ОБМІН ЗНАННЯМИ ЯК ІНСТРУМЕНТ УДОСКОНАЛЕННЯ ПОСЛУГ У НАУКОВІЙ БІБЛІОТЕЦІ

ЗаявникОстровська Олена Миколаївна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Інноваційні трансформації ресурсів і послуг» (2022)
ЗахідСекція 2. Цифрові бібліотечні технології організації знань
Назва доповідіОБМІН ЗНАННЯМИ ЯК ІНСТРУМЕНТ УДОСКОНАЛЕННЯ ПОСЛУГ У НАУКОВІЙ БІБЛІОТЕЦІ
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 023
Островська Олена Миколаївна
ORCID https://orcid.org/0000-0002-4233-5672,
молодший науковий співробітник,
відділ технологій електронного науково-інформаційного обслуговування,
Інститут інформаційних технологій,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
e-mail: Ostrovska@nbuv.gov.ua

ОБМІН ЗНАННЯМИ ЯК ІНСТРУМЕНТ УДОСКОНАЛЕННЯ
ПОСЛУГ У НАУКОВІЙ БІБЛІОТЕЦІ

Розглянуто питання обміну знаннями, що дає можливість удосконалювати послуги у науковій бібліотеці, розширювати можливості для співробітників, сприяти професійному розвитку персоналу.
Ключові слова: обмін знаннями, вдосконалення послуг, ефективне обслуговування користувачів.

Наукові бібліотеки збирають, зберігають та передають зафіксовані у документах знання. Вони організовують сховища знань, документальні потоки, керуючи ними, шукають необхідну інформацію. У повсякденній роботі та професійній діяльності в процесі обслуговування здійснюється одне з головних завдань – перетворення прихованого накопиченого знання у явне та передача його користувачеві. Саме це, а також професійні навички в аналізі, оцінці та синтезі нової інформації дають можливість вивести бібліотечне та інформаційне обслуговування користувачів на більш високий рівень.
Динамічний соціально-економічний розвиток у XXI столітті неможливий без вирішення ключової проблеми інформаційного суспільства: переходу від збору, зберігання та надання фізично обмеженого доступу до величезних обсягів первинної інформації у вигляді книг, журналів, рефератів та інших первинних носіїв – безпосередньо до зберігання та обміну знаннями, представленими в електронному вигляді.
Електронні бази знань дозволяють зробити доступнішими відомості, накопичені бібліотечною спільнотою, підвищити ефективність пошуку та засвоєння знань, щодня необхідних сучасним менеджерам, фахівцям, студентам.
Як було зазначено в «Олександрійському маніфесті про бібліотеки, Інформаційне суспільство у дії»: «Унікальна роль бібліотек [...] полягає в тому, що вони реагують на конкретні запити та потреби людей. Ця обставина доповнює передачу знання через засоби масової інформації та робить бібліотеки [...] життєво важливими для демократичного та відкритого інформаційного суспільства». У той же час, навчаючи користувачів та поширюючи інформаційну грамотність, книгозбірні роблять істотний внесок у подолання цифрової та інформаційної нерівності, сприяючи економічному прогресу.
Завдяки обміну знаннями співробітники відділу технологій електронного науково-інформаційного обслуговування НБУВ мають можливість:
розширювати, доповнювати та нарощувати власні знання за допомогою запозиченого досвіду;
забезпечувати синергію у тому, чого бракує, чи у тому, що існує;
умови професійного розвитку персоналу на різних рівнях;
удосконалювати послуги електронного науково-інформаційного обслуговування користувачів.
Обмін знаннями як соціальний процес вимагає створення простору взаємодії працівників. Організаційні зусилля спрямовуються на створення можливостей для співробітників бібліотеки. Шляхом обміну діяльністю та знаннями вирішуються певні процеси:
персонал зможе працювати ефективно і вчитися в інших;
наслідувати досвід інших;
обмінюватись навичками та практиками між організаціями і колегами;
забезпечувати безперебійну роботу обслуговування читачів бібліотеки.
Обмін знаннями дозволяє співробітникам ділитися своїми знаннями та досвідом для більш швидкого та якісного виконання роботи. Застосування власних серверів, чередування роботи, наставництво, використання розповідей старших колег, особисті бесіди, спостереження за роботою, розмови віч-на-віч або телефонні розмови, бесіди у соціальних мережах – це те, на що спираються співробітники для вирішення завдань. Такий підхід сприяє ефективному обслуговуванню користувачів.
У якості технологій, що надають можливості набуття та обміну знаннями можна використовувати Інтернет, Емеїл, соціальні мережі: Facebook, Instagram, Twitter, Tumblr, LinkedIn, WhatsApp, Snapchat, Pinterest, Medium, SoundCloud тощо. Багато з них мають соціальні функції. Учасники можуть розширити свої особисті та ділові контакти, зв’язавшись з іншими на веб-сайтах соціальних мереж та в додатках.
Застосування цих технологій допомагає підключатися та обмінюватися професійним контентом, створювати ймовірні зв'язки, які дають змогу ділитися знаннями задля вдосконалення послуг у науковій бібліотеці.

UDC 023
Olena Ostrovska
ORCID https://orcid.org/0000-0002-4233-5672,
Junior Research employee,
Department of technologies of electronic scientific and information service,
Institute of Information Technologies,
V. I. Vernadskyi Nаtional Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: Ostrovska@nbuv.gov.ua

KNOWLEDGE SHARING AS A TOOL FOR IMPROVEMENT
SERVICES IN THE SCIENTIFIC LIBRARY

The issue of knowledge sharing, which makes it possible to improve services in the scientific library, expand opportunities for employees, and promote the professional development of staff, is considered.

Keywords: sharing of knowledge, improvement of services, effective user service.