ДОСЛІДЖЕННЯ ЛЬВІВСЬКИХ ВИДАНЬ П. ЩЕРБИЧА «SPECULUM SAXONUM» ТА «IUS MUNICIPALE» 1581 Р. ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО КОНТЕНТУ

ЗаявникБондар Наталія Петрівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Інноваційні трансформації ресурсів і послуг» (2022)
ЗахідСекція 4. Трансформація українського книгознавства: до 100-річчя Українського наукового інституту книгознавства
Назва доповідіДОСЛІДЖЕННЯ ЛЬВІВСЬКИХ ВИДАНЬ П. ЩЕРБИЧА «SPECULUM SAXONUM» ТА «IUS MUNICIPALE» 1581 Р. ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО КОНТЕНТУ
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді


Розглянуто львівські друки П. Щербича 1581 р. в контексті доступних електронних ресурсів, серед яких повнотекстові електронні копії видань та рукописів творів П. Щербича, відомості з електронних каталогів, наукових досліджень, антикварних аукціонів.
Ключові слова: українські стародруки, львівські видання, «Speculum Saxonum» та «Ius Municipale» П. Щербича 1581 р., електронні ресурси.

Комплекс історико-книгознавчих наук, як й інші наукові гуманітарні дисципліни, з часом трансформуються під впливом різних чинників, зокрема, й використання джерел електронного середовища. Предметом дослідження є два видання – «Speculum Saxonum» та «Ius Municipale» – авторства Павла Щербича, який впродовж 1577–1583 рр. обіймав посаду львівського міського писаря. У вихідних відомостях з титулів видань, які зберіглись переважно у вигляді двох алігатів видавничого конволюту, зазначено, що книга видана у Львові у власній друкарні П. Щербича у 1581 р. Наше зацікавлення темою пов’язане з тим, що діяльність цієї друкарні не відбилася в документальних джерелах, тому закономірно викликало дискусії дослідників щодо дійсного місця її дислокації, її робітників, закупівлі матеріалів тощо. Оскільки сам П. Щербич був тісно пов’язаний з краківським освітньо-науковим середовищем, приїхав із Кракова до Львова і після кількох років перебування тут на посадах писаря й синдика повернувся до Кракова в якості секретаря короля Стефана Баторія, логічно розглядати версію, що книжки могли друкувати і в Кракові. Тим більше, що під час перебування у Львові С. Баторія у 1577 р. тут працювала й королівська мобільна друкарня М. Шарфенберга під керівництвом В. Лапки, яка переміщувалась вслід за королем.
Ми спробували розглянути питання про місце друку названих двох правознавчих праць через призму книгознавчих і філігранологічних досліджень. Велику статтю про це подано до друку до тому Праць Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін Записок Наукового товариства імені Т. Шевченка. Тут спробуємо коротко охарактеризувати ті електронні ресурси, що вдалося залучити до дослідження.
Останніми роками доступними для вивчення є електронні повнотекстові копії стародрукованих видань. Ми нарахували в польських електронних ресурсах щонайменше 10 копій «Speculum Saxonum» та 11 «Ius municipale» зі збірок таких установ, як Zakład Narodowy im. Ossolińskich (Вроцлав), Biblioteka Kórnicka PAN (Курнік); Biblioteka Książąt Czartoryskich (Muzeum Narodowe w Krakowie), Biblioteka Śląska (Катовіце), Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Biblioteka Kolegium Filozoficzno-Teologicznego oo. Dominikanów w Krakowie. До частини примірників додано опис їхніх провенієнцій, наприклад, до примірника Бібліотеки Варшавського університету. Іноді в описах є посилання на основні бібліографічні джерела. Відтак копії дають можливість досліджувати особливості цих примірників, їх походження, записи, власницькі знаки.
Окрім повнотекстових копій електроні ресурси надають можливості збирання інформації про примірники «Speculum Saxonum» та «Ius Municipale» 1581 р. у збірках різних установ різних країн, яких ми нарахували понад 20. Для цього можна скористатися зведеними національними, насамперед польськими, та міжнародними бібліографічними ресурсами, наприклад, KVK (Karlsruher Virtueller Katalog) або WorldCat.
Електронне середовище інформує й про нові публікації праць з досліджуваної тематики, зокрема, перевидання творів П. Щербича. Тексти обох пам’яток були підготовлені професором Ягеллонського університету Ґжеґожем Ковальським, їх було видано друком у 2011 р та 2016 р. у випусках серії «Bibliotheca Iagellonica. Fontes et Studia», а також 2018 р. опубліковано словник правничих термінів з обох цих праць.
Після публікації двох львівських правничих видань 1581 р. П. Щербич, як самостійний видавець, не виступав, але став автором ще двох друкованих праць, що кілька раз перевидавалися. Ці видання теж доступні в кількох електронних копіях. У 1595 р. у польському перекладі і переробці П. Щербича в Кракові в друкарні Лазаровій (Я. Янушовського) було видано популярну програмну працю Юста Ліпсія «Політика». В 1608 р. її було перевидано в Кракові в друкарні А. Піотрковчика. В 1604 р. у Бранзбурзі (Бранієво) було опубліковано підготовлену Щербичем працю «Promptuarium Statutorum omnium et Constitutionum Regni» («Збірка всіх ухвал Польського королівства»). Перевидано твір було там само у 1615 р. Праця – збірник документів – була актуальною, про що свідчить багато її рукописних копій, більш ранніх від друкованого тексту, переписаних з метою практичного використання в правничій практиці. З них у повнотекстових копіях доступні два кодекси, один з шифром 363/II з титулом 1590 р., другий 2156/II 1595 р., обидва зі збірки Інституту Оссолінських у Вроцлаві. Перший з рукописів прикметний тим, що містить у прикінцевому покажчику характерні ініціальні літери готичного типу за алфавітом, у т. ч. ініціал Q із вписаним людським профілем на cторінці 503, а також із зображенням оригінального маскарона наприкінці рукопису. Переписувачем кодексу зазначено М. Вайдольського, попри це виникають аналогії з власноруч переписаними П. Щербичем актовими документами у Львові, а пізніше у Величці, які також ілюстровано сюжетними сценами та людськими профілями.
Ресурсом для дослідника є ґрунтовні наукові каталоги з описами стародруків. Якщо в Україні помітна тенденція до публікації таких джерел в електронному вигляді, наприклад, таку видавничу політику проводить НБУВ, то польські дослідники, активно готуючи наукові каталоги до друку, публікувати їх для загального доступу в електронному середовищі не поспішають. Шкода, оскільки такі каталоги надають цікавий новий матеріал для подальших студій. Проте доступні для використання електронні каталоги та бази даних, що надають інформаційні відомості як про наявність стародруків у різних збірках, так і про сучасні дослідження. Нерідко в електронних каталогах вказано й кількість примірників у збірках, їх особливості, провенієнції, оправи. Наприклад, такий доволі розширений опис трьох примірників видання «Promptuarium Statutorum» (Braniewo, 1604) представлено на сайті Ягеллонської бібліотеки (Краків). Лише один із них є доступним в повнотекстовій копії.
В електронних копіях можна скористатися й окремими науковими дослідженнями. Так, у публікації С. Булатової, представленій на сайті НБУВ (Книжкове зібрання роду польських магнатів Яблоновських у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Київ, 2006), вміщено відомості про примірник «Speculum Saxonum» і «Ius Municipale» з власноручними записами П. Щербича, який Ю. О. Яблоновський передав Ю. Залузькому, а також про правниче видання з суперекслібрисом П. Щербича та його власноручним записом, з можливістю переглянути його зображення. Примірник зберігся без титулу з вихідними відомостями на початку, тому в дослідженні С. Булатової зазначений без назви. Сучасна атрибуція, проведена в тому числі за допомогою електронних каталогів та повнотестових копій, показала, що це кодекс Юстініана у виданні друкарні Плантенів, надрукований в Антверпені 1567 р. (вдячна за допомогу в атрибуції Ю. К. Рудаковій).
В електронному середовищі доступні й специфічні публікації, наприклад, докторські, кандидатські й навіть магістерські дисертації, що мають статус рукописів. Йдеться переважно про роботи українських науковців, що особисто представляють власні дослідження на спеціальних наукових ресурсах, наприклад, на ресурсі Akademia.edu. При дослідженні видавничого доробку П. Щербича ми активно скористалися дослідженням Н. Левуса (Левус Н. Щоденне життя міського канцеляриста : Магістерська робота студента VІ курсу / Український католицький університет. Львів, 2016. 105 c.). Робота Н. Левуса, підготовлена на базі документів з фонду Центрального державного історичного архіву України у Львові, містить інформацію, яка не ввійшла до його опублікованих статей.
Потрапляють в поле зору дослідника й досить незвичні нетрадиційні матеріали, останнім часом доступні в електронному середовищі. Наприклад, у контексті вивчення книг з особистої збірки П. Щербича, в тому числі маркованих його двома різними суперекслібрисами з гербами Ружа та Еліта, нам трапилися відомості про продаж оригінального примірника з суперекслібрисом П. Щербича на аукціоні Antykwariat Wójtowicz у Кракові у 2020 р. (https://onebid.pl/pl/ksiazki-i-starodruki-szczerbic-pawel-superexlibris-i-dedykacja/432136#img-5). Йдеться про перше видання популярної емблематичної праці Ж. Буасара з гравюрами Т. де Брі у франкфуртському виданні 1593 р. Книгу описано у каталозі аукціону, який також представлено в інтернеті: Aukcja. Antykwariat Wójtowicz / M. Wójtowicz, P. Wójtowicz. nr 50. odbedzie sie dn. 4 IV 2020 r. [katalog wystawy]. S. 49–50, № 75 (https://www.antykwariat.wojtowicz.krakow.pl/aukcja50.pdf). Науковий опис підготовлено після консультацій з дослідником доробку П. Щербича Ґ. Ковальським.
Відтак в умовах сучасного використання ресурсів інтернету розширюються можливості дослідників, вводяться в обіг нові, іноді оригінальні й незвичні ресурси, що надають нові матеріали для досліджень.

УДК 002.2-028.27:094.1(477.83-25)"1581"
Bondar Nataliia
ORCID 0000-0001-7010-5893
Ph. D., Senior Researcher,
Head of Department of Old Printed and Rare Books,
Institute of Book Science,
Vernadsky National Library of Ukraine,
Ukraine, Kyiv,
е-mail: bondarnat@ukr.net

THE INVESTIGATION OF P. SHCHERBYCH'S 1581 LVIV EDITIONS OF "SPECULUM SAXONUM" AND "IUS MUNICIPALE" VIA THE LENS OF DIGITAL CONTENT APPLICATION
The 1581 Lviv editions of P. Shcherbych are explored in light of accessible digital resources, including full-text digital copies of editions and manuscripts of P. Shcherbych's works, data from digital catalogs, scientific research, and antiquities auctions.
Keywords: Ukrainian book printing, early printed books, Lviv editions, "Speculum Saxonum" and "Ius Municipale" from 1581 by P. Shcherbych, digit