ВЗАЄМОДІЯ – КЛЮЧОВИЙ ЧИННИК ЯКІСНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 029 «ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА»

ЗаявникБойчук Неля Анатоліївна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Інноваційні трансформації ресурсів і послуг» (2022)
ЗахідСекція 1. Бібліотечно-інформаційний комплекс: сучасні пріоритети організації та управління
Назва доповідіВЗАЄМОДІЯ – КЛЮЧОВИЙ ЧИННИК ЯКІСНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 029 «ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА»
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 02:005.963]:025
Бойчук Неля Анатоліївна,
https://orcid.org/0000-0001-7038-7376,
старший викладач кафедри документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності,
факультет PR, журналістики та кібербезпеки,
Київський національний університет культури і мистецтв,
Київ, Україна
e-mail: nab2012@ukr.net

ВЗАЄМОДІЯ – КЛЮЧОВИЙ ЧИННИК
ЯКІСНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 029
«ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА»

Обґрунтовано нагальну необхідність активізації взаємодії викладачів на всіх рівнях і напрямах як ключового чинника якісної підготовки фахівців спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» у сучасних умовах.
Ключові слова: взаємодія, освітня підготовка здобувачів вищої освіти, спеціальність 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», Київський національний університет культури і мистецтв.

Ст. 3 «Державна політика у сфері вищої освіти» Закон України «Про вищу освіту» регламентує гармонійну взаємодію «національних систем освіти, науки, мистецтва, бізнесу та держави з метою забезпечення стійкого соціально-економічного розвитку держави» (П. 3.1. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text). Реформування системи вищої освіти в Україні нині відбувається у складних умовах несприятливих зовнішніх впливів. «Потужним поштовхом до запровадження дистанційних форматів навчання здобувачів вищої освіти, що включало оптимізацію навчальних методів та комунікаційних інструментів (зокрема соціальні мережі та спеціалізовані освітні платформи) запровадження інтерактивної взаємодії між ключовими суб’єктами навчального процесу, стали карантинні обмеження 2020–2022 рр.» (с. 253. URL: file:///C:/Users/Oksana/Desktop/2022/2021/3-08/MOJA/statti/2022/BV-1-2022/28.06.22%20_%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B2_%202022.pdf).
Актуалізація і модернізація підготовки здобувачів вищої освіти (ЗВО) спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» (ІБАС), яких готує факультет PR, журналістики та кібербезпеки Київського національного університету культури і мистецтв (КНУКіМ), спонукає до вишуковування оптимальних резервів. На наше переконання, у нинішніх умовах воєнного стану активізація взаємодії викладачів ІБАС на всіх рівнях освіти є ключовим чинником якісної підготовки здобувачів спеціальності 029. «Фактично на кожному науковому заході окрема секція конференції чи круглий стіл присвячені вивченню перспектив і стратегій розвитку ІБАС у багатовимірному інформаційному розвитку як фундаментальної засади функціонування інформаційної, бібліотечної та архівної галузей України, адже без висококваліфікованих спеціалістів, здатних до самоосвіти упродовж життя, немислимий подальший прогрес бібліотечно-інформаційної сфери загалом» (с. 134 URL: file:///C:/Users/Oksana/Desktop/2022/2021/3-08/MOJA/Zarob/2021/Nelia/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_%20%D0%9E%D1%81%D0%BB%D0%BE.pdf).
Ми трактуємо поняття «чинник» (калька з лат. factor – той, що робить, чинить) рушійною силою, яка здійснює визначальний вплив, у нашому випадку, на збагачення можливостей ефективного освітнього процесу ЗВО ІБАС. Освітній процес (ОП) КНУКіМ – це інтелектуальна і творча діяльність, яка базується новітніх науково-обґрунтованих підходах, враховуючи принципи наступності процесу здобуття вищої освіти, студентоцентрованого навчання, академічної мобільності і академічної свободи. Чільною метою ОП є набуття нових компетентностей як динамічної комбінації «знань, вмінь і практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей» (Закон України про вищу освіту. Ст. 1. П. 13. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text).
Фундаментальною скарбницею потенцій, яка здатна розширити можливості ОП ЗВО спеціальності 029 з урахуванням їхніх покликань, інтересів і здібностей через систему науково-методичних і педагогічних заходів є взаємодія викладачів, зорієнтована на таких напрямах, як наукова, освітня, науково-методична та виховна діяльність.
Для прикладу, взаємодія у науковій діяльності заклала міцні підвалини півстолітнього досвіду партнерства двох провідних культурних інституцій України – Київського національного університету культури і мистецтв і Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, що ґрунтовно досліджено Т. Новальською (див. в кн.: Життя в науці. Студії на пошану Любові Дубровіної / НАН України, НБУВ ; відпов. ред. О. Онищенко ; упоряд. О. Боряк, Г. Боряк, Н. Зубкова, Г. Папакін, О. Степченко, Н. Шип. Київ : НБУВ, 2020. 632 с).
Зміна стратегії практики здобувачів вищої освіти спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» позитивно впливає на освітню діяльність та сприяє їх інтеграції з виробництвом. Провідними базами практики для ІБАС упродовж десятків років є Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого, Національна бібліотека України для дітей, Державна бібліотека України для юнацтва, обласні універсальні наукові бібліотеки тощо.
Науково-методична діяльність: підготовка висококваліфікованих фахівців спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» неможлива без високоякісної навчальної літератури, Згідно досліджень (с. 109, DOI: 10.31866/2616-7654.8.2021.247588), виразною тенденцією сьогодення є видання навчальної літератури КНУКіМ у співавторстві (71 %). Тут доцільно наголосити, співавторами виступають не лише викладачі Київського національного університету культури і мистецтв, а й інших українських галузевих закладів вищої освіти.
Виховна робота є важливим адаптаційним механізмом соціокультурної діяльності Київського національного університету культури і мистецтв, що сприяє підвищенню рівня культури, розвитку мистецьких навичок, патріотизму здобувачів вищої освіти ІБАС. Зокрема, участь у проєктах («Наша пісня») та фестивалях, відвідування музеїв та виставо тощо.
Взаємодія забезпечення інноваційної діяльності закладів вищої освіти загалом відбувається на таких рівнях (на прикладі наукової діяльності):
 рівень здобувача вищої освіти: постійне залучення ЗВО до фундаментальних і прикладних наукових досліджень, які провадить КНУКіМ;
 рівень викладачів: регулярна участь у наукових заходах усіх форм освітніх, культурних і наукових установ в Україні та поза її межами;
 рівень кафедри: співорганізація та інтеграція (дуальна освіта) з виробництвом (українські та закордонні освітні, культурні та наукові установи);
 рівень факультету/інституту: послідовна співпраця з факультетами/інститутами, які готують ЗВО відповідного фаху (для прикладу: Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Національний університет «Львівська політехніка», Львівський національний університет імені Івана Франка, Державний університет «Одеська політехніка», Київський університет імені Б. Грінченка, Харківська державна академія культури, Українська академія друкарства та ін.);
 рівень закладу вищої освіти: невпинне міжнародне співробітництво з галузевими профільними закордонними закладами освіти (участь у міжнародних проєктах, стажування викладачів за кордоном).
Отже, конгломерат (лат. conglomerates – накопичений, зібраний; комплекс об’єднаних в одне ціле окремих предметів) напрацьованих теоретичних аспектів та набутого півстолітнього практичного досвіду ефективної підготовки фахівців для бібліотечно-інформаційної сфери України в сучасних умовах несприятливих зовнішніх впливів трансформується в якісну підготовку здобувачів спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» через оптимальну реалізацію активізації партнерської взаємодії викладачів Київського національного університету культури і мистецтв на всіх рівнях освіти.

UDC 02:005.963]:025
Nelia Boichuk,
https://orcid.org/0000-0001-7038-7376
Department of the Document Science, Information and Analytical Activities,
Faculty of PR, Journalism and Cybersecurity,
Kyiv National University of Culture and Arts,
Kyiv, Ukraine
e-mail: nab2012@ukr.net
INTERACTION IS THE KEY FACTOR
QUALITY EDUCATIONAL TRAINING IN THE SPECIALTY 029 «INFORMATION, LIBRARY AND ARCHIVAL AFFAIRS»
The urgent need to intensify the interaction of teachers at all levels and directions as a key factor in the quality of educational training of applicants for the specialty 029 «Information, Library and Archival Affairs» in modern conditions is substantiated.
Keywords: interaction, educational training of higher education students, specialty 029 «Information, Library and Archival Affairs», Kyiv National University of Culture and Arts.