ІННОВАЦІЇНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ETH-БІБЛІОТЕЦІ В ЦЮРІХУ

ЗаявникБезпала Галина Іванівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Інноваційні трансформації ресурсів і послуг» (2022)
ЗахідСекція 1. Бібліотечно-інформаційний комплекс: сучасні пріоритети організації та управління
Назва доповідіІННОВАЦІЇНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ETH-БІБЛІОТЕЦІ В ЦЮРІХУ
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК
Безпала Галина Іванівна,
ORCID 0000-0002-2876-4462
молодший науковий співробітник
відділ міжнародної інформації та
зарубіжних зв’язків
Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського
м. Київ, Україна
е-mail: galinabezpala@ukr.net
ІННОВАЦІЇНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ETH-БІБЛІОТЕЦІ В ЦЮРІХУ
У статті досліджено впровадження програми інноваційного менеджменту в роботу ETH- бібліотеки в Цюріху (Швейцарська вища технічна школа Цюріху). Розглянуто питання інноваційної стратегії та інноваційного процесу, висвітлено питання залучення персоналу до процесу, інструменти і методи інноваційного менеджменту, інтеграція інноваційного менеджменту в інноваційний продукт.
Ключові слова: інновація, інноваційний продукт, інноваційний процес.
Поняття інновація міцно увійшло і утвердилося в професійному житті усіх бібліотек світу поряд з новими інформаційними технологіями. Бібліотекам необхідно адаптуватися, комбінувати (синтезувати) традиційні цінності та нові реалії – інновації, і це, мабуть, єдиний правильний шлях їх розвитку. На думку фахівця, директора університетської бібліотеки в Цюріху (2021) проф., д-ра Рудольфа Мументалера бібліотеки вважаються інноваційними вище середнього. Що означає інновація і з якими інноваціями стикаються бібліотеки? Центральні аспекти інновацій полягають у тому, щоб систематично і цілеспрямовано перетворювати нові ідеї в нові продукти і послуги та успішно представляти їх на ринку. Існують різні види інновацій: продуктові інновації – нові продукти або покращені продукти, сервісні інновації – нові послуги або оптимізовані послуги, інновація бізнес-моделі – нові бізнес-моделі або вдосконалення існуючих. Інноваційний процес означає покращення або оновлення внутрішніх процесів бібліотеки. Для цього бібліотека має мати інноваційну стратегію. Це, насамперед, орієнтація у часі, вибір пілотного проекту, визначення ризиків і переваг, послідовність у вибраній стратегії, використання технологій з мінімальними ризиками,теорія дифузії поведінки людей тощо. Ступені інновації. Радикальна інновація (наприклад, iPhone, iPad; пошукова система Google), повністю новий продукт (наприклад, iTunes, App Store), поступові інновації, поступове вдосконалення та подальший розвиток продукту (наприклад, нова модель iPhone 6, 7, і т. д.), подальший розвиток бізнес-моделі (наприклад, електронні книги). Інновації в бібліотеках впроваджуються здебільшого поетапно. Принципи інноваційного менеджменту бібліотеки. Мова йде в першу чергу про чітке визначення процесів, методів цих процесів і визначення цілей, а саме – зосередити якомога більше ідей для створення в перспективі успішних продуктів. Йдеться також про розподіл обов’язків, тобто створення відповідального органу, призначення відповідальної особи за інноваційним процесом. Це дає змогу визначити, хто і на якому етапі приймає відповідне рішення. Організаційні заходи. Насамперед йдеться про створення органу, який відповідає за інновації, обов’язками якого є змістовне наповнення і організація інноваційного менеджменту. Теоретично можливі різні моделі: штаби (Технічний університет в Мюнхені, університетська бібліотека в Берні, Національна бібліотека Швейцарії), модель лінійної функції з відносно високою ієрархією (сфера/відділ) (ETH - Bibliothek в Цюріху, Університетська бібліотека Вюнтертур, Університетська бібліотека Відня). Від ідеї до продукту. Принцип дії такої стратегії полягає збиранні інформації, перспективних ідей від співробітників, користувачів, прозорість критеріїв відбору, доцільність впровадження продукту, розробка продукту з мінімальними витратами, прорахунок ризиків, маркетинг товарів (послуг). Інноваційний процес у бібліотеці. Насамперед призначаються особи відповідальні за процес. Співробітники та інноваційні менеджери ведуть моніторинг ринку. Співробітники вносять пропозиції, менеджери акумулюють ці ідеї та передають на розгляд керівництва. Співробітники і інноваційні менеджери доводять доцільність проекту. Керівництво затверджує/ відхиляє проект. Далі етап передавання ідей (проекту) фаховим відділам бібліотеки. Залучення працівників. Відбір потенціалу співробітників, залучення їх до процесу, мотивація, конкурс, інтеграція їх в річне планування, атестація працівників, фінансова підтримка інноваційної культури, розгляд пропозицій з низькими ризиками, створення поштових скриньок, зовнішніх блогів, інноваційного оточення/група (Університетська бібліотека Відня), інноваційної команди/колективу (Технічний університет в Мюнхені), створення вільного простору (подібно 3M, Google, Apple): лабораторій. Саме лабораторії є альтернативною моделлю стимулювання інновацій. Невеликій вмотивованій команді пропонується «ігрове поле». Також є можливим залучення користувачів. Як приклад лабораторія Open Science в Національній науково-технічній бібліотеці в Ганновері. Залучення користувачів. Перш за все виникають питання:які існують форми залучення користувачів до мозкового штурму, які методи та процедури використовуються? Можливими є низка методів: опитування користувачів, обмежений термін дії щодо майбутніх пропозицій, виявлення головної групи користувачів, воркшопи, майстерні на перспективу, неформальні методи. Наприклад, дзеркало думки (бібліотека педагогічного університету в Цюріху). Обмеження менеджменту ідей. Не можна постійно випускати нові продукти і зберігати всі старі, необов’язково до короткострокових проектів прив’язувати ресурси, створення продуктів/послуг. Вимоги до управління продуктом: регулярний перегляд асортименту продуктів з тим, щоби створювати необхідні і ті продукти, що користуються попитом. Необхідно встановити відповідальність: перехресна функція продукт-менеджера і відповідальної особи за кожен товар. Визначення полів пошуку. Ідеї співробітників і користувачів часто бувають дещо випадковими і не обов’язково відповідають стратегічним цілям бібліотеки. Сформульована та схвалена стратегія забезпечує основу та вказує на те, де саме нові ідеї потрібно шукати. Для поглиблення поля пошуку необхідно проведення іспитів, семінарів для співробітників бібліотеки.
UDC
Halyna Bezpala,
ORCID 0000-0002-2876-4462
Junior Researcher,
International department of the
V. Vеrnadsky National Library of Ukraine
Kyiv, Ukraine
е-mail: galinabezpala@ukr.net
INNOVATION MANAGEMENT AT THE ETH- BIBLIOTHEK (THE MAIN LIBRARY OF THE ETH ZÜRICH)
The article reports on the introduction of an innovation management program at ETH-Bibliothek, the main library of the ETH Zürich. The innovation strategy and the innovation process are presented. The article deals with these questions: how can employees be integrated into the process? With tools and methods can be adapted for innovation management? How innovation management can be integrated into product management.
Key words: innovation management, product management, innovation process.