Зал дисертацій Національної бібліотеки України ім.В.І.Вернадського: історія створення, етапи розвитку та перспективи

ЗаявникВовк Вікторія Юріївна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Інноваційні трансформації ресурсів і послуг» (2022)
ЗахідСекція 1. Бібліотечно-інформаційний комплекс: сучасні пріоритети організації та управління
Назва доповідіЗал дисертацій Національної бібліотеки України ім.В.І.Вернадського: історія створення, етапи розвитку та перспективи
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 027.54(477-25)НБУВ:[025.17:001.817]-043.86:
Вовк Вікторія Юріівна
ORCID 0000-0003-3213-6028
молодший науковий співробітник,
сектор обслуговування в читальних залах,
відділ комплексного бібліотечного обслуговування,
Інститут бібліотекознавства,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Київ, Україна,
e-mail: vovk.v0605@gmail.com

ЗАЛ ДИСЕРТАЦІЙ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ
ІМЕНІ В.І. ВЕРНАДСЬКОГО: ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ, ЕТАПИ РОЗВИТКУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Стаття стисло викладає історію, основні етапи розвитку та перспективи залу обслуговування дисертаціями та документами на мікроносіях, складового підрозділу сектору обслуговування в читальних залах відділу комплексного бібліотечного обслуговування Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського.
Ключові слова: наукова бібліотека, дисертація, користувач, наукове дослідження.

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (НБУВ), як науково-інформаційний комплекс із сучасною бібліотечною філософією, керується принципами максимального доступу користувачів до наукових знань та забезпечує широке впровадження прогресивних форм і методів бібліотечно-інформаційного сервісу.
Зважаючи на те, що одним із базових елементів розвитку науки є проведення дисертаційних досліджень та подальше оформлення їх результатів у вигляді дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата та доктора наук, одним з провідних напрямів роботи НБУВ є забезпечення користувачів текстами дисертаційних досліджень. Цю функцію виконує зал обслуговування дисертаціями та документами на мікроносіях сектору обслуговування в читальних залах відділу комплексного бібліотечного обслуговування, який має свою історію.
Обслуговування користувачів дисертаційними виданнями розпочалося 1951 року, коли, відповідно до спеціального наказу Управління по справам вищої школи при Раді Міністрів УРСР та АН УРСР, Державна публічна бібліотека УРСР (колишня назва Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) почала отримувати по два примірники авторефератів дисертацій та по одному – дисертацій, захист яких відбувся в наукових установах та вищих навчальних закладах України.
Спочатку можливість отримувати документи з дисертаційного фонду надавалася виключно читачам зі вченим ступенем, які опрацьовували їх в окремому залі, призначеному для наукових співробітників та підпорядкованому відділу обслуговування читальних залів (Володимирська, 62, колишнє приміщення Бібліотеки).
1989 р. була введена в експлуатацію нова будівля Бібліотеки (Голосіївський проспект, 3), з переїздом до якої були створені сприятливі можливості для оптимізації формування та використання фондів (дисертаційних – в тому числі). Удосконалюючи систему обслуговування, з метою наближення дисертаційних досліджень до широкого читацького загалу та забезпечення найкращих, комфортних умов для роботи, того ж року був заснований спеціалізований читальний зал обслуговування дисертаціями та документами на мікроносіях. Він увійшов до структури новоствореного Відділу обслуговування читачів літературою природничого та технічного профілю (з 2010 року був реорганізований та злився з Відділом комплексного бібліотечного обслуговування).
5 квітня 1996 р., Указом Президента України, установа отримала сучасну назву: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (НБУВ). Це відкрило перед її структурними підрозділами нові напрями стосовно демократизації читацького обслуговування. Для залу дисертацій це найперше позначилося на можливості широкого забезпечення, окрім науковців, – інших професійних категорій: спеціалістів без вченого ступеню, аспірантів, студентів ВНЗ тощо – оригіналами дисертацій, а також документами з фондів архівного примірника видань творів друку України, службовою та відомчою літературою й документами на мікроносіях.
Дисертації видавалися з дозволу адміністрації на підставі листа-клопотання від установи, де працював або навчався читач з аргументуванням про необхідність використання ним дисертаційного фонду. 2017 р., з метою оперативного та безперешкодного залучення користувачів до наявного масиву дисертаційних досліджень, за розпорядженням адміністрації цю норму було скасовано. Доступ до користування дисертаційним фондом отримав кожний відвідувач національної бібліотеки.
Наразі в основному фонді НБУВ зберігаються дисертації захищені в Україні упродовж 1951-2020 рр.. Відповідно до Постанови КМУ №979 від 21.10.2020 р. норму про передачу друкованого примірника дисертації до НБУВ було скасовано. Відтоді, згідно із зазначеним документом, електронні примірники дисертацій передаються до Національного депозитарію академічних текстів або до Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації.
2005 р. загальна кількість дисертаційного фонду НБУВ становила 88 577 одиниць зберігання. Станом на 2022 р. в фонді основного збереження (ФОЗ) НБУВ налічується приблизно 140 тисяч дисертаційних досліджень. Наведені дані свідчать про значну активізацію наукових досліджень в країні в епоху інформаційного суспільства.
Вичерпні відомості про документи дисертаційного фонду містяться в традиційному (друкованому) алфавітному та систематичному каталогах НБУВ. З 1993 року вони присутні також в ЕК, розташованому на веб-порталі наукової бібліотеки. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua
Перспективні напрями залу дисертацій полягають в удосконалені новітніх технологій використання дисертаційного фонду з метою оптимізації інформаційного забезпечення вітчизняної науки. Передбачаються комплексні маркетингові дослідження, ув’язуючи воєдино: вивчення специфіки читацької аудиторії, градуювання професійних категорій відвідувачів, типізацію їх соціально-психологічного портрету, визначення періодичності відвідувань залу та тривалості роботи з дисертаційними виданнями, аналіз ефективності використання довідково-пошукового апарату, частоту звернення до електронних ресурсів, узагальнення інформаційних запитів та динаміки читацьких потреб.

UDC 027.54(477-25)NBUV[025.17:001.817]-043.86:
Viktoriia Vovk
ORCID 0000-0003-3213-6028,
Junior Research Associate,
Reading room service department
Department of Сomplex Library Service,
V.I. Vernadskyi National Library of Ukraine
Kyiv, Ukraine
e-mail: vovk.v0605@gmail.com

DISSERTATION HALL OF THE NATIONAL LIBRARY OF UKRAINE NAMED AFTER V.I. VERNADSKYI:
CREATION HISTORY, STAGES OF DEVELOPMENT AND PROSPECTS
The article gives brief information on history, development stages and prospect of the dissertation service hall, which is a component of reading room service department, which is a part of complex library service department of the National Library of Ukraine named after V.I. Vernadskyi.
Key words: scientific library, dissertation, reader, scientific research.