Актуальні тренди видавничої діяльності бібліотечно-інформаційного комплексу

ЗаявникКлименко Оксана Зіновіївна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Інноваційні трансформації ресурсів і послуг» (2022)
ЗахідСекція 1. Бібліотечно-інформаційний комплекс: сучасні пріоритети організації та управління
Назва доповідіАктуальні тренди видавничої діяльності бібліотечно-інформаційного комплексу
Інформація про співдоповідачів-
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 027.54(477-25)НБУВ:655.4/.5]-047.44-048.35
Клименко Оксана Зіновіївна,
https://orcid.org/0000-0003-4821-8503
кандидатка історичних наук, доцентка,
завідувачка відділу наукових видань,
Інститут бібліотекознавства,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
e-mail: klimenko_oz@ukr.net

АКТУАЛЬНІ ТРЕНДИ ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ

Репрезентовано позитивні традиції столітньої історії видавничої діяльності Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та актуальні тренди головного бібліотечно-інформаційного комплексу держави в умовах глобалізаційних перетворень.
Ключові слова: бібліотечно-інформаційний комплекс, видавнича діяльність, видавнича продукція, цифровізація, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського.

Збагачення функцій та розширення завдань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (далі НБУВ) у сучасних умовах цифровізації та глобалізації є вимогою часу. Одним із чільних напрямів діяльності НБУВ сьогодні є видавнича діяльність (далі ВД), яку регламентовано п. 2.3.8 «Статуту Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського». НБУВ здійснює ВД «наукового, освітнього та просвітницького характеру, виступає <…> засновником наукових журналів і наукових видань» (с. 8, http://nbuv.gov.ua/sites/default/files/STATUT_NBUV_2017.pdf).

Отже, організаційно-діяльнісна стратегія видавничої діяльності Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського у нинішніх умовах, насамперед, потребує модернізації й оновлення поліграфічного парку, залучення професійного програмно-технологічного забезпечення організації та представлення видавничої продукції, а з іншого боку, відповідає високим стандартам сучасного бібліотечно-інформаційного комплексу в системі Національної академії наук України.

UDC 027.54(477-25)VNLU:655.4/.5]-047.44-048.35
Oksana Klymenko,
ORCID https://orcid.org/0000-0003-4821-8503
Candidate of Historical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Science Publications,
Institute of Library Science,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: klimenko_oz@ukr.net
CURRENT TRENDS IN PUBLISHING ACTIVITIES
OF THE LIBRARY AND INFORMATION COMPLEX
The positive traditions of the century-long history of publishing activity of the National Library of Ukraine named after V. I. Vernadsky and current trends of the main library and information complex of the state in modern conditions are represented.
Keywords: library and information complex, publishing activity, publishing products, digitization, V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine.