НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ДО ІА НБУВ: ДОКУМЕНТИ АКАДЕМІКА НАН УКРАЇНИ Ю. М. ШЕВЧЕНКА З НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ЗаявникКоломієць Марина Сергіївна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Інноваційні трансформації ресурсів і послуг» (2022)
ЗахідСекція 5. Архівна та рукописна наукова спадщина: традиції та перспективи формування, дослідження, цифровізаційні виклики
Назва доповідіНОВІ НАДХОДЖЕННЯ ДО ІА НБУВ: ДОКУМЕНТИ АКАДЕМІКА НАН УКРАЇНИ Ю. М. ШЕВЧЕНКА З НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 930.253 (477) (Шевченкo Ю. М.)
Коломієць Марина Сергіївна
ORCID 0000-0002-9125-1379
наукова співробітниця,
відділ археографії,
Інститут архівознавства,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
м. Київ, Україна
e-mail: marinka_sweet@ukr.net

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ДО ІА НБУВ: ДОКУМЕНТИ АКАДЕМІКА НАН УКРАЇНИ Ю. М. ШЕВЧЕНКА З НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Проаналізовано документи академіка НАН України Ю. М. Шевченка з науково-педагогічної діяльності, що зберігаються в особовому архівному фонді вченого в Інституті архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.
Ключові слова: Ю. М. Шевченко, механіка, особовий архівний фонд, Інститут архівознавства, НАН України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського.

У поточному році в Інституті архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (далі – ІА НБУВ) у результаті наукового описування значного комплексу документів було сформовано фонд видатного вченого у галузі механіки, академіка НАН України Ю. М. Шевченка (1926–2016), члена Національного комітету України з теоретичної і прикладної механіки, Лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки (1986, 1993), премій ім. М. К. Янгеля (1985) та ім. О. М. Динника (2003), документи якого стали широкодоступними для дослідників життя і творчості вченого.
Серед інших до особового архівного фонду увійшли документи з науково-педагогічної діяльності Ю. М. Шевченка.
Висвітленню творчого шляху Ю. М. Шевченка і його внеску в розвиток вітчизняного металознавства присвячено ряд наукових статей Ю. О. Храмова, І. С. Чернишенка, Я. Я. Ружицького та інших. Однак у розвідках науковців не відображено діяльність видатного ученого-механіка на педагогічній ниві.
У розвідці переслідуємо мету проаналізувати документи особового архівного фонду Ю. М. Шевченка, що представляють науково-педагогічну діяльність вченого.
Юрій Миколайович Шевченко народився 8 липня 1926 р. у Києві. У 1951 р. закінчив Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю «механіка».
У своїй автобіографії науковець зафіксував, що з 1 вересня 1952 р. до 31 серпня 1954 р. обіймав посаду викладача технічної механіки Малинського лісотехнічного технікуму. До фонду увійшли низка його автографів курсів лекцій «Динаміка», «Опір матеріалів», «Теорія пружності» і «Теоретична механіка». Вміщено задачі з механіки та способи їх розв`язання, лабораторні роботи, екзаменаційні білети і завдання до них, списки присутності студентів на заняттях, що представляють викладацьку діяльність ученого цього періоду.
Згідно з трудовим списком Ю. М. Шевченка, з 1 вересня 1954 р. розпочався новий етап його діяльності, пов'язаний з переходом на роботу в Київський політехнічний інститут (далі – КПІ) на посаду асистента при кафедрі теоретичної механіки електротехнічного факультету.
У фонді зберігаються: навчальні програми, робочі плани, контрольні завдання, реферативні записи та доповідні записки з навчальної дисципліни «Теоретична механіка». Вміщено автографи основних задач з механіки, диференційні рівняння рівноваги в переміщеннях і способи їх розв`язання, розроблені Ю. М. Шевченком для студентів КПІ.
Згідно даних автобіографії Ю. М. Шевченка, упродовж 5 лютого 1961 – 31 липня 1972 рр. він обіймав посаду старшого наукового співробітника, з 1 серпня 1972 р. і до кінця життя – завідувача відділу Інституту механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України. У фонді відклалася документи за 1968–1996 рр., що висвітлюють діяльність вченого як наукового керівника аспірантів і наукового консультанта докторантів, а саме: листи, плани підготовки кандидатів і докторів наук, відгуки, облікові картки докторантів, список кандидатів наук, автореферати з дарчими написами тощо.
У жовтні 1973 р. Ю. М. Шевченка повернувся до викладацької діяльності. До липня 2003 р. працював професором кафедри опору матеріалів Київського національного університету будівництва і архітектури. У фонді зберігаються: розпорядження, циркуляри, індивідуальні та робочі плани, звіти. Вміщено автографи курсів лекцій і практичні заняття з навчальних дисциплін та спецкурсів: «Механіка деформівного твердого тіла», «Опір матеріалів», «Опір матеріалів з елементами пружності і пластичності», «Теорія пружності і пластичності», «Термопластичність», розроблені Ю. М. Шевченком для студентів і аспірантів університету. Репрезентовано значний масив рівнянь, задач, розрахункових робіт і методичних вказівок щодо їх розв`язання, екзаменаційних завдань, які висвітлюють викладацьку роботу вченого в навчальному закладі.
Плідна науково-педагогічна діяльність Ю. М. Шевченка, послугувала одним з основних факторів формування в Україні наукової школи термопластичності. За нашими підрахунками, до неї належать 10 докторів та 29 кандидатів наук.
Таким чином, документи, що відклалися в особовому фонді академіка НАН України Ю. М. Шевченка, який зберігається в ІА НБУВ, дають змогу розкрити малодосліджені сторінки науково-педагогічної діяльності видатного вченого-механіка.

UDC 930.253 (477) (Shevchenko Yu. M.)
Marina Kolomiec,
ORCID 0000-0002-9125-1379,
Researcher of the Department of Archaeography,
Institute of Archival Studies,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: marinka_sweet@ukr.net
NEW RECEIPTS TO IAS VNLU: DOCUMENTS OF ACADEMICIAN OF THE NAS OF UKRAINE YU. M. SHEVCHENKO ON PEDAGOGICAL ACTIVITY
The documents on pedagogical activity of Academician of the National Academy of Sciences of Ukraine Yu. M. Shevchenko, stored in the personal archives of the scientist of the Institute of Archival Studies of V. І. Vernadskyi National Library of Ukraine are analyzed.
Keywords: Yu. M. Shevchenko, mechanics, personal archival fund, Institute of Archival Studies, National Academy of Sciences of Ukraine, V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine.