СУЧАСНА ВИЩА ОСВІТА В ЦИФРОВУ ЕПОХУ

ЗаявникКасьян Владислав Володимирович (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Інноваційні трансформації ресурсів і послуг» (2022)
ЗахідСекція 1. Бібліотечно-інформаційний комплекс: сучасні пріоритети організації та управління
Назва доповідіСУЧАСНА ВИЩА ОСВІТА В ЦИФРОВУ ЕПОХУ
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 377.35+004.7:316.77]
Касьян Владислав Володимирович,
https://orcid.org/0000-0003-0539-4531,
кандидат філософських наук, доцент,
доцент кафедри документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності,
Київський національний університет культури і мистецтв,
Київ, Україна
e-mail: kasjanvv@gmail.com

СУЧАСНА ВИЩА ОСВІТА В ЦИФРОВУ ЕПОХУ
Висвітлено вплив відкритої освіти на цивілізаційний розвиток сучасного суспільства. Доведено, що найсуттєвішими особливостями сучасного освітнього процесу є демократичний і гуманістичний складник, коли відбувається зміна ролі викладача та функцій студента.
Ключові слова: викладач, глобалізація, інформаційна культура, інформаційні технології, освітні ресурси, студент, цифровізація.

Сучасна епоха характеризується такими основоположними явищами як глобалізація, інформатизація та цифровізація. Їхній вплив на всі сторони суспільного життя надзвичайно потужний та всеохоплюючий, адже жоден із процесів, що відбувається, не може бути всебічно пізнаним без раціонального дослідження у контексті означених процесів. Трансформуючись під впливом глобалізаційних перетворень та інформаційних технологій, система освіти зазнає якісних змін та набуває нових вимірів щодо подальшої перспективи. Характерно, що вплив цих явищ зумовлює і трансформацію процесів життєдіяльності особистості зокрема та суспільства загалом.
Отже, сучасне відкрите суспільство характеризується переходом до освітніх систем відкритого типу, посиленням демократизації освіти та її децентралізації, спрямованістю на підготовку професійно орієнтованих фахівців, забезпечення рівного доступу до освітніх послуг, у тому числі людей з особливими потребами, що сприяє впровадженню інклюзивного, дистанційного та відкритого навчання, розвитку моделей і систем відкритої освіти, які розширюють уявлення студента про відкритість світу та доступність знань; взаємопов’язаність і взаємозалежність із природою та суспільством; навички вільного користування інформаційними ресурсами та розвиток інформаційної культури; створюють індивідуалізацію процесу навчання. Таким чином, постійно відбувається процес пошуку нових форм організації навчання, формування орієнтирів на фоні рівного партнерства всіх учасників освітнього процесу – студентів і викладачів.
Зазначимо, що у новій системі освіти змінюється роль і функції викладача, адже сучасні відносини зі студентами будуються вже на основі взаємодопомоги і взаємопідтримки. Широке використання щодня сучасних технологій потребує від викладача певних професійних компетенцій, зокрема: досконало знати свій предмет та у доступній формі доносити його до студентів; конструювати подачу предмету за допомогою новітніх освітніх технологій; володіти високим рівнем інформаційної культури.
Виділимо найсуттєвіші особливості сучасного освітнього процесу:
 системне впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в організацію навчання;
 застосування спеціальних технологій і засобів навчання (комп’ютерна техніка, мережеві та мультимедійні технології, спеціальне програмне забезпечення);
 впровадження тестового контролю якості знань (тестові системи на базі інформаційних технологій);
 економічний складник (ефективність у співвідношенні досягнутого результату до витрат часу і ресурсів на його досягнення порівняно з традиційними формами навчання);
 гнучкість (можливість навчатися у зручному місці, за індивідуальним графіком та темпом);
 модульність (формування індивідуального навчального плану відповідно з особистими цілями та прагненнями);
 паралельність (поєднання навчання з професійною діяльністю та можливість одночасного опанування декількома спеціалізаціями);
 асинхронність (технологія навчання за зручним для студента розкладом);
 індивідуалізація ролі викладача (координація пізнавального процесу студента, консультація щодо складання індивідуальної навчальної студентської програми, керівництво студентськими проєктами);
 зміна ролі студента (підвищення рівня самоорганізації, вмотивованості, самостійності, відповідальності, ініціативності);
 інтернаціональність (можливість залучення міжнародних освітніх послуг).
Сьогодні Київський національний університет культури і мистецтв активно провадить освітню діяльність, базуючись на вищеозначених засадах загалом та для здобувачів спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» зокрема. Також варто наголосити, що освітній процес на факультеті PR, журналістики та кібербезпеки зорієнтований на підготовку здобувачів спеціалізації «менеджер веб-контенту», які відповідають сучасним вимогам ринку праці адже здатні здійснювати інтерактивні комунікації і розширяти ринки збуту. Питання поліфункціональності діяльності у галузі веб-контенту постійно досліджують А. Аверянов, Н. Бачинська, В. Висоцька, А. Дем’янова, В. Дорош, Д. Дроздов, Матвієнко, А. Фесенко, Л. Філіпова, М. Цивін, Л. Б. Чирун, Л. В. Чирун, А. Шелестова та багато інших.
Отже, сучасна освіта забезпечує безперервність навчання упродовж усього життя, призводить до кардинальних змін у відносинах учасників освітнього процесу, набуває поширення ефективність та доступність отримання необхідних фахових компетенцій, а домінантою поступового цивілізаційного розвитку соціуму є демократичний і гуманістичний складник освітнього процесу.

UDK 377.35+004.7:316.77]
Vladyslav Kasjan,
https://orcid.org/0000-0003-0539-4531,
Ph.D. (Philosophical Sciences), Associate Professor,
Lecturer of the Department of the Document Science, Information and Analytical Activities,
Kyiv National University of Culture and Arts,
Kyiv, Ukraine
e-mail: kasjanvv@gmail.com
MODERN HIGHER EDUCATION IN THE DIGITAL ERA
The impact of open education on the civilizational development of modern society is highlighted. It has been proven that the most essential features of the modern educational process are the democratic and humanistic component, and the role of the teacher and the functions of the student are also changing.
Keywords: teacher, globalization, information culture, information technologies, educational resources, student, digitalization.