Бібліотечні портали знань як інструмент дистанційної наукової комунікації

ЗаявникЕйсмонт Юлія Володимирівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Інноваційні трансформації ресурсів і послуг» (2022)
ЗахідСекція 2. Цифрові бібліотечні технології організації знань
Назва доповідіБібліотечні портали знань як інструмент дистанційної наукової комунікації
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 027.54(477-25):[004.738.5:025.2]:024-024.87
Ейсмонт Юлія Володимирівна,
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3203-8471,
молодший науковий співробітник,
відділ наукового формування національних реферативних ресурсів,
Інститут інформаційних технологій,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
e-mail: eysmont19@gmail.com

БІБЛІОТЕЧНІ ПОРТАЛИ ЗНАНЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДИСТАНЦІЙНОЇ НАУКОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Розкрито значення бібліотечних порталів знань у сучасному інформаційному просторі. Описано особливості зазначених сервісів. Визначено ефективність дистанційної роботи бібліотекарів. Наведено статистичні дані збільшення кількості віддалених користувачів Бібліотеки.
Ключові слова: бібліотечні портали знань, дистанційна робота, віддалений користувач, карантин, воєнний стан, НБУВ, наукова комунікація.

За умов дворічного карантину, пов’язаного із запобіганням поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, і запровадження з лютого 2022 р. воєнного стану вітчизняні бібліотеки оперативно переформатували свою діяльність і успішно налагодили дистанційну наукову комунікацію зі своїми користувачами. Особливої популярності серед відвідувачів електронних ресурсів НБУВ набули бібліотечні портали знань, які відіграють важливу роль у пропагуванні наукового знання в Україні та за її межами; надають розширений доступ до них за рахунок використання бібліотечно-інформаційних ресурсів наукових вітчизняних бібліотечних установ і новітніх вебтехнологій. Найбільш затребувані такі інформаційні ресурси НБУВ, як «Наука України: доступ до знань» (керівник проєкту К. В. Лобузіна) й електронна бібліотека «Україніка» (ініціатор створення В. І. Попик).
Бібліотечний портал знань – високоінтегрована інформаційна система, призначена для надання єдиної точки доступу до різних ресурсів і послуг бібліотеки через онлайновий інтелектуальний інтерфейс користувача, який здійснює посередництво між інформаційними джерелами та користувачем у всіх аспектах діяльності: навчальної, виробничої, дослідницької, культурної тощо. Основу будь-якого порталу знань становить репозитарій цифрових ресурсів і система організації знань.
Зупинимося детальніше на розробках НБУВ та їхній ролі у дистанційній науковій комунікації. Інформаційний портал «Наука України: доступ до знань» включає авторитетні файли, розширені довідковою інформацією, зокрема наукові бібліотеки, науково-інформаційні ресурси бібліотек, наукові фахові видання, наукові установи тощо. Адреса порталу: www.irbis-nbuv.gov.ua/Sci_Lib_UA. За словами керівника зазначеного проєкту К. В. Лобузіної, основною метою формування загальнонаціонального порталу «Наука України: доступ до знань» є надання інтегрованого доступу до бази знань наукового надбання України через науково-інформаційні ресурси бібліотек.
«Електронна бібліотека «Україніка» – інтегрований національний електронний інформаційний ресурс. Її унікальність полягає у тому, що вона розкриває усю документальну спадщину України з організацією доступу до науково-довідкових, бібліографічних і текстових ресурсів.
Затребувані серед користувачів НБУВ також картотеки та каталоги, Наукова періодика України, реферативна база даних «Україніка наукова», Репозитарій НБУВ, Цифрова бібліотека історико-культурної спадщини, інформаційно-аналітичні ресурси Центру досліджень соціальних комунікацій тощо.
Про ефективність дистанційної роботи співробітників НБУВ, головні зусилля яких спрямовані на підтримання і наповнення електронних ресурсів Бібліотеки, зокрема бібліотечних порталів знань, свідчать статистичні дані збільшення кількості користувачів у 2020 р. на 75 % порівняно з 2019 р. За даними програми аналізу log-файлів вебсерверів WebLogExpert протягом 2020 р. на порталі НБУВ було здійснено 33 млн сеансів; 951 млн звернень до вебматеріалів; 23,8 млн переглядів вебсторінок; 394 млн файлів завантажень повнотекстових ресурсів. Кількість щоденних сеансів роботи зросла на 20 %, за кількістю звернень до інформаційних ресурсів порталу НБУВ їх популярність зросла на 50 %. Високу динаміку відвідуваності електронних ресурсів Бібліотеки спостережено і в 2021 р.
Бібліотека досягла помітних результатів і в інтеграції наукової інформації на всіх видах носіїв; інформаційному та науково-аналітичному забезпеченні потреб науки, освіти, культури, державного управління; розбудові електронних ресурсів: електронних бібліотек, архівів, баз даних, репозитарію електронних версій наукової періодики; ресурсів бібліо- та наукометричної інформації; організації доступу наукових установ до зарубіжних БД наукової інформації; розвитку системи цільового інформаційного забезпечення дослідницької та управлінської сфер. Успішно налагодили дистанційну наукову комунікацію зі своїми користувачами й інші провідні вітчизняні бібліотеки. Зокрема, науково-технічна бібліотека імені Г. І. Денисенка КПІ імені Ігоря Сікорського, працюючи дистанційно, надала можливість скористатися такими електронними ресурсами Бібліотеки, як бази даних, які можуть знадобитися для навчання та досліджень, що містять посилання на реферативні та повнотекстові бази даних, пошукові системи, вебпортали, депозитарії тощо.
Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого, у свою чергу, запропонувала користувачам власні онлайнові інформаційні ресурси: електронну бібліотеку «Культура України», електронний каталог, бази даних, віртуальну довідку тощо.
За умов карантинних обмежень та запровадження по всій території України воєнного стану значно зросла затребуваність дистанційної наукової комунікації з віддаленими користувачами. Згідно зі статистичними даними програми аналізу log-файлів вебсерверів WebLogExpert протягом останніх років НБУВ не лише не втратила своїх користувачів, а й здобула нових.
Перевагами бібліотечних порталів знань є надання користувачам доступу до інформації про всі наявні у фондах Бібліотеки документи незалежно від первинної точки входу, значне полегшення формулювання пошукового запиту та скорочення часу одержання необхідної інформації.
Результатом дистанційної роботи співробітників НБУВ стало також значне підвищення ефективності роботи у галузі інтеграції наукової інформації та бібліотечно-інформаційного обслуговування віддалених користувачів. Значно активізувалася участь НБУВ у режимі онлайн у міжнародних, всеукраїнських наукових і науково-практичних конференціях, наукових семінарах та інших науково-організаційних заходах.
Організація дистанційної роботи бібліотечних співробітників забезпечила доступ користувачів до систем наукових електронних ресурсів провідних бібліотек України; сприяла підвищенню кваліфікації та самовдосконаленню бібліотекарів; дозволила зберегти інтелектуальний потенціал країни за складних умов сьогодення.

UDC 027.54(477-25):[004.738.5:025.2]:024-024.87
Yuliia Eysmont,
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3203-8471,
Junior Researcher,
Abstracting Department,
Institute of Information Technologies,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: eysmont19@gmail.com
LIBRARY KNOWLEDGE PORTALS AS A TOOL OF DISTANCE SCIENTIFIC COMMUNICATION
The importance of library knowledge portals in the modern information space is revealed. The features of these services are described. The effectiveness of remote work of librarians is determined. Statistical data on the increase in the number of remote users of the Library are given.
Keywords: library portals of knowledge, remote work, remote user, quarantine, martial law, VNLU, scientific communication.