Пошукові можливості Voilà для дослідження біобібліографії екстеріорики

ЗаявникФіліппова Наталя Павлівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Інноваційні трансформації ресурсів і послуг» (2022)
ЗахідСекція 7. Сучасна біографіка та біобібліографія: нові форми і методи дослідницької та інформаційної роботи, інтеграції та поширення біографічних знань
Назва доповідіПошукові можливості Voilà для дослідження біобібліографії екстеріорики
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК [016:929](477+71)
Філіппова Наталя Павлівна,
ORCID https://orcid.org/0000-0003-4896-5939,
кандидатка наук з соціальних комунікацій,
наукова співробітниця,
відділ формування біобібліографічних інформаційних ресурсів,
Інститут біографічних досліджень,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
e-mail: filippova.natalya@hotmail.com

ПОШУКОВІ МОЖЛИВОСТІ VOILÀ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ БІОБІБЛІОГРАФІЇ ЕКСТЕРІОРИКИ

Розкрито функціональні можливості, зведеного національного каталогу бібліотек Канади, у контексті вивчення вітчизняної біобібліографії екстеріорики. Охарактеризовано загальні засади формування й комплектування каталогу, а також сучасний стан його наповненості.
Ключові слова: біобібліографія екстеріорики, бібліотеки Канади, зведений каталог, пошукові можливості, Voilà.

Формування джерельної бази дослідження біобібліографії екстеріорики передбачає вивчення документів, що були видані національною мовою представниками української культури за межами України та/або за змістом присвячені Україні. З огляду на потребу максимальної комплексності й повноти представлення відповідного масиву документів доцільно використовувати різноманітні інформаційні ресурси. Одним з них найвагомішим є зведений національний каталог бібліотек Канади Voilà (https://canada.on.worldcat.org/discovery), що був започаткований у 2001 році.
Доцільно відзначити, що Voilà репрезентує фонди не лише Бібліотеки й архівів Канади (Library and Archives Canada, LAC) – федерального державного департаменту Канади, відповідального за збір і забезпечення збереженості документальної спадщини країни у вигляді текстів, зображень та інших документів, що відносяться до історії, культури й політики Канади, але й інших канадських бібліотек. З огляду на означену універсальність каталогу Voilà вважаємо доцільним аналізувати його як окремий інструмент вивчення джерельної бази дослідження біобібліографії екстеріорики.
Станом на серпень 2022 року Voilà містить понад 35 мільйонів записів книг, журналів, газет, урядових документів, тез, звукозаписів, мап і електронних текстів, а також документів зі шрифтом Брайля й великим шрифтом, які створені для осіб із вадами зору.
Інтерфейс каталогу Voilà представлений 18 мовами й охоплює чотири змістовні розділи: розширений пошук; ресурси, у яких репрезентовано відомості про Voilà французькою й англійською мовами; пошукова історія та збережені документи.
Каталог функціонує на базі OCLC WorldCat Discovery – хмарного застосунку, покликаного допомагати користувачам легко знаходити ресурси за допомогою єдиного пошуку в WorldCat і авторитетних колекціях електронного контенту. Серед функціональних можливостей каталогу Voilà виокремлюються шість базових опцій.
По-перше, пошук і використання синтаксису запиту. За замовчуванням пошук у WorldCat Discovery автоматично здійснюється за індексом ключових слів. Окрім того, пошукові запити, які містять індексні мітки й логічні оператори, можуть бути зазначені в будь-якому пошуковому полі WorldCat Discovery. Під індексом розуміються два символи, після яких стоїть двокрапка (:) або знак рівності (=). Двокрапка використовується для пошуку слів у будь-якому місці вказаного індексу, наприклад: rs: Ukrainian. Знак рівності, у свою чергу, використовується для пошуку за фразою, наприклад: rs= Ukrainian Canadians Biography.
По-друге, фільтрація та уточнення результатів пошуку. Інтерфейс WorldCat Discovery передбачає застосування фільтрів з метою уточнення пошукового запиту й розширеного пошуку за авторитетними файлами для отримання релевантних результатів, використовуючи, у тому числі, пов’язані, варіативні й застарілі пошукові терміни.
По-третє, розширений пошук. Доступність пошукових інструментів залежить від того, передбачається пошук за однією базою даних, за кількома або на рівні WorldCat у цілому. Властивими для всіх рівнів є варіанти розширення пошуку за роком і місцезнаходженням бібліотеки. На рівні кількох баз даних також доступне уточнення пошукового запиту за рецензією, відкритістю доступу, пов’язаними документами й форматом представлення на WorldCat.org. На рівні однієї бази даних, окрім того, пропонується пошук за пов’язаними термінами, мовою тощо.
По-четверте, пошук у центральній довідковій картотеці й віддалених базах даних у WorldCat Discovery. Бази даних і колекції доступні в WorldCat Discovery через центральний індекс метаданих, що комплектується багатьма постачальниками контенту, або через віддалений доступ до сайтів окремих бібліотечних установ.
По-п’яте, синхронізація використання синтаксису запитів і міток індексів у всіх продуктах та інтерфейсах WorldShare, що обумовлено певними відмінностями між FirstSearch і WorldCat Discovery. Наприклад, не підтримується використання знака фунта (#) для позначення номеру, а також знака плюс (+) для позначення множини. Таким чином, для пошуку документів про українців доцільно використовувати «Ukrainians» замість «Ukrainian+» (11 037 результатів пошуку проти 233 188, що значною мірою впливає на релевантність пошукових результатів).
По-шосте, використання історії пошуку та функції збереження пошуку в WorldCat Discovery. Неавторизованим користувачам надається можливість переглядати історію пошукових запитів, що здійснені за останній сеанс вебперегляду. У свою чергу, авторизовані користувачі мають змогу продивитися свою пошукову історію через розділ «Мій обліковий запис».
Таким чином, пошукові можливості каталогу Voilà передбачають використання синтаксису запитів; фільтрацію та уточнення результатів пошуку; розширений пошук; пошук у центральній довідковій картотеці й віддалених базах даних у WorldCat Discovery; синхронізацію використання синтаксису запитів і міток індексів у всіх продуктах і інтерфейсах WorldShare; використання історії пошуку й функції збереження пошуку в WorldCat Discovery. Звернення до Voilà сприятиме комплексному вивченню тієї частини вітчизняної біобібліографії екстеріорики, що формувалася на теренах Канади протягом останніх 130 років.

UDC [016:929](477+71)
Natalia Filippova,
ORCID https://orcid.org/0000-0003-4896-5939,
Candidate of Social Communications,
Research Associate,
Department of the Biobibliographical Information Resources Formation,
Institute of Biographical Research,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: filippova.natalya@hotmail.com
VOILÀ SEARCH CAPABILITIES FOR RESEARCH OF THE EXTERIORICS BIOBIBLIGRAPHY
The functional capabilities of Voilà, the group catalogue for Canadian libraries, in the context of the study of the domestic exteriorics biobibliography are revealed. The general principles of the formation and acquisition of the catalog are characterized, as well as the current state of its content.
Keywords: exteriorics biobibliography, Canadian libraries, group catalogue, search capabilities, Voilà.