Інституційні репозитарії мережі освітянських бібліотек: алгоритм створення, зберігання та поширення наукової інформації

ЗаявникКропочева Наталія Миколаївна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Інноваційні трансформації ресурсів і послуг» (2022)
ЗахідСекція 2. Цифрові бібліотечні технології організації знань
Назва доповідіІнституційні репозитарії мережі освітянських бібліотек: алгоритм створення, зберігання та поширення наукової інформації
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 378.6.103:004-78
Кропочева Наталія Миколаївна,
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7025-8272,
науковий співробітник,
відділ науково-освітніх інформаційних ресурсів,
Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухоминського,
Київ, України;
e-mail: veritas59@i.ua

ІНСТИТУЦІЙНІ РЕПОЗИТАРІЇ МЕРЕЖІ ОСВІТЯНСЬКИХ БІБЛІОТЕК: АЛГОРИТМ СТВОРЕННЯ, ЗБЕРІГАННЯ ТА ПОШИРЕННЯ НАУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Розглянуто проблему розвитку інформаційно-освітніх середовищ закладів вищої освіти України в контексті методичного та технологічного забезпечення науковими бібліотеками функціонування інституційних репозитаріїв. Установлено, що проблема проєктування та педагогічно виваженого використання інформаційно-освітнього середовища закладів вищої освіти має значну варіативність у прийнятті рішень як технологічного, так і методичного спрямування.

Ключові слова: інституційний репозитарій, інформаційні ресурси, мережа освітянських бібліотек.

Постановка проблеми. Бібліографічна інформація як складова історико-бібліографічних досліджень генерується, за словами відомого історика та бібліографа В. Попика, в рамках інформаційної парадигми, що поєднує принципи знання фундаментального та асиметрично представленого, оновлюваного і розосередженого у безлічі документальних джерел та наукових праць. Наведені положення досить послідовно окреслюють закономірності розвитку інформаційних технологій в царині бібліографічних та міждисциплінарних досліджень, в рамках яких розроблення та впровадження електронних систем та електронних середовищ стає одним із фундаментальних принципів формування формальних структур, головними елементами яких стає науково-дослідницька, освітня та управлінсько-адміністративна складові діяльності науково-педагогічних працівників, викладачів та здобувачів вищої освіти.
Розглядаючи теоретико-методологічні засади моделювання інформаційно-освітнього середовища закладів вищої освіти, слід звернути увагу на сучасні мережеві інструменти відкритої освіти, серед яких найбільш перспективними, за замовчуванням, є інституційні репозитарії закладів вищої педагогічної освіти, методичне і технологічне забезпечення яких забезпечують бібліотечні установи, що є учасниками мережі освітянських бібліотек, координаційним і науково-методичним центром яких є Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського (надалі – ДНПБ України).
Виклад основних положень. В сучасному науково-інформаційному просторі можна знайти фундаментальні наукові дослідження, наукові розвідки, студії з питань проектування інформаційно-освітнього середовища, що розглядають можливості створення інформаційної системи закладу вищої педагогічної освіти (надалі – ЗВПО), проєктування та застосування якої стає досить актуальним для закладу в сенсі придбання програмного забезпечення відомих розробників або власноруч розроблених електронних систем. Наразі в ЗВПО найбільш розповсюдженими є EPrints і DSpase, пакети відкритого програмного забезпечення для побудови архівів відкритого доступу, сумісних із протоколом ініціативи відкритих архівів. Як правило, вони можуть застосовуватися і для управління документообігом. Але зазвичай в більшості випадків вони використовуються для архівів та платформ наукових журналів.
Формулюючи мету наукової розвідки, враховувалися проміжні результати виконання наукових завдань в рамках наукового проєкту «Інформаційні ресурси освітянських бібліотек в розвитку педагогіки, психології та освіти», виконуваного упродовж 2020–2023 рр. фахівцями відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів ДНПБ України.
Насамперед виокремимо основні етапи формування інформаційних ресурсів освітянських бібліотек, зокрема закладів вищої освіти:
створення репозитаріїв (IRs), відкритих журнальних платформ наукових періодичних видань (OJS) обумовлює і визначає основні напрями діяльності бібліотек закладів вищої освіти на основі інтеграції навчальної платформи MOODLE, призначеної для створення персоналізованого навчального середовища;
проведення бібліометричних, бібліографічних досліджень фахівцями наукових бібліотек ЗВПО щодо формування цифрового контенту, встановленні кореляційних зв’язків кількості завантажень контенту та виявленні кількісних показників оприлюднення наукового доробку викладачів кафедр та факультетів;
публікація відкритих даних і результатів досліджень розглядається як основний контур відкритої науки, кожному з елементів якої відповідає певний алгоритм завдань, які потрібно виконати для поступового переходу від простішого до більш ускладненого та розгалуженого алгоритму дій та рішень;
встановлення основних концептуально передбачуваних тематичних напрямів наукових розвідок бібліотечних фахівців, зокрема розвиток вебліографії (облік та впорядкування різноманітних за змістом і видами електронних ресурсів) для полегшення інформаційно-пошукової діяльності користувачів; представленість в електронних каталогах бібліотек фахових видань, згрупованих за галузями, на архіви яких можна вийти безпосередньо з каталогів бібліотеки.
Безумовно, залишається значне коло питань, що мають дискусійне або скоріше формують «мозаїчне за формою» і неупорядковане в логіці формування однорідної, холістично упорядкованої множинності електронних сховищ інформаційно-освітнього середовища навчального і наукового призначення, що мало б значний мережевий ефект.
Зарубіжні інформаційні ресурси налаштовують сучасних користувачів наукової інформації до зручних вимірів користування бібліографічними ресурсами, з візуальним та вербальним супроводом, інтегрованими результатами пошуку, що відображає нетривіальні інформаційні знахідки фахівців інформаційно-бібліотечної галузі.

UDC 378.6.103:004-78
Nataliia Kropocheva,
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7025-8272,
junior Researcher,
Department of scientific and educational Information Resources,
Sukhomlynskyi State Scientific and Pedagogical Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: veritas59@i.ua

INSTITUTIONAL REPOSITORIES OF THE NETWORK OF EDUCATIONAL LIBRARIES: THE ALGORITHM OF CREATION, STORAGE AND DISSEMINATION OF SCIENTIFIC INFORMATION

The problem of the development of information and educational environments of higher education institutions of Ukraine in the context of methodical and technological support by scientific libraries for the functioning of institutional repositories is considered. It was established that the problem of designing and pedagogically balanced use of the information and educational environment of institutions of higher education has significant variability in decision-making in both technological and methodological directions.

Keywords: institutional repository, information resources, network of educational libraries.