ІСТОРИЧНА РЕКОНСТРУКЦІЯ МІЖНАРОДНОГО НАУКОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА НАН УКРАЇНИ ЗА ЩОРІЧНИМИ ЗВІТАМИ АКАДЕМІЇ НАУК (1961–1965)

ЗаявникІндиченко Ганна Володимирівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Інноваційні трансформації ресурсів і послуг» (2022)
ЗахідСекція 5. Архівна та рукописна наукова спадщина: традиції та перспективи формування, дослідження, цифровізаційні виклики
Назва доповідіІСТОРИЧНА РЕКОНСТРУКЦІЯ МІЖНАРОДНОГО НАУКОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА НАН УКРАЇНИ ЗА ЩОРІЧНИМИ ЗВІТАМИ АКАДЕМІЇ НАУК (1961–1965)
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 001.32 (477) “1961-1965”:001.83(100):930.25
Індиченко Ганна Володимирівна
ORCID 0000-0003-2225-0214,
кандидат історичних наук,
завідуюча відділом історії академічної науки,
Інститут архівознавства,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
e-mail: Indychenko@ukr.net

ІСТОРИЧНА РЕКОНСТРУКЦІЯ МІЖНАРОДНОГО НАУКОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА НАН УКРАЇНИ ЗА ЩОРІЧНИМИ ЗВІТАМИ АКАДЕМІЇ НАУК (1961–1965)

За результатами аналізу щорічних звітів НАН України 1961–1965 рр. здійснено історичну реконструкцію міжнародного наукового співробітництва Академії наук цього хронологічного періоду.
Ключові слова: НАН України, міжнародне наукове співробітництво, архівний документ, Архів Президії НАН України.

Архівний фонд НАН України має великий потенціал для історичної реконструкції міжнародного наукового співробітництва НАН України різних хронологочічних зрізів. Інформативний масив документів з цього питання репрезентований в Архіві Президії НАН України за описом «Відділ наукових зв’язів із зарубіжними організаціями», проте найбільш узагальнена інформація з питань міжнародної наукової співпраці упродовж 1961–1965 рр. міститься у щорічних звітах Академії наук, які відклалися у описах «Планова комісія» і «Секретаріат Президії». Звіти видруковані окремими типографськими екземплярами: «Отчет о деятельности Академии наук Украинской ССР в 1961 году» (Київ, 1962. 151 с.), «Отчет о деятельности Академии наук Украинской ССР в 1962 году» (Київ, 1963. 193 с.), «Отчет о деятельности Академии наук Украинской ССР в 1963 году» (Київ, 1964. 141 с.), «Отчет о деятельности Академии наук Украинской ССР в 1964 году» (Київ, 1965. 207 с.), «Отчет о деятельности Академии наук Украинской ССР в 1964 году» (Київ, 1966. 231 с.).
Інформативна цінність щорічних звітів Академії наук полягає в тому, що вони містять інформацію про усі аспекти діяльності найвищої наукової установи України: результати наукових досліджень, впровадження наукових розробок у практику, науково-організаційну діяльність, матеріальне забезпечення наукових досліджень та інші питання. Окремими узагальнюючими розділами викладена інформація про міжнародне наукове співробітництво Академії наук. Необхідно зазначити, що на звітах стоїть гриф «для службового користування», тому історична реконструкція міжнародної наукової діяльності на підставі щорічних звітів Академії наук є актуальним завданням не лише з наукової точки зору, але й у контексті популяризації архівних документів. Відмітимо, що колективом Інституту архівознавства НБУВ наразі опубліковано у виданні «Національна академія наук України – 100 : головні тенденції розвитку і здобутки: документи і матеріали. Книга 2. Частина 1 : 1946–1970» (Київ, 2018, 1088 с.), щорічні звіти Академії наук за 1963 р., 1964 р. і 1965 р., а 1961 р. і 1962 р. репрезентують звітні доповіді керівництва Академії наук, виголошені на її Загальних зборах та опубліковані у виданні «Доповіді АН УРСР». Таким чином, значний комплекс архівних документів, представлений науково-звітною документацією Академії наук став доступний користувачам.
У 1961–1965 рр. міжнародне співробітництво Академії наук з іноземними науково-дослідними установами розвивалося динамічно. Співробітництво з науковими установами іноземних країн здійснювалося в рамках реалізації спільних наукових проєктів, участі у наукових заходах, стажування на базі науково-дослідних установ, наукових відряджень, міжнародного книгобміну тощо. Характерною рисою хронологічного періоду 1961–1965 рр. є посилення співробітництва із західноєвропейськими країнами, а також США, Канадою, Японією, Індією. Традиційно плідними було наукове співробітництво з країнами Східної та Центральної Європи – Польщею, Румунією, Чехословаччиною, Югославією, Болгарією, Угорщиною тощо.
Зведена інформація зі звітніх документів свідчить, що кількість наукових відряджень українських учених за кордон постійно збільшувалася. Так, у 1961 р. у наукових відрядженнях за кордоном побували 90 академічних учених, які відвідали 18 країн. У 1962 р. 125 учених Академії наук відвідали з науковою метою 24 країни. У 1963 р. понад 200 учених виїздили до інших країн. У 1964 р. кількість учених, які побували з науковою метою за кордоном становила понад 260 осіб. У 1965 р. 272 учених Академії наук виїздили за кордон у наукових відрядженнях. Збільшувалася й кількість іноземних учених, які відвідували українську Академію наук. Станом на 1965 р. її установи відвідало близько 600 іноземних науковців і фахівців.
Участь у наукових заходах дозволяла налагодити тісні міжособисті зв’язки між ученими, пропагувати за кордоном досягенення української науки і техніки, вивчати інноваційні наукові розробки іноземних колег з тим, щоб ефективно застосовувати набутий досвід в академічних установах. Українські науковці були бажаними гостями на наукових заходах, організаторами яких були академії наук іноземних країн. Географія участі у конференціях, конгресах, симпозіумах була доволі широкою. Передусім збільшилася участь українських учених у наукових заходах в таких країнах, як Велика Британія, США, Канада, Японія.
Упродовж 1961–1965 рр. під егідою АН УРСР організовано авторитетні наукові заходи за участі іноземних учених: Міжнародний симпозіум з нелінійних коливань (1961), Ювілейна Х наукова Шевченківська конференція (1961), Х сесія Комісії по визначенню абсолютного віку геологічних формацій (1961), Міжнародна конференція з автоматичного програмування (1963), IV засідання з основних проблем теорії машин і механізмів (1964), І колоквіум з мікропалеонтології Карпат (1964), IX Менделеєвський з’їзд із загальної та прикладної хімії (1965), спільна сесія учених та фахівців УРСР та ЧССР з питань вивчення та використання бентонітових глин у народному господарстві (1965), ХІV сесія комісії з визначення абсолютного віку геологічних формацій (1965) тощо. Найбільша кількість наукових заходів, організованих АН УРСР у 1961–1965 рр. проводилося по фізико-технічним і математичним наукам.
Українська наука отримала заслужене визнання у світі, про що свідчать кількість авторитетних делегацій, які відвідували АН УРСР. Особливо плідним на візити поважних іноземних гостей видався 1965 р. Цього року з візитом в Україні перебувала делегація японських учених на чолі з президентом Наукової ради Японії С. Томонагою. У жовтні цього ж року гостем АН УРСР була делегація англійських учених на чолі з лордом Говардом Флорі, президентом Лондонського королівського товариства. Поміж інших поважних візитів: делегація польських фахівців, очолювана Уповноваженим Уряду ПНР з питань електронно-обчислювальної техніки міністром З. Заджинським і делегація румунських учених на чолі з президентом АН СРР академіком І. Моргулеску.
Плідним було співробітництво в рамках розробки наукових проблем. З чеськими і словацькими науково-дослідними установами спільні дослідження здійснювалися в галузі полімерів, зварювального обладнання, застосування біомінеральних добрив, з румунськими дослідниками реалізовувалися проєкти в галузі математики, з угорськими, чеськими, словацькими і румунськими фахівцями українські вчені проводили дослідження в галузі глибинного сейсмічного зондування, з угорськими дослідниками реалізовувалися наукові проєкти в галузі фізіології; розроблялися питання українсько-чеських та українсько-словацьких літературних зв’язків. Важливе значення у міжнародних наукових зв’язках мав обмін науково-технічною документацією. Характерною особливістю співпраці стали довготривалі стажування іноземних учених на базі українських академічних науково-дослідних установ.
Необхідно відмітити й морські наукові експедиції українських учених зі здійснення досліджень в галузі біології морей та океанів на дослідних суднах «Михаил Ломоносов» і «Академик Ковалевский». АН УРСР брала участь у роботі Карпато-Балканської геологічної асоціації, Міжурядової океаонографічної комісії, Міжнародному союзі славістів та інших. Академік В. М. Глушков брав участь у засіданнях Міжнародної федерації по обробці інформації в Італії.
Міжнародний книгообмін був пріоритетним напрямом співробітництва Академії наук: якщо у 1961 р. книгообмін здійснювався з 955 організаціями 56 країн світу, то у 1965 р. Центральна наукова бібліотека АН УРСР здійснювала книгообмін зі 1120 установами 62 країн.
Аналіз звітної документації свідчить, що міжнародне наукове співробітництво упродовж 1961–1965 рр. розвивалося пришвидшеними темпами. Діставали подальшого розвитку контакти з науковими установам країн Східної і Центральної Європи, активізувалися зв’язки з науковими установами Великої Британії, США, Канади, Італії, Японії. Подальші деталізовані дослідження міжнародної діяльності НАН України можливі при комплексному залученні фондів центральних і відомчих архівів, а також вивченні інших видів документів.

Hanna Indychenko,
ORCID: 0000-0003-2225-0214,
Candidate of Historical Sciences (Ph. D. in History),
Head of the Department of History of the Academic Science,
Institute of Archival Studies,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: Indychenko@ukr.net
HISTORICAL RECONSTRUCTION OF THE INTERNATIONAL CIENTIFIC COOPERATION OF THE NAS OF UKRAINE ACCORDING TO THE GENERAL REPORTS OF THE ACADEMY OF SCIENCES (1961–1965)
According to the results of the analysis of the general reports of the National Academy of Sciences of Ukraine in 1961–1965, a historical reconstruction of the international scientific cooperation of the Academy of Sciences of this chronological period was carried out.
Keywords: NAS of Ukraine, international scientific cooperation, archival document, Archive of the Presidium of the NAS of Ukraine.