ТЕМАТИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ ДОКУМЕНТІВ ПРО РЕГІОН ЗАХІДНИХ БАЛКАН В ЕЛЕКТРОННІЙ БІБЛІОТЕЦІ «УКРАЇНІКА» НБУВ

ЗаявникПеренесієнко Ігор Петрович (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Інноваційні трансформації ресурсів і послуг» (2022)
ЗахідСекція 2. Цифрові бібліотечні технології організації знань
Назва доповіді ТЕМАТИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ ДОКУМЕНТІВ ПРО РЕГІОН ЗАХІДНИХ БАЛКАН В ЕЛЕКТРОННІЙ БІБЛІОТЕЦІ «УКРАЇНІКА» НБУВ
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 004.65(477):908(497)
Перенесієнко Ігор,
ORCID https://orcid.org/0000-0003-2408-976Х,
кандидат наук із соціальних комунікацій,
науковий співробітник,
Інститут інформаційних технологій,
Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського
Київ, Україна

ТЕМАТИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ ДОКУМЕНТІВ ПРО РЕГІОН ЗАХІДНИХ БАЛКАН В ЕЛЕКТРОННІЙ БІБЛІОТЕЦІ «УКРАЇНІКА» НБУВ

Проаналізовано аспекти структури предметних рубрик електронної бібліотеки «Україніка» НБУВ, методику визначення зв’язків між ними. Продемонстровано організацію документів, тематично пов’язаних із Західними Балканами. Показано особливості репрезентації інформації за допомогою системи предметних рубрик на прикладах різних держав цього регіону.

Ключові слова: електронна бібліотека, «Україніка» НБУВ, тематична організація, предметна рубрика, Західні Балкани

Під терміном Західні Балкани прийнято розуміти держави у західній частині Балканського півострова: Хорватію, Чорногорію, Боснію і Герцеговину, Албанію, Сербію та Північну Македонію. У світлі російсько-української війни важливу роль відіграє дипломатична, економічна та військова допомога Україні з боку міжнародної спільноти. Свій внесок у підтримку боротьби за нашу незалежність здійснюють і держави Західних Балкан — органічним доповненням цієї вкрай важливої для України взаємодії є дослідження і переосмислення історичних контактів із регіоном. Тривалий час усі вони були притлумленими, оскільки в період радянської окупації право на міжнародні зв’язки мала лише метрополія. Тривала традиція взаємин українців із Західними Балканами урвалася до 90-х років минулого століття. На прикладі предметних рубрик електронної бібліотеки «Україніка» НБУВ запропоновано розглянути організацію інформації щодо Західних Балкан в українознавчому аспекті.
У «Функціональних вимогах до бібліографічних записів» ІФЛА зазначено, що для ефективного доступу до ресурсу необхідно відображати зв’язок твору (книги, статті) не тільки з прикладами об’єкту імені (автора чи авторів), але і з прикладами інших об’єктів. Одним із елементів семантичних зв’язків, побудованих в електронній бібліотеці «Україніка» НБУВ, є пов’язані рубрики — ті, що репрезентують тематично близькі поняття.
Документи, тематично пов’язані із Сербією, організовано в межах предметної рубрики «Сербія». Пов’язані предметні рубрики можна структурувати таким чином: історичні події («Перша світова війна», «Друга світова війна»), держави («Югославія», «Австро-Угорщина», «Австрійська імперія»), географічні об'єкти («Карпати», «Дунай»), мови («Сербська мова»), персоналії («Айдачич Деян»), території («Бачка», «Банат»), народи («Серби»), організації («Карловацька патріархія»). Найстарішим документом, атрибутованим предметною рубрикою «Сербія», наразі є стаття О. І. Соболевського «Невідома драма М. Козачинського» (трагедія про смерть останнього сербського царя Уроша П’ятого), опублікована в 1901 році у збірнику «Читань Історичного товариства Нестора Літописця». У розвідці йдеться про драму Мануїла Козачинського. Випускник Києво-Могилянської академії відіграв вагому роль у розвитку культури Сербії XVIII століття — будучи префектом школи у Сремських Карловцях, він реорганізував останню на зразок своєї alma mater у Києві. «Трагедію» М. Козачинського прийнято вважати відправною точкою розвитку драми як літературного жанру в Сербії.
Документи, тематично пов’язані з Хорватією, організовано в межах предметної рубрики «Хорватія». Пов’язані рубрики подібні до рубрик для решти держав Західних Балкан — оскільки всі ці держави, наприклад, входили до складу Австро-Угорщини чи брали участь у Першій світовій війні. Відмінними є рубрики мов («Хорватська мова»), персоналій («Крижанич Юрій»), народів («Хорвати») та організації — оскільки Хорватія є членом Європейського Союзу та НАТО. Найстарішим документом електронної бібліотеки «Україніка», атрибутованим рубрикою «Хорватія», є стаття А. Степовича «Історія університету сербів, хорватів і словінців у Загребі», опублікована в «Записках історично-філологічного відділу ВУАН» у 1926 році.
Документи, пов’язані з Чорногорією, організовані в рубриці «Чорногорія». Найстарішим документом електронної бібліотеки «Україніка» НБУВ, атрибутованим відповідною рубрикою, є «Хроніка київського громадського життя за щоденником митрополита Серапіона» у випуску «Київської старовини» за 1884 рік. Окрім описів епізодів з життя Києва початку ХІХ ст. (паводку на Дніпрі чи запуску першої повітряної кулі на Шулявці), Серапіон у записі від 14 лютого 1810 року фіксує, що архімандриту Дометіану з Чорногорії заборонили відвідати Києво-Печерську лавру. Як бачимо з наступних записів у щоденнику, історія мала щасливий фінал — 30 січня 1813 року чорногорець отримав дозвільні листи й таки потрапив до святині.
Найменш чисельним серед документів про країни Західних Балкан є перелік праць про Албанію. Що, вочевидь, зумовлено нечастотністю контактів українців з албанцями — відкриття посольства України в Албанії відбулося лише в 2020 році. Для організації відповідної літератури використано предметну рубрику «Албанія». Найстарішим документом електронної бібліотеки «Україніка» у рубриці наразі є розвідка М. Данька «Албанська справа і Балканські відносини», опублікована в «Літературно-науковому віснику» в 1914 році, де описано політичну боротьбу в Албанії на початку Першої світової війни.
Предметна рубрика «Північна Македонія» атрибутує документи, що розкривають тематику, пов’язану з Північною Македонією. Як-от етнографічна розвідка в колективному дослідженні за матеріалами Других Гончарівських читань «Общность терминологии в македонском и украинском бондарстве», публікація в «Записках історично-філологічного відділу ВУАН» «Гласник Скопског научног дружства». Варто зауважити, що книги цієї держави досить ґрунтовно представлені в НБУВ. Так, відповідно до електронного каталогу географію видань з держав Балканського півострова характеризують такі цифри: 533 книг фонду надруковано у Греції, 1229 у Сербії, і 1556 — в Північній Македонії.
Таким чином, можна сказати, що тематична організація документів електронної бібліотеки «Україніка» дає можливість належним чином репрезентувати регіон Західних Балкан в українознавчому контексті. Застосований інструментарій покликаний сприяти підвищенню інтересу читачів та дослідників до цієї тематики.

UDC 004.65(477):908(497)
Ihor Perenesienko
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3371-4029
PhD in Social Communications,
Research Assistant
Vernadsky National Library of Ukraine
Kyiv, Ukraine
e-mail:

ТHEMATIC ORGANIZATION OF DOCUMENTS ABOUT THE WESTERN BALKANS REGION IN THE ELECTRONIC LIBRARY «UKRAINICA» VNLU

Aspects of the structure of the subject headings of the electronic library «Ukrainica» of the VNLU and the method of determining the connections between them were analyzed. The organization of documents thematically related to the Western Balkans is demonstrated. The peculiarities of information representation using the system of subject headings are shown on the examples of various states of this region.

Keywords: electronic library, «Ukrainica» VNLU, thematic organization, subject heading, Western Balkans