СУЧАСНИЙ СТАН ФОРМУВАННЯ БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО НАУКОВИМИ ПЕРІОДИЧНИМИ ВИДАННЯМИ

ЗаявникБілько Євгенія Миколаївна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Інноваційні трансформації ресурсів і послуг» (2022)
ЗахідСекція 1. Бібліотечно-інформаційний комплекс: сучасні пріоритети організації та управління
Назва доповідіСУЧАСНИЙ СТАН ФОРМУВАННЯ БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО НАУКОВИМИ ПЕРІОДИЧНИМИ ВИДАННЯМИ
Інформація про співдоповідачівШульга Ірина Олександрівна, молодший науковий співробітник, сектор національного бібліотечного ресурсу, відділ комплектування бібліотечних фондів, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 027.54 (477-25)НБУВ:[025.22:050:001]:004.33

Білько Євгенія Миколаївна,
https://orcid.org/0000-0002-5784-586X
науковий співробітник,
сектор національного бібліотечного ресурсу,
відділ комплектування бібліотечних фондів
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
e-mail: bilko@nbuv.gov.ua

Шульга Ірина Олександрівна,
https://orcid.org/0000-0003-3236-7969
молодший науковий співробітник,
сектор національного бібліотечного ресурсу,
відділ комплектування бібліотечних фондів,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
е-mail: shulga@nbuv.gov.ua

СУЧАСНИЙ СТАН ФОРМУВАННЯ БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО НАУКОВИМИ ПЕРІОДИЧНИМИ ВИДАННЯМИ

Розглянуто аспекти формування фонду НБУВ науковими періодичними виданнями на різних носіях інформації на сучасному етапі.
Ключові слова: формування бібліотечного фонду, наукові періодичні видання, електронні видання, інформаційні ресурси, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського.
На сучасному етапі одним з пріоритетних завдань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (НБУВ) у відповідності до статусу бібліотеки і інформаційних потреб користувачів є формування фонду бібліотечно-інформаційними ресурсами, зокрема науковими періодичними виданнями як оперативним засобом фахових комунікацій, оприлюднення ідей, результатів наукових досліджень. Наразі бібліотечний фонд НБУВ налічує понад 16 млн. документів, вагому частину якого складають періодичні видання – більше 30 %.
Окрему важливу частку серед масиву періодики представляють наукові видання Національної академії наук України. Як зазначено у Постанові Президії НАН України від 20.06.2021 р. № 227 «Про затвердження Положення про періодичне видання Національної академії наук України, їхнього переліку примірного ліцензійного договору на використання твору», станом на 15.06.2021 р. видається 343 друкованих та 9 електронних періодичних наукових видань, з яких 198 це журнали. Більшість періодичних видань НАН України входить до Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом МОН України від 15.01.2018 № 32. Це надає можливість для якнайшвидшого висвітлення актуальних результатів наукових досліджень в Україні та світі.
Наукові періодичні видання – це важливий інформаційний ресурс для користувачів НБУВ. На підставі проведеного моніторингу формування бібліотечного фонду НБУВ спостерігаємо тенденції трансформації бібліотечно-інформаційних ресурсів НБУВ, які репрезентують наукові періодичні видання, а саме: зменшення динаміки надходжень друкованих періодичних видань, зростання обсягів електронних версій журналів, розвиток інших інформаційних ресурсів в умовах цифровізації бібліотеки.
Науково-видавничою радою НАН України у 2021 р. було підготовлено каталог «Періодичні видання Національної академії наук України. 2021», за даними якого протягом 2013–2021 рр. було започатковано 30 нових наукових періодичних видань з різних галузей знань, в тому числі 12 продовжуваних видань та 18 журналів. Серед започаткованих періодичних видань лише електронну версію мають чотири наукові журнали: «Український журнал дистанційного зондування Землі» (2014 р.); «Місто: історія, культура, суспільство» (2016 р.); «Економіка. Екологія. Соціум» (2017 р.); «Гірнича геологія та геоекологія» (2020 р.).
Найбільшу кількість періодичних видань випускає відділення історії, філософії та права секції суспільних і гуманітарних наук (24 журнали, 55 збірників). Зокрема, Інститут історії України (8 журналів, 16 збірників); Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (7 журналів, 4 збірники); Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського (1 журнал, 9 збірників); Інститут держави і права ім. В. М. Корецького (7 журналів, 2 збірника).
У 2008 р. НБУВ було започатковано пор¬тал «Наукова періодика України», який передбачає передавання засновниками наукових журналів та збірників наукових праць електронних копій видань, що безоплатно розміщуються на сайті НБУВ відділом наукової організації електронних інформаційних ресурсів Інституту інформаційних технологій. На початок липня 2022 р. електронна бібліотека «Наукова періодика України» містить 1 276 734 повних текстів статей з 2 871 назвою журналів і збірників наукових праць із значною ретроспективою доступу, також репрезентує і періодичні видання НАН України, що індексуються пошуковою системою «Google Академія». Цей ресурс дає можливість вести активний обмін науковою інформацією з вітчизняними та зарубіжними установами.
Слід зазначити, у 2018 році Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського започаткувала новий інформаційний ресурс Репозитарій НБУВ «eVerLib», який надає доступ до цілої низки фахових періодичних видань установи, зокрема, науково-теоретичного та практичного журналу «Бібліотечний вісник» та збірників наукових праць: «Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського», «Рукописна та книжкова спадщина України: археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів», «Українська біографістика» тощо. За допомогою універсальності Репозитарію здійснюється доступ до всіх наукових баз НБУВ.
Провідні спеціалісти відділу комплектування бібліотечних фондів активно здійснюють всебічний моніторинг сайтів видавництв, редакцій наукових журналів, а також прайсів і анотованих каталогів з метою контролю за надходженням академічних видань, в тому числі періодики установ НАН України. Багаторічне співробітництво НБУВ з науковими установами НАН України надає можливість скоротити лакуни в комплектуванні наукових періодичних видань і впливає на результати у досягненні повноти комплектування фондів НБУВ.

UDC 027.54 (477-25)НБУВ:[025.22:050:001]:004.33
Eugenia Bilko,
ORCID 0000-0002-5784-586X,
Research Associate,
V. I. Vernadsky National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: bilko@nbuv.gov.ua

Iryna Shulga,
ORCID 0000-0003-3236-7969,
JuniorResearch Associate,
V. I. Vernadsky National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: shulga@nbuv.gov.ua

CURRENT STATE OF FORMATION OF LIBRARY AND INFORMATION RESOURCES OF THE VERNADSKY NATIONAL LIBRARY OF UKRAINE BY SCIENTIFIC PERIODICALS
Aspects of the formation of the fund by scientific periodicals on different media at the present stage are considered.
Keywords: formation of the library fund, scientific periodicals, electronic editions, information resources, Vernadsky National Library of Ukraine.