері рукопису Ф.28, № 730–755, 1766 р. виявлено волокна бавовни. Волокна льону, бавовни та зрідка вовни є досить поширеними складовими композиції ганчір’яного паперу тих примірників рукописів та книг, що були обстежені нами в рамках попередніх досліджень. Названими фізико-хімічними та структурними факторами не обмежується низка тих чинників, що вливають на довговічність матеріальної основи цінних документів. Існують ще інші антропологічні фактори впливу, які не завжди враховують фахівці з питань збереження фондів, наприклад механічні навантаження. Однак механічні навантаження, що обумовлюють механічну деструкцію, також слід розглядати як складову факторів, що безпосередньо впливають на довговічність матеріалів, що були застосовані для створення рукописів та книг. Загалом структура та пластичні властивості паперу та пергаменту під час довготривалого зберігання змінюються. Зовнішні зміни паперу внаслідок природного старіння помітні під час обстежень документів, а для визначення кількісних характеристик змін структури паперу можна використовувати лише неруйнівні методи дослідження. Мається на увазі, наприклад визначення згинової жорсткості та відповідного модуля пружності, а також динамічного модуля здвигу. Під час використання неруйнівних методів відповідні показники визначаються за незначних відносних деформаціях, що дозволяють оцінити навіть невеликі структурні зміни. Хімічними причинами погіршення первісного стану паперу, на разі й цінних документів під час довготривалого зберігання, що проявляється його пожовтінням, є наявність у його складі залишкового лігніну, карбонільних груп, екстрактивних речовин, іонів магнію та заліза.
Насамкінець варто зазначити, що нами розглянуто фізико-хімічні та структурні чинники впливу на довговічність раритетних документів, однак в дійсності ці фактори впливають на стан усіх бібліотечних фондів.
UDC 027.54(47725)НБУВ:025.7/.9
Zatoka Liubov,
ORCID https://orcid.org/0000-0002-7970-1875
Research Associate,
Department of Scientific Technologies of Preservation of Funds,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
е-mail: zatoka@nbuv.gov.ua
lubsat@ukr.net
INFLUENCE OF PHYSICO-CHEMICAL AND STRUCTURAL FACTORS ON THE ACTUAL PHYSICAL CONDITION OF VALUABLE LIBRARY DOCUMENTS
The main physicochemical and structural factors that affect the durability of materials used to produce the most valuable library documents are considered.
Keywords: material carriers, paper, frame, manuscript, book.