НЕВІДОМІ ФАКТИ ПРО НАВЧАННЯ ЯКОВА ЯЦИНЕВИЧА У ДУХОВНИХ ЗАКЛАДАХ (ЗА АРХІВНИМИ МАТЕРІАЛАМИ)

ЗаявникЧамахуд Дарина Володимирівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Інноваційні трансформації ресурсів і послуг» (2022)
ЗахідСекція 6. Музична культура і музичні фонди бібліотек та архівів в умовах сьогодення
Назва доповідіНЕВІДОМІ ФАКТИ ПРО НАВЧАННЯ ЯКОВА ЯЦИНЕВИЧА У ДУХОВНИХ ЗАКЛАДАХ (ЗА АРХІВНИМИ МАТЕРІАЛАМИ)
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 78.071.1(477)Яциневич:27-754
Чамахуд Дарина Володимирівна,
ORCID https://orcid.org/0000-0003-3402-7335,
аспірантка кафедри історії української музики та музичної фольклористики Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського
Київ, Україна
e-mail: daryna.chamakhud@gmail.com

НЕВІДОМІ ФАКТИ ПРО НАВЧАННЯ ЯКОВА ЯЦИНЕВИЧА
У ДУХОВНИХ ЗАКЛАДАХ (ЗА АРХІВНИМИ МАТЕРІАЛАМИ)

На основі недосліджених раніше архівних матеріалів реконструйовано відомості про період навчання Я. Яциневича у Києво-Софійській духовній школі та Київській духовній семінарії. Віднайдено списки учнів, виявлено інформацію про навчальні предмети та успішність композитора.
Ключові слова: архівні документи, Київська духовна семінарія, Києво-Софійська духовна школа.

Для реконструкції життєтворчості малодослідженого українського композитора, диригента, фольклориста, педагога, громадського діяча, священика Якова Михайловича Яциневича (1869–1945) важливого значення набувають, перш за все, архівні документи. До сьогодні досить мало було інформації про освіту, яку отримав митець. Проте вдалося виявити деякі факти.
Не вказуючи на джерело інформації, дослідники зазначають, що композитор навчався у Києво-Софійській духовній школі. На основі цих відомостей здійснено пошуки записів у справах про Києво-Софійське духовне училище та КДС у фондах ЦДАМЛМ, ЦДІАК. Потрібні свідчення віднайдено у біографічній довідці, укладеній музикознавцем Л. Кауфманом у результаті листування з дружиною композитора Іриною: «Загальну освіту здобув в Києво-Софійському духовному училищі, перебуваючи в якому співав одночасно в митрополичому хорі, де одержав перші знання з теорії музики та гри на скрипці. Після закінчення училища вчився в духовній семінарії, де зокрема вивчав співи, сольфеджіо, диригентсько-хорову справу та гру на ф-но у Л. Д. Малашкіна». У довідці не вказано період навчання композитора у згаданих закладах. Достовірно відомо, що Я. Яциневич закінчив КДС у 1890 р. Окрім того, віднайдено повні списки випускників КДС за 1878–1915 рр., зібрані на основі архівних документів ЦДІАК. У переліку випускників за 1890 р. справді значиться прізвище Я. Яциневича.
У процесі пошуку інформації про термін навчання у семінаріях того часу вдалося розшукати Устав православних духовних семінарій та училищ, затверджений 22 серпня 1884 р. У главі 1 зазначено: «В семінарії передбачено шість класів з різним курсом у кожному». Можна вважати, що митець вступив до КДС за 6 років до 1890 р., тобто у вересні 1884 р. у віці 15 років, що цілком було допустимо. Проте у фонді Л. Кауфмана віднайдено біографічну довідку диригента Я. Калішевського, у якій зазначено: «У його хорі отримали початкову музичну освіту багато хорових диригентів і співаків. Серед них – Я. Яциневич, К. Стеценко, М. Гайдай, М. Литвиненко-Вольгемут, Петляш й ін.». Йдеться про митрополичий хор при соборі св. Софії, яким у 1885–1920 рр. керував Я. Калішевський. Тобто Я. Яциневич вступив до КДС дещо пізніше, оскільки під час навчання у Києво-Софійському духовному училищі композитор паралельно співав у митрополичому хорі, про що вказано у біографічній довідці. Можемо припустити, що митець був учасником колективу під керівництвом Я. Калішевського щонайраніше з 1885 р.
У процесі дослідження дати вступу композитора до КДС, звернено увагу на згадку у біографічному документі Я. Яциневича про композитора і диригента Л. Малашкіна. У жодному з опублікованих матеріалів про Я. Яциневича досі не згадувалося це прізвище. Відомо, що протягом певного періоду (приблизно з 1877 р. до 1888 р.) Л. Малашкін проживав у Києві, викладав співи у КДС. Оскільки Л. Малашкін виїхав з України у 1888 р., це є ще одним підтвердженням, що Я. Яциневич вступив до КДС ще до цієї дати. Проте, якщо врахувати участь композитора у митрополичому хорі під керівництвом Я. Калішевського з 1885 р., припускаємо, що Я. Яциневич став студентом КДС не раніше 1886 р. та не пізніше 1887 р., одразу після закінчення Києво-Софійського духовного училища.
В ЦДІАК віднайдено розрядні списки учнів КДС за 1886–1887 н. р. Серед учнів ІІІ «корінного» класу у ІІ розряді з предметів «теорія словесності і історія літератури» та «грецька мова» значиться прізвище та ім’я композитора. Тобто Я. Яциневичу у 1886 р., на момент вступу у третій клас, було майже 17 років, що цілком допускалося для прийому у старші класи КДС: «Для вивчення предметів власне богословської освіти у п’ятому і шостому класах, можна приймати до семінарії тих, хто закінчив курс у будь-якому середньому навчальному закладі». Про завершення композитором у червні 1887 р. третього класу свідчить «Розрядний список учнів КДС», опублікований в газеті «Київські єпархіальні відомості» у 1887 р. У списку навпроти прізвища Я. Яциневича та майже всіх його однокласників зазначено «переводиться в ІV клас».
Віднайдені архівні та опубліковані списки дають змогу дізнатися й іншу інформацію про навчання Я. Яциневича. У КДС, як і в більшості закладів освіти того часу, на одній паралелі було по два класи учнів: «корінний», тобто основний, та «паралельний» (відповідають сучасному шкільному поділу на класи «А», «Б» і так далі). Я. Яциневич від самого початку вступу в семінарію і до її завершення навчався в «корінному» класі. Окрім богословських наук, важливе місце займали гуманітарні напрямки – вивчення мов, зокрема грецької, теорії словесності та історії літератури (збережено записи «оповідання», «силабічна поезія»). Учнів КДС активно залучали й до пізнання музики. Інформацію про це зазначено у пункті №43 «Інструкції інспектору-духівнику семінарії», вміщеному у фондах ЦДІАК: «Інспектор повинен заохочувати учнів до занять, що розвивають естетичний смак: музика, спів та живопис, але при цьому повинен суворо стежити, щоб естетичні заняття не нашкодили науковим і були моральними».
Успіхи у навчанні та поведінку учнів семінарії відзначали оцінками за п’ятибальною шкалою: «5 – відмінно, 4 – дуже добре, 3 – добре, 2 – посередньо, 1 – слабо» (§130 Уставу). Списки учнів кожного класу ділилися за успішністю на три розряди: до першого відносили тих, котрі вчилися переважно «навідмінно» і «дуже добре», до другого – переважно «добре» і зовсім трохи «посередньо», до третього – всі решта. Учнів, які вчилися найкраще, лише навідмінно (зазвичай, у класі таких було не більше трьох осіб), по закінченні навчального року нагороджували книгами, а по завершенні усіх класів у КДС приймали без іспитів у Київську духовну академію, на що вказує запис «назначается в Киевскую ДА». З віднайдених розрядних списків можемо зробити висновок, що у КДС Я. Яциневич навчався посередньо. З поміж 39 учнів у третьому класі на предметі зі словесності та літератури прізвище композитора значиться у ІІ розряді за номером 24, з грецької мови – за номером 33. Не надто покращилася успішність Я. Яциневича до завершення останнього шостого класу. Серед 34 випускників класу – 22 місце у ІІ розряді.
Таким чином, з’ясовано, що Яків Яциневич навчався у Києво-Софійському духовному училищі до 1886 р., паралельно у 1885–1886 рр. співав у митрополичому хорі при соборі св. Софії під керівництвом Я. Калішевського, у 1886 р. вступив одразу у третій клас КДС, де навчався до 1890 р. Реконструкція юнацько-студентського періоду життєтворчості композитора заповнила одну із невідомих раніше сторінок життя митця та пояснює його звернення до написання духовної музики у зрілий період творчості.

UDC 78.071.1(477)Yatsynevych:27-754
Daryna Chamakhud,
ORCID https://orcid.org/0000-0003-3402-7335,
Postgraduate Student at the Department of History of Ukrainian Music and Musical Folkloristics at the P. I. Tchaikovsky National Musical Academy of Ukraine
Kyiv, Ukraine
e-mail: daryna.chamakhud@gmail.com
UNKNOWN FACTS ABOUT THE EDUCATION OF YAKІV YATSYNEVYCH IN THEOLOGICAL INSTITUTIONS
(ACCORDING TO ARCHIVE DOCUMENTS)
Based on previously unsearched archival materials, information about the period of study of Y. Yatsynevych at the Kyiv-Sofia Theological School and the Kyiv Theological Seminary has been reconstructed. Lists of students were found, information about academic subjects and the composer's academic performance was revealed.
Keywords: archival documents, Kyiv Theological Seminary, Kyiv-Sofia Theological School.