ДИНАМІКА ІНФОРМАЦІЙНИХ ЗАПИТІВ КОРИСТУВАЧІВ КАРТОГРАФІЧНИХ ВИДАНЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

ЗаявникСагетдінова Наталія Віталіївна (Украина)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Інноваційні трансформації ресурсів і послуг» (2022)
ЗахідСекція 1. Бібліотечно-інформаційний комплекс: сучасні пріоритети організації та управління
Назва доповідіДИНАМІКА ІНФОРМАЦІЙНИХ ЗАПИТІВ КОРИСТУВАЧІВ КАРТОГРАФІЧНИХ ВИДАНЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 025.5:528.91(477-25)НБУВ
Сагетдінова Наталія Віталіївна,
ORСID 0000-0002-7225-8364,
молодший науковий співробітник,
сектор картографічних видань,
відділ комплексного бібліотечного обслуговування,
Інститут бібліотекознавства,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
e-mail: sagetdinovanatalia@gmail.com

Стаття аналізує особливості інформаційних запитів користувачів залу картографічних видань та шляхи їх задоволення в науковій бібліотеці.
Ключові слова: користувач, картографічний фонд, зал картографічних видань, інформаційний запит, доступ до інформації.

Останнім часом події в Україні та світі вносять значні корективи в бібліотечну роботу, змінюють тематику бібліотечно-інформаційних запитів користувачів та форми їх задоволення. Зміна політичної ситуації в Україні та світі, окупація частини українських земель, відкриття ринку землі, необхідність забезпечення населення країни енергоносіями, генеалогічні дослідження та, найголовніше у сучасних реаліях, – інформаційний опір загарбнику, розвінчання історичних міфів, спираючись на правдиві джерела – ось найбільш затребувана нині тематика досліджень користувачів, що звертаються до Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (НБУВ). Вичерпні відповіді на свої запитання вони можуть отримати, зокрема, в залі картографічних видань Відділу комплексного бібліотечного обслуговування.
Станом на 2022 р. фонд картографічних видань налічує понад 50 000 картографічних документів XVI-ХХІ століть. Найцінніші з яких – колекції рукописів та стародруків – близько 3000 документів.
В залі зберігаються карти різного типу. Складені у різні часи за допомогою різних технологій вони дають уявлення про зміни кордонів, державних формувань, поселень, етнічний склад заселених територій, шляхи сполучення, розповсюдження вірувань, поширення хвороб, місця вирощування певних сільськогосподарських культур, висвітлюють хід бойових дій під час воєн та багато іншого. Крім того, вид паперу на який наносились карти, спосіб нанесення зображень та тексту (рукописний чи друкований), використання кольорових фарб, оформлення карт чи атласів – усі ці відомості дають величезний пласт інформації для дослідників про розвиток географії, картографії, каліграфії та друкарської справи, лінгвістичних наук, історичних та інших дисциплін. Серед карт фонду є чимало цікавих та невідомих широкому загалу. Наприклад карти півкуль шрифтом Брайля для людей з обмеженими можливостями (незрячих), або карта Вирію, плани печер Києво-Печерської Лаври та Церкви в м.Суботові, де було поховано гетьмана Богдана Хмельницького, старовині рукописні плани київських укріплень.
Також до послуг користувачів – понад 10200 одиниць книжкових видань картографічної та географічної тематики, а саме: картографія, картознавство, геодезія, петрографія, геофізика, геологія, метеорологія, кліматологія, гідрологія, фізична географія, корисні копалини, тектоніка, вулканологія, океанологія, мінералогія, меліорація та лісове господарство, екологія та охорона природи, ландшафти, країнознавство, туризм, краєзнавство, історія України, адміністративно-територіальний устрій України, тощо.
Здебільшого користувачами залу картографічних видань є вчені гуманітарного та природничо-технічного профілю (геологи, геодезисти, географи, історики, лінгвісти, фольклористи, спеціалісти з генеалогії). Серед них – фахівці, які вивчають походження географічних назв (населених пунктів, топонімів, гідронімів), історію родин та цілих народів, територіальний устрій, становлення та історичний розвиток земель та країн тощо. Чималу частку завсідників залу складають приватні особи, які проводять пошук промислових об'єктів, корисних копалин, різноманіття ґрунтів. Також документами залу активно користуються аспіранти, студенти ВУЗів, старшокласники.
Відвідувачі залу зацікавлені в оперативному пошуку та комплексному опрацюванні затребуваних матеріалів, тож потребують консультативно-методичної допомоги. Серед популярних запитів – картографічні зображення українських земель, які містять інформацію про адміністративно-територіальний поділ, кордони, шляхи сполучення, населені пункти. На тлі інформаційної війни, розгорнутої сусідньою Росією, щодо штучного створення країни Україна на початку ХХ ст., особливу зацікавленість викликають середньовічні карти земель у складі української держави, зокрема карта України з «Географічного атласу світу», виданого М.Зойтером Т.К.Лоттером, Й.-Б. Гоманном та П.Шенком 1758 р. На мапі присутній напис латиною: UKRANIA (Україна), яким позначені землі, де розташована сучасна Україна. Картуш (географічна прикраса), розташований в лівому куті, має типово-українську символіку: колосся, жінка-жниця з серпом, свійські тварини – воли.
Зазвичай користувачі потребують пошуку картографічних документів з історії невеликих населених пунктів, містечок та сіл (прикладом: села Малинки, та Заворичі на Чернігівщині, села Кубанка на Одещині, хуторів Глухівщини та Новгород-Сіверщини); об'єктів етнічної культури (прикладом: місць єврейських поховань в українських містах 1930-х – 40-х рр. ХХ століття. та населених пунктів де у ХІХ ст. могли мешкати єврейські сім'ї (м. Чмиськ, Одещина). Як правило, запити стосуються інформації про заснування чи факту існування певного населеного пункту в означений історичний період, відомостей про зміну його назви, приналежність до того чи іншого державного утворення, етнічний склад населення тощо. Виконуючи запит, уточнюється мета пошуку, часові й територіальні межі дослідження. Користувачеві пропонується широка палітра додаткових документів з обраної тематики, забезпечується максимальна вичерпаність картографічних джерел.
Для молоді в залі картографічних видань проводяться тематичні лекції з демонстрацією відповідних карт та атласів з відмінними від сучасних контурів материків та островів; карт, що зображують українські землі з позначками різних населених пунктів, незвичні обриси Криму тощо.
Реалії сучасного життя вимагають від співробітників залу картографічних видань пошуку нових підходів бібліотечно-інформаційного обслуговування, які полягають в широкому використанні електронних інформаційних ресурсів наукової бібліотеки.

UDC 025.5:528.91(477-25) НБУВ
Nataliia Sagetdinova,
ORСID 0000-0002-7225-8364,
Sector of cartography,
Department of Сomplex Library Service,
Institute of Library Science,
V.I. Vernadskyi National Library of Ukraine
Kyiv, Ukraine
e-mail:sagetdinovanatalia@gmail.com
DYNAMICS OF INFORMATIONS REQUESTS OF USERS OF CARTOGRAPHIC DOCUMENTS OF THE VERNADSKY NATIONAL LIBRARY
The article analyzes the peculiarities of information requests of users of the cartographic publications hall and ways of satisfying them in the scientific library.
Keywords: user, cartographic fund, hall of cartographic documents, information request, access to information.