Науково-педагогічна діяльність І. Д. Золотоверхого крізь призму документів особового фонду Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського

ЗаявникПатик Вікторія Василівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Інноваційні трансформації ресурсів і послуг» (2022)
ЗахідСекція 7. Сучасна біографіка та біобібліографія: нові форми і методи дослідницької та інформаційної роботи, інтеграції та поширення біографічних знань
Назва доповідіНауково-педагогічна діяльність І. Д. Золотоверхого крізь призму документів особового фонду Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 929:930.253 І.Д.Золотоверхий
Патик Вікторія Василівна,
ORCID https://orcid.org/0000-0003-2423-8745,
кандидатка історичних наук, старша наукова співробітниця,
відділ теорії і методики біобібліографії,
Інститут біографічних досліджень,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
e-mail: victoriia@ukr.net

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ І. Д. ЗОЛОТОВЕРХОГО КРІЗЬ ПРИЗМУ ДОКУМЕНТІВ ОСОБОВОГО ФОНДУ
ІНСТИТУТУ РУКОПИСУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

Розглянуто наукову спадщину І. Д. Золотоверхого, його науково-педагогічну діяльність. Представлено нові архівні документи з особового фонду.
Ключові слова: І. Д. Золотоверхий, особовий архівний фонд, науково-педагогічна діяльність, Інститут рукопису НБУВ.

Іван Демидович Золотоверхий (1905–1978) – знаний культуролог, педагог і книгознавець, спеціаліст бібліотечної справи, директор Державної публічної бібліотеки УРСР (1948–1951) (нині – Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського) та Київського державного педагогічного інституту імені О. М. Горького (нині – Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова) (1951–1956). Його особовий архівний фонд, сформований із документальних матеріалів, які передала до установи донька Інна Іванівна Золотоверха, зберігається в Інституті рукопису НБУВ (ф. 371, 205 спр.).
У першу чергу увагу привертають нечисленні біографічні матеріали, серед яких представлено автобіографію І. Д. Золотоверхого (спр. 1), його посвідчення, членські та депутатські квитки, документи про нагородження (спр. 2–12) та ін. Основний масив документальної спадщини науковця з особового архівного фонду присвячено його науково-педагогічній діяльності. Як стверджує І. І. Золотоверха, початок педагогічної діяльності батька припадає на 1920-і рр., коли він був піонервожатим, вихователем-практикантом дитячих будинків. У 1930‐х рр. він працював на посадах директора Ворошиловградської (нині – Луганської) Центральної міської бібліотеки (1936–1938) і викладача західно-європейської літератури в Луганському педагогічному інституті ім. Т. Г. Шевченка (1933–1937). 1 травня 1948 р. І. Д. Золотоверхого було призначено директором Державної публічної бібліотеки АН УРСР. Цьому сприяли як його спеціальна освіта, здобута на бібліотечному факультеті Харківського інституту професійної освіти (Всеукраїнського інституту комуністичної освіти) (1929–1933), так і попередній досвід роботи заввідділом культури і мистецтва Управління пропаганди й агітації ЦК КП(б)У. Ця робота припала на період змін діяльності установи – 7 серпня 1948 р., згідно Постанови Ради міністрів УРСР, Бібліотеку Академії наук реорганізовано в Державну публічну бібліотеку з підпорядкуванням її Президії АН УРСР. У 1949 р. було затверджено новий Статут бібліотеки, де пріоритетними стають міжбібліотечні зв’язки, вивчення й запозичення досвіду інших бібліотек. Набули поширення тематичні книжкові виставки, увага приділялася поверненню українських видань 20–30‐х рр. XX ст., підвищенню кваліфікації бібліотечних працівників. У співавторстві 1949 р. було видано книгу «Бібліотека і книга. Як користуватися бібліотекою» (І. Д. Золотоверхий, Г. М. Плеський, Я. Н. Прайсман).
Наступним етапом у житті І. Д. Золотоверхого була робота на посадах директора Київського державного педагогічного інституту імені О. М. Горького (спр. 2), старшого викладача, завідуючого кафедри історії СРСР (1951–1972), доцента Київського державного університету (1956–1961) (спр. 3) та заочного відділення Харківського державного бібліотечного інституту в Києві (з 1968 р. – Київський державний інститут культури) (1961–1973) (спр. 4).
В особовому архівному фонді представлені робочі матеріали, які можуть допомогти глибоко дослідити наукову діяльність І. Д. Золотоверхого. Одним з основних напрямів його наукових досліджень була історія української культури. Основний акцент у науковій діяльності науковець робив на питаннях культурного будівництва в Україні в 1920–1960-х рр. ХХ ст. Першою ґрунтовною працею з даної тематики була монографія «Становлення української радянської культури. 1917–1920 рр.» (1961), у якій наголошувалося на всебічному висвітленні значимості української культури й утвердженні її самостійного місця в контексті культур інших народів. Згодом було опубліковано «Історія радянської культури (короткий нарис)» (1962, спр. 24). Серед архівних документів представлені рукописи монографій: «Міста України, де відбувались найвизначніші події визвольної війни українського народу 1648-1654 рр. Науково-популярні нариси з історії Чигирина, Корсунь-Шевченківського, Білої Церкви, Києва, Черкас, Умані та Переяслава-Хмельницького» (1954, спр. 23), «Історія радянської культури: короткий нарис» (1966, спр. 24), «Культура в епоху науково-технічної революції» (1976, спр. 27), «Українська культура і війна» (спр. 28). В особовому архівному фонді представлені також численні лекції та підготовчі матеріали, які дають змогу дослідити педагогічну діяльність І. Д. Золотоверхого. Зокрема можна відзначити такі рукописи: «Завершальний етап культурної революції» (спр. 61), «1905–1907 рр. і Україна» (спр. 63), «40 років тому (з історії перших років культурної революції на Україні)» (спр. 64), «Библиотека АН УССР» (спр. 65), «Дещо про культуру, культурність і виховання людини» (спр. 73), «Читач і сучасність» (спр. 129), монографія ««Книга, читач і читання» (1969, спр. 26) тощо.
Отже, в особовому архівному фонді збережено наукову спадщину знаного історика, культуролога, книгознавця, педагога І. Д. Золотоверхого, яка в повній мірі дає змогу дослідити його наукову діяльність, роботу на педагогічній ниві та прослідкувати основні етапи його життєвого шляху.

UDC 929:930.253 I.D.Zolotoverhyi
Viktoriia Patyk,
ORCID https://orcid.org/0000-0003-2423-8745,
Candidate of Historical Sciences,
Senior Research Associate,
Department of Theory and Methods of Biobibliography,
Institute of Biographical Research,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
е-mail: victoriia@ukr.net
SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL ACTIVITIES OF I. D. ZOLOTOVERKHI THROUGH THE PRISM OF DOCUMENTS OF THE PERSONAL FUND OF MANUSKRIPT INSTITUTE
The scientific heritage of I. D. Zolotoverkhi, his scientific and pedagogical activities are considered. New archival documents from the personal fund are presented.
Keywords: I. D. Zolotoverkhi, personal archival fund, scientific and pedagogical activity, Institute of Manuscripts of the VNLU.