ВІДОБРАЖЕННЯ АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ЕКОЛОГІЇ В СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЯХ

ЗаявникМаленко Яна Вікторівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Інноваційні трансформації ресурсів і послуг» (2022)
ЗахідСекція 3. Електронні ресурси бібліотек як складова інформаційної основи сучасного національного розвитку
Назва доповідіВІДОБРАЖЕННЯ АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ЕКОЛОГІЇ В СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЯХ
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 025.22:502/504]:004.65:342.25
Маленко Яна Вікторівна,
ORCID https://orcid.org/0000-0003-0014-3418,
молодший науковий співробітник,
відділ синтезу соціокультурних мережевих ресурсів,
Національна юридична бібліотека,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
e-mail: malenko_yana_v@ukr.net

ВІДОБРАЖЕННЯ АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ЕКОЛОГІЇ В СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЯХ

Досліджено процес застосування стратегічних комунікацій до методик внесення в суспільну думку проблем, у зв’язку з ростом екологічних небезпек на території України, шляхів їх нейтралізації, координації загальнодержавних зусиль і можливостей регіонів у реалізації суспільних проблем.
Ключові слова: бібліотечні установи, стратегічні комунікації, інформаційне суспільство, екологія, екологічні проблеми.

Зростаюча ефективність сучасних інформаційних комунікацій зумовлена актуальними здобутками технічного прогресу. У період значного загострення небезпечних кліматичних, екологічних, мікробіологічних та інших викликів, що постають перед суспільством, дуже своєчасним для адекватної відповіді на ці загрози став розвиток електронних інформаційних технологій, які дають можливість досягти відповідних темпів інфотворення в розвитку пізнавальної сфери людської діяльності.
Стратегічні комунікації, підпорядковані основним інтересам суспільного розвитку перетворюються в ефективний механізм управління інформаційною сферою. Відповідно ефективне відображення екологічної проблематики в цих комунікаціях сприяє ефективному привнесенні розуміння екологічних проблем у суспільну свідомість, проблем, що набувають все більшої гостроти при економічних негараздах у нашій країні. Відображення екологічних проблем у стратегічних комунікаціях, їх розвиток та вдосконалення управління ними якраз і є тими шляхами, які відповідно до розпорядження КМУ № 526-р «Про схвалення Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року» «найкраще відповідають подоланню перешкод, що найбільше заважають інноваційному процесу в Україні; потребують найменше бюджетних видатків і фіскальних ресурсів, але при цьому здатні приносити відчутні результати за мінімальних вкладень; є найменш вразливими до корупції та інших зловживань».
У сучасних стратегічних комунікаціях екологічна тематика знаходить своє відображення насамперед у висвітленні проблем забезпечення екологічної безпеки. Ці проблеми перебувають серед пріоритетних напрямів державно-правового регулювання. Бібліотечні установи доносять в усі регіони України зміст основних напрямів національної екологічної політики, спрямованої на досягнення стратегічних цілей: збереження природних об’єктів і комплексів, екосистем, підтримання їх цілісності та життєзабезпечувальних функцій, сталого розвитку суспільства, підвищення якості навколишнього природного середовища й життя, покращення здоров’я населення і демографічної ситуації, забезпечення екологічної безпеки держави. Екологічна політика в сучасних умовах розглядається як інтегрований чинник соціально-економічного розвитку України, який сприяє забезпеченню переходу до сталого розвитку економіки та впровадження екологічно збалансованої системи природокористування. Слід зазначити, що є дуже важливим, щоб стратегічні комунікації в регіонах спиралися на мережу комунікацій регіональних та місцевих. Таким чином, екологічна інформація в стратегічних комунікаціях відіграє і загально організуюче значення в роботі по реалізації національної екологічної політики, в цілому, і в той же час є загальносуспільним критерієм вирішення специфічних, характерних для всякої даної місцевості особливостей природоохоронної діяльності на місцях.
Бібліотечні установи мають здійснювати правове забезпечення екологічної безпеки населення та територій, акумулюючи в своїх ресурсах необхідний для практики документний корпус правового регламентування екологічної діяльності, а також необхідну базу коментування процесу застосування правових актів у конкретній ситуації.
Змістовне наповнення стратегічних комунікацій має сприяти вдосконаленню існуючої ситуації, відображати документну базу, що регламентує правову основу суспільної діяльності, пов’язаної із національною безпекою, надзвичайним станом, надзвичайною ситуацією, в яких екологічні проблеми мають суттєве значення.
Регіональні комунікації при цьому мають повністю забезпечувати управлінські структури, населення також регіональними правовими актами, що відображають місцеву специфіку з огляду на екологічну проблематику. Екологічні організації мають потурбуватися також про висвітлення передового досвіду в екологічній діяльності. Тому система сучасних комунікацій на базі впровадження електронних інформаційних технологій при застосуванні можливостей стратегічних комунікацій забезпечує реалізацію основного завдання інформатизації – доступу всіх категорій громадян до суспільнозначущих інформаційних ресурсів. Зважаючи на зростаючі загрози зростання екологічних проблем, доступ до правової, науково-технічної і всієї іншої інформації по даній проблематиці набуває зростаючого значення.
У зв’язку з політичними орієнтирами України на євроінтеграцію, важливою складовою даної бази документів мають стати видання про досвід держав-членів Європейського Союзу, США та інших промислово розвинутих країн, в останні два десятиліття. Особливу увагу при цьому потрібно звернути на зміст роботи по удосконаленню організаційно-правового механізму охорони навколишнього середовища, зокрема, і шляхом децентралізації управління екологічною сферою.
Введені до тематичної бази даних бібліотечних установ матеріали мають підкреслювати важливість проведення запланованих реформ, відповідно до Європейської системи екологічного управління базуватися на принципах: комплексного міжсередовищного підходу; басейнового принципу управління щодо водних ресурсів; прозорості й універсальності критеріїв відбору й оцінки інструментів екологічної політики на всіх ієрархічних рівнях управління; передачі важливих повноважень з охорони навколишнього природного середовища на регіональний і місцевий рівні та ін.
Слід мати на увазі, що загальна екологічна політика країн ЄС базується на подібності багатьох екологічних проблем, обов’язковості спільно прийнятих рішень, єдиних заходах щодо боротьби із забрудненням і узгодженій позиції на міжнародних переговорах. Від політики ліквідації наслідків забруднення Європа перейшла до їх попередження.
Увесь цей корпус документів має бути орієнтиром у розвитку екологічної діяльності в Україні. Він має увійти в змістовне наповнення стратегічних комунікацій, де мають бути залучені і органи державної влади, і вітчизняні наукові установи, і громадські організації. Важливого значення, як свідчить практика, в становленні ефективної діяльності цих комунікацій набувають також і комп’ютеризовані, введені в обміни інтернет-інформацією бібліотечні установи.

UDC 025.22:502/504]:004.65:342.25
Yana Malenko,
ORCID https://orcid.org/0000-0003-0014-3418,
Junior Researcher,
Department of synthesis of socio-cultural network resources,
National Law Library,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: malenko_yana_v@ukr.net

DISPLAY OF CURRENT ENVIRONMENTAL PROBLEMS IN STRATEGIC COMMUNICATIONS

The process of applying strategic communications to the methods of introducing problems into public opinion, in connection with the growth of environmental hazards on the territory of Ukraine, ways of their neutralization, coordination of state-wide efforts and opportunities of regions in the implementation of public problems were studied.
Keywords: library institutions, strategic communications, information society, ecology, environmental problems.