ОСОБОВИЙ АРХВНИЙ ФОНД Г. Г. ГНЕСІНА В ІНСТИТУТІ АРХІВОЗНАВСТВА НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

ЗаявникМайстренко Анжела Андріївна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Інноваційні трансформації ресурсів і послуг» (2022)
ЗахідСекція 5. Архівна та рукописна наукова спадщина: традиції та перспективи формування, дослідження, цифровізаційні виклики
Назва доповідіОСОБОВИЙ АРХВНИЙ ФОНД Г. Г. ГНЕСІНА В ІНСТИТУТІ АРХІВОЗНАВСТВА НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 930.253(477) (Гнесін Г. Г.)
Майстренко Анжела Андріївна,
ORCID 0000-0003-1303-9214
кандидат історичних наук,
старший науковий співробітник,
відділ археографії,
Інститут архівознавства,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
e-mail: a_maistrenko@ukr.net

ОСОБОВИЙ АРХВНИЙ ФОНД Г. Г. ГНЕСІНА
В ІНСТИТУТІ АРХІВОЗНАВСТВА НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

Представлено документи особового архівного фонду члена-кореспондента НАН України Г. Г. Гнесіна в Інституті архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, які дають змогу розширити знання про життєвий та творчий шлях вченого.
Ключові слова: Г. Г. Гнесін, архівні документи, Інститут архівознавства.

У квітні 2022 р. мало б виповнитися 90 років від дня народження Георгія Гдалевича Гнесіна (1932–2016) – видатного вченого в галузі матеріалознавства, доктора технічних наук (1971), професора (1982), члена-кореспондента Національної академії наук України (1990), двічі лауреата Державної премії УРСР в галузі науки і техніки (1969, 1989), премій Президії НАН України ім. І. М. Францевича (2001) та ім. М. М. Доброхотова (2010), нагородженого орденом «За заслуги» ІІІ ступеня (2003) та іншими державними нагородами. Внесок Г. Г. Гнесіна у розвиток матеріалознавства важко переоцінити, адже він мав великі досягнення у створенні нових неоксидних керамічних матеріалів на основі карбіду і нітриду кремнію для застосування у металообробці, машинобудуванні, лазерної техніці, електроніці та інших галузях сучасної промисловості.
У статті ставиться за мету визначити коло джерел для дослідження наукового спадку Г. Г. Гнесіна, що відклалися в особовому архівному фонді вченого в Інституті архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (далі – ІА НБУВ).
В ІА НБУВ завершено роботу над науковим опрацюванням особового архівного фонду № 459 «Гнесін Георгій Гдалевич (6 квітня 1932 − 23 жовтня 2016) − член-кореспондент НАН України за спеціальністю «матеріалознавство, порошкова металургія) (1990)», у якому вміщено документи за 1902−2016 рр. У фонді представлено наукові праці Г. Г. Гнесіна, документи біографічні та про вченого; документи, що розкривають його діяльність, фотодокументи та документи, зібрані вченим (наукові праці вітчизняних та іноземних матеріалознавців, документи рідних фондоутворювача тощо).
В особовому архіві відклалися біографічні документи Г. Г. Гнесіна, а саме: про навчання в школі № 147 м. Києва (зошити, табелі, грамоти, список випускників); особова справа студента Київського політехнічного інституту (дипломна робота, залікова книжка, диплом); громадянський паспорт та службові посвідчення; документи про нагородження преміями та іншими державними нагородами (дипломи, свідоцтва, вітальна кореспонденція), документи про підготовку вченим докторської дисертації (витяг з протоколу, акт перевірки виконання роботи), документи щодо обрання науковця членом-кореспондентом НАН України (особовий лист, список наукових праць, листи, довідки, витяги з протоколів), щоденник, вітальні адреси та листи до ювілеїв та різних свят, диплом лауреата в номінації «Гран-прі» за підготовку та видання книги «Неорганічне матеріалознавство»(«Неорганическое материаловедение») та ін.
Серед документів, що висвітлюють наукову діяльність Г. Г. Гнесіна, репрезентовано докторську дисертацію «Дослідження процесів формування безпористих карбідокремнієвих матеріалів методами реакційного рідкофазного та активованого спікання та розробка промислової технології отримання цих матеріалів», монографію «Карбідокремневі матеріали» та двохтомний «Енциклопедичний словник з матеріалознавства». Значний інтерес викликають понад 50 статей вченого, що присвячені проблемам матеріалознавства. В особовому архіві представлено й численні звіти про науково-дослідну роботу, керівником яких був Г. Г. Гнесін.
У фонді вміщено документи (протоколи, договори, акти впровадження, програми, листи тощо), що розкривають участь Г. Г. Гнесіна у наукових проєктах, які реалізовувалися в рамках співпраці Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України, де працював вчений, з іншими вітчизняними, а також зарубіжними науковими установами та підприємствами. В архіві також зберігаються документи виробничого характеру та наукові праці, зібрані вченим, зокрема, й щодо вдосконалення та впровадження нових матеріалів (листи, технічні умови, доповідні записки, відгуки, акти впровадження, витяги з протоколів випробувань). Представлено журнальні статті вітчизняних та іноземних науковців щодо різноманітних властивостей матеріалів.
Багато уваги Г. Г. Гнесін приділяв педагогічній діяльності. В особовому фонді відклалися розроблені вченим курси лекцій «Тугоплавкі сполуки», «Керамічні матеріали на основі карбіду кремнію», «Матеріалознавство» для студентів фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
В архіві зберігається низка авторефератів кандидатських робіт вчених, які працювали над дослідженнями під його науковим керівництвом.
Вагомим джерельним ресурсом для детального ознайомлення з життям, професійною й науковою діяльністю науковця є великий комплекс фотодокументів, загальною кількістю 128 світлин за 1949−2014 рр.
В особовому архівному фонді Г. Г. Гнесіна містяться документи про рідних ученого, що дають змогу більш детально дослідити історію його родоводу.
Таким чином, у фондах ІА НБУВ зберігається значний комплекс документів з життя, професійної, наукової, педагогічної діяльності видатного українського матеріалознавця Г. Г. Гнесіна, подальше вивчення яких дасть змогу поглибити знання про наукову біографію вченого та його творчі досягнення.

UDC 930.25 (Gnesin G. G.)
Angela Maistrenko,
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1303-9214
Candidate of Historical Sciences,
Senior Research Associate,
Department of Archeography,
Institute of Archival Studies of
V. I. Vernadskyі National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: a_maistrenko@ukr.net
G. G. GNESIN'S PERSONAL ARCHIVE FUND
IN THE INSTITUTE OF ARCHIVAL SCIENCE OF THE NATIONAL LIBRARY OF V. I. ERNADSKYІ NATIONAL LIBRARY OF UKRAINE
The documents of the correspondent member of the National Academy of Sciences of Ukraine. G. G. Gnesin of the personal archival fund of the Institute of Archival Studies of the V. I. Vernadskyі National Library of Ukraine are presented, which make it possible to expand knowledge about the life and creative path of the scientist.
Key words: G. G. Gnesin, archival documents, Institute of Archival Studies.