ДОМІНАНТИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 029 «ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА, АРХІВНА СПРАВА»

ЗаявникБачинська Надія Анатоліївна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Інноваційні трансформації ресурсів і послуг» (2022)
ЗахідСекція 1. Бібліотечно-інформаційний комплекс: сучасні пріоритети організації та управління
Назва доповідіДОМІНАНТИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 029 «ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА, АРХІВНА СПРАВА»
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 02:005.963]
Бачинська Надія Анатоліївна,
https://orcid.org/0000-0003-3912-7108,
кандидатка педагогічних наук, доцентка,
завідувачка кафедри інформаційних технологій,
факультет PR, журналістики та кібербезпеки,
Київський національний університет культури і мистецтв,
Київ, Україна
e-mail: n.bachynska17@gmail.com

ДОМІНАНТИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 029 «ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА, АРХІВНА СПРАВА»

Репрезентовано домінанти освітнього процесу підготовки фахівців за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» на факультеті PR, журналістики та кібербезпеки у Київському національному університеті культури і мистецтв у сучасних умовах.
Ключові слова: здобувач вищої освіти, освітній процес, спеціальність 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», Київський національний університет культури і мистецтв.

Більш як півстолітній досвід підготовки фахівців для бібліотечно-інформаційної сфери у Київському національному університеті культури і мистецтв (далі КНУКіМ), насамперед, дозволив сформувати сталі традиції, а з іншого боку, фундаменталізувати професійне навчання, інтегрувати в освітню діяльність інноваційні методи, сучасні технології та цифрові інструменти.
Питання підготовки фахівців за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» у Київському національному університеті культури і мистецтв об’єктивно вивчається та розглядається критично викладачами та керівним складом університету, що сприяє модернізації змісту освіти, запровадженню інноваційних підходів, накопиченню різних педагогічних парадигм, диджіталізації освітнього процесу. Також розробці нових освітніх програм, які є привабливими для абітурієнтів, орієнтовані на потреби ринку праці та формують компетентності, необхідні для сучасного, конкурентноспроможного випускника.
Серед істотних домінант якісного освітнього процесу для спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» нами виокремлено:
 студентоцентричність, що передбачає постійний прогрес внутрішньої системи якісної діяльності;
 інтерактивність, що зумовлює постійну партнерську взаємодію усіх учасників ОП;
 компетентнісний підхід, який визначає ефективний ОП не за кількістю опанованих знань, а їх глибиною;
 когнітивність, тобто розвиток таких якостей, як атрактивність, креативність, комунікабельність, динамічність тощо;
 регулярне оновлення змісту освітніх (освітньо-професійних та освітньо-наукових) програм, адже підготовка у КНУКіМ здійснюється на всіх чотирьох рівнях;
 стандартизація змісту освіти (особливо вагомий внесок у дослідження цього питання зробили Н. Бачинська, О. Збанацька, Т. Новальська, Ю. Палеха, А. Соляник, В. Спрінсян);
 інтеграція ОП із практичною діяльністю (дуальна освіта спонукає до зближення з виробництвом);
 перманентний розвиток науково-освітніх шкіл, що включає у наукову діяльність бакалаврів, магістрів і аспірантів із першого року навчання через проведення прикладних досліджень, участь у наукових конференція тощо;
 неперервне удосконалення дидактико-методичних засад фахової вищої освіти;
 цифровізація ОП, що сприяє адаптації цифрових інструментів, серед яких – хмаро орієнтовані технології, соціальні мережі та популярні месенджери, у соціальну комунікацію системи «здобувач вищої освіти – викладач – університет»;
 конституціювання віртуального освітнього середовища (усі навчальні матеріали перенесені в е-форму і, відповідно, більш гнучка система сертифікації отриманих знань і засвоєних навичок);
 наукове осмислення нової парадигми фахової вищої освіти та її перспективи задля підготовки конкурентоспроможного і запитуваного на ринку праці спеціаліста (особливою актуальністю вирізняються дослідження таких знаних педагогів, як Н. Бачинська, О. Воскобойнікова-Гузєва, І. Давидова, Т. Гранчак, В. Загуменна, Н. Кушнаренко, О. Мар’їна, Т. Новальська, Г. Шемаєва);
 створення більш гнучкого ОП задля реалізації академічної мобільності, що сприятиме перенесенню кращого закордонного досвіду на український ґрунт;
 збільшення доступу до рівних освітніх можливостей, у тому числі інклюзивна освіта;
 безперервне навчання упродовж усього життя (реалізація можливості підвищення кваліфікації з отриманням відповідного сертифікату).
Отже, істотними домінантами якісного освітнього процесу для спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» на факультеті PR, журналістики та кібербезпеки у Київському національному університеті культури і мистецтв у сучасних умовах визначено: студентоцентричність; інтерактивність, компетентнісний підхід; креативність; регулярне оновлення змісту освітніх (освітньо-професійних та освітньо-наукових) програм; стандартизація змісту освіти; інтеграція ОП із практичною діяльністю; перманентний розвиток науково-освітніх шкіл; неперервне удосконалення дидактико-методичних засад фахової вищої освіти; цифровізація ОП; конституціювання віртуального освітнього середовища; наукове осмислення нової парадигми фахової вищої освіти, більш гнучкий ОП; рівні освітні можливості; навчання упродовж усього життя.

UDC 02:005.963] Nadiia Bachynska,
https://orcid.org/0000-0003-3912-7108,
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Information Technologies,
Faculty of PR, Journalism and Cybersecurity,
Kyiv National University of Culture and Arts,
Kyiv, Ukraine
e-mail: n.bachynska17@gmail.com
DOMINANTS OF THE EDUCATIONAL PREPARATION PROCESS
OF THE TRAINING OF SPECIALISTS IN THE SPECIALTY 029
«INFORMATION, LIBRARY AND ARCHIVAL AFFAIRS»
Dominants of the educational process of training specialists in specialty 029 «Information, Library and Archival Affairs» at the Faculty of PR, Journalism and Cyber Security at the Kyiv National University of Culture and Arts in modern conditions are represented.
Keywords: higher education applicant, educational process, specialty 029 «Information, Library and Archival Affairs», Kyiv National University of Culture and Arts.