БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК «НАРОДНА КУЛЬТУРА, ФОЛЬКЛОР І МОВА УКРАЇНЦІВ КАНАДИ»: ГЕНЕРАЦІЯ ІНФОРМАЦІЇ З ПРОБЛЕМИ

ЗаявникСолонська Наталія Гаврилівна (УкраЇна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Інноваційні трансформації ресурсів і послуг» (2022)
ЗахідКруглий стіл. Дослідники української діаспори
Назва доповідіБІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК «НАРОДНА КУЛЬТУРА, ФОЛЬКЛОР І МОВА УКРАЇНЦІВ КАНАДИ»: ГЕНЕРАЦІЯ ІНФОРМАЦІЇ З ПРОБЛЕМИ
Інформація про співдоповідачівБорисович Галина Олександрівна, молодший науковий співробітник відділу зарубіжної україніки Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 316.3.304.2 (=161.2)
Солонська Наталія Гаврилівна,
ORCID https://orcid.org/0000-003-1444-9354,
кандидатка історичних наук, старша наукова співробітниця,
відділ зарубіжної україніки,
Інститут книгознавства,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
e-mail: solonska.n@ukr.net
Борисович Галина Олександрівна,
ORCID https://orcid.org/0000-0003-1647-254X,
молодша наукова співробітниця,
відділ зарубіжної україніки,
Інститут книгознавства,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
e-mail: solonska.n@ukr.net

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК «НАРОДНА КУЛЬТУРА, ФОЛЬКЛОР І МОВА УКРАЇНЦІВ КАНАДИ»: ГЕНЕРАЦІЯ ІНФОРМАЦІЇ З ПРОБЛЕМИ

Розглянуто віддзеркалення ретроспекції історії української імміграції в Канаді. Висвітлено процес атрибуції розвитку зусиль українського зарубіжжя задля збереження своєї національної ідентичності та культури, згенерований у бібліографічному покажчику.
Ключові слова: бібліографічний покажчик, українська діаспора Канади, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Проблема збереження, розвитку, популяризації в світі своєї власної історії і культури не втрачає і не може втратити актуальності для будь-якого народу. Українська діаспора Канади, інтегруючися в багатокультурну систему цієї країни, за понад 125 років проживання в ній зуміла не тільки зберегти свою національну ідентичність, а й викликати інтерес до української історії та культури в оточуючого іншомовного неслов`янського середовища. Цю тему відбито в анотованому бібліографічному покажчику «Народна культура, фольклор і мова українців Канади». Автори: Н. Солонська, Г. Борисович (наук. ред. Т. Д. Антонюк; НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського, Ін-т книгознавства. Київ, 2021. 518 с.) (далі – БП). Це – міждисциплінарне дослідження фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (далі – НБУВ). Праця релевантна науковій темі Інституту книгознавства, до складу якого входить відділ зарубіжної україніки: «Aтрибуція та експертиза як складова дослідження книжкових та інших бібліотечних пам’яток: основи теорії та практики». У дослідженні застосовано методи: історичний, системний, аксіологічний, соціоантропологічний. Пошук інформації полягав у систематизації та акумуляції матеріалів по великому масиву документів.
У БП згенеровано інформаційні ресурси фондів НБУВ, що відбивають: комунікативну, культуротворчу, етнозберігаючу, ідентифікуючу, інтегративну та деінтегративну функції української мови; наукову концепцію едмонтонської школи фольклористики; перехід від генетичної пам’яті, генокоду тощо до соціального усвідомлення власної культури; науковий доробок зарубіжних та вітчизняних учених із проблем та ін.
БП – науково-допоміжний, тематичний, анотований. Кількість позицій праці добігає приблизно 1500 позицій українською, англійською, іспанською, німецькою, польською, датською мовами. БП призначено для мовознавців, етнологів, етнографів, фольклористів, мистецтвознавців, істориків, канадознавців, емігрантологів, бібліографів, культурологів, педагогів та ін.
Зважаючи на авторське право, зміни на власний розсуд і втручання в назви праць не робилися. Збережено мову та стиль, притаманні канадсько-українським виданням; незмінними залишилися мовні та правописні особливості, що характеризують лінгвістичні відмінності тих місцевостей, звідки приїхали українці до Канади, та мовну інтерференцію, спричинену англомовним оточенням. Для зручності користувачів зроблено переклади змістів деяких збірників.
БП побудовано за хронологічним принципом, його часові рамки: 1902–2018 рр. У межах кожного року бібліографічні описи (далі – БО) подано за абеткою. БО супроводжують зміст чи анотації, що відповідають темам; в окремих випадках, у разі необхідності, – стислі реферати. Рубрикатор БП розроблено згідно із сучасною градацією наук.
У БП включено наукові праці, де порушено теми: збереження української мови, українська книга в Канаді; мова українських дітей іммігрантів; свідоме виховання в рідномовному колі; мовленневий розвиток особистості з дошкілля; українська мова в школі та в родинах переселенців; українська мова в церкві; її викладання в канадських університетах; діяльність просвітніх організацій, кафедр українознавства у вишах проти мовної асиміляції в Канаді; причини мовної асиміляції української молоді з родин переселенців; проблеми – двомовності (білінгвізму); інтерлінгвістики; мовна інтерференція; функціонування фольклористичної школи в Канаді, українська фольклористика як академічна дисципліна, культура українських свят тощо (праці Б. Ажнюка, Марини Гримич, І. Огієнка, С. Смаль-Стоцького; В. Гнатюка, М. Сумцова, С. Килимника; Р. Климаша, Ф. Колесси, Б. Медвідського, А. Нагачевський, Ф. Погребенника, Наталії Ханенко-Фрізен та ін.), що простежується за науковим апаратом статей та монографій, метабібліографією. Наукові праці загального, довідкового плану, що включено до БП, дають читачеві уявлення про природу еміграції, причини, історію переселення до Канади та особливості складу та хвиль українських імміграційних груп.
Об’єкт бібліографування: монографії, підручники, навчальна література та посібники, автореферати дисертацій, збірники наукових праць, доповіді, виголошені на наукових конференціях та інших важливих для діаспорної спільноти Канади заходах, статті у журналах (наукових і науково-популярних), у календарях-альманахах, календарях, довідкова література, енциклопедії, бібліографічні покажчики.
Розглянутий бібліографічний покажчик являє собою новий бібліографічний ресурс з історії народної культури, рідної мови, фольклору українців Канади, що свідчить про невмирущість духовних і культурних традицій і мови народу, який проживав на території давньої України й зберіг свою ідентичність в умовах неісторичної батьківщини.

UDC 316.3.304.2(=161.2)
Natalia Solonska,
ORCID https://orcid.org/0000-003-1444-9354,
Candidate of Historical Sciences,
Senior Research Associate,
Department of Foreign Ukrainica,
Institute of Book Studies,
Vernadsky National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: solonska.n@ukr.net
Halyna Borysovych,
ORCID https://orcid.org/0000-0003-1647-254X,
Junior Research Associate,
Department of Foreign Ukrainica,
Institute of Book Studies,
Vernadsky National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: solonska.n@ukr.net
BIBLIOGRAPHICAL INDEX «FOLK CULTURE, FOLKLORE AND LANGUAGE OF THE UKRAINIANS OF CANADA»: INFORMATION GENERATION WITH PROBLEMS
The retrospective reflection of the history of Ukrainian immigration in Canada is considered. The process of attribution of the development of efforts of Ukrainians abroad to preserve their national identity and culture, generated in the bibliographic index, is highlighted.
Keywords: bibliographic index, Ukrainian diaspora of Canada, National Library of Ukraine named after V. I. Vernadskyi