ЗАРОДЖЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ЕКОНОМІї ЯК НАУКИ ХІХ СТ. В АКАДЕМІЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ В КОНТЕКСТІ ДІЯЛЬНОСТІ М.М. ОЧАПОВСЬКОГО

ЗаявникБояринова Ірина Олександрівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Інноваційні трансформації ресурсів і послуг» (2022)
ЗахідСекція 5. Архівна та рукописна наукова спадщина: традиції та перспективи формування, дослідження, цифровізаційні виклики
Назва доповідіЗАРОДЖЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ЕКОНОМІї ЯК НАУКИ ХІХ СТ. В АКАДЕМІЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ В КОНТЕКСТІ ДІЯЛЬНОСТІ М.М. ОЧАПОВСЬКОГО
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 001.89 : 338.43.01(091)
Бояринова Ірина Олександрівна,
ORCID 0000-0002-9228-464X,
кандидатка економічних наук, доцентка,
докторантка Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН,
Київ, Україна
e-mail: bojarinova.io13@gmail.com

ЗАРОДЖЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ЕКОНОМІЇ ЯК НАУКИ
ХІХ СТ. В АКАДЕМІЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ В КОНТЕКСТІ ДІЯЛЬНОСТІ М. М. ОЧАПОВСЬКОГО

Розглянуто генезис сільськогосподарської економії як науки в Новоолександрійському інституті в першу пол. ХІХ ст. Доведено її зв’язок з маримонтським етапом розвитку закладу (1816–1861 рр.) та діяльністю директора М. М. Очаповського. Висвітлено його тематичну наукову спадщину і розкрито роль як вченого економіста-аграрника.
Ключові слова: сільськогосподарська економія, наукова спадщина, стародруки, Новоолександрійський інститут сільського господарства та лісівництва, аграрно-економічна думка, М.М.Очаповський вчений аграрний-економіст.

Для відображення історичного становлення сільськогосподарської економії як науки необхідно вивчити аспект її розвитку в академічному середовищі Новоолександрійського інституту сільського господарства та лісівництва на основі здобутків вчених-основоположників першої половини ХІХ ст. Це дослідження є необхідною умовою для формування фундаментальних науково-історичних засад раціональної і ефективної організації сільського господарства як галузі АПК та сфери агроекономічних наукових досліджень в зазначеному закладі вищої освіти.
Новоолександрійський інститут сільського господарства та лісівництва був заснований 5 жовтня 1816 р., як Інститут землеробського господарства в Маримонті, і вважався першим у Російській імперії вищим сільськогосподарським навчальним закладом. Повноцінне його функціонування розпочалося лише в серпні 1820 р., через наявний брак науково-кадрового забезпечення закладу. Викладання деяких дисциплін залишалося вкрай проблемним, у тому числі й сільськогосподарської економії (з 1820 р. до 1835 р.).
Провівши історико-аналітичне дослідження, стверджуємо, що еволюція сільськогосподарської економії бере початок з першого (маримонтського) етапу розвитку освітнього закладу (1816–1861) та безпосередньо пов’язана з діяльністю директора Інституту сільського господарства і лісівництва в Маримонті, вченого-агронома польського походження, професора сільського господарства Михайла Миколайовича Очаповського (1788–1854).
Формування агроекономічних знань та вмінь даного дослідника розпочалося ще до призначення на цю посаду. Вони ґрунтувалися не тільки на теоретичній основі, а й на його особистій практичній діяльності як керуючого та адміністратора помість та маєтків в Литві та Польщі (1812–1819 р., 1834 р.).
Тематичний аналіз колекції польськомовних рідкісних стародруків XIX – поч. ХХ ст., які наявні в книжкових фондах Наукової бібліотеки Львівського НАУ та ННСГБ НААН, дозволив нам виділити найвагоміші та найпопулярніші праці вченого у даній науковій галузі і основні аспекти його наукової спадщини. Серед них «Лекції про сільськогосподарське домоводство» (1824), «Про способи господарювання у Північному кліматі» (1828), «Наука про економію чи управління господарством» (1856) та інші. Вони відзначалися високими державними нагородами та були важливими як на теоретико-методологічному, так і на практичному рівні застосування. В багатьох дослідженнях наявний «теєрівський» вплив на аграрно-економічну думку вченого. Наукова спадщина М. Очаповського в даній галузі стосується проблемних питань розвитку сільськогосподарської економії, а саме – кріпосного права, та шляхів покращення показників ефективності діяльності господарств на основі науково-практичного дослідництва й застосуванні найманої праці.
В 1824 р. вчений організував Інститут сільського домоводства при Віленскому інституті. За основну мету діяльності закладу ставив підготовку спеціалістів з організації сільського господарства та галузевої економіки в поєднанні з виробничою практикою. Дану ціль функціонування М. Очаповський переніс і до Маримонтського інституту сільського господарства і лісівництва, де в 1835 р. був призначений на посаду директора. Там він вже на офіційному рівні в жовтні 1835 р. в Статуті інституту виокремив сільськогосподарську економію як одну із головних дисциплін закладу. Вперше також запровадив практичну підготовку студентів, що поглиблювало і покращувало набуті теоретико-методологічні знання та сприяло досягненню поставленої вченим мети діяльності інституту.
Таким чином, зародження сільськогосподарської економії в академічному середовищі Новоолександрійського інституту сільського господарства та лісівництва ознаменовується з початком першої половини ХІХ ст. та безпосередньою діяльністю директора освітнього закладу М. М. Очаповського (1835–1853). Аналіз наукових праць вченого серед наявних польських стародруків, їх експертних оцінок та покажчиків у провідних державних спеціалізованих установах, свідчать про його вагомий науковий доробок аграрно-економічного спрямування. Успішна практична діяльність в організації ефективного сільського господарства, активна наукова, управлінська та громадська робота щодо становлення та поширення вчень про сільськогосподарську економію визначили М. М. Очаповського, окрім окреслених рангів, провідним вченим економістом-аграрником першої половини – середини ХІХ ст. Його наукова спадщина мала значний вплив на формування відповідної думки серед вітчизняних вчених в даній сфері в освітніх галузевих закладах та науково-дослідних установах в подальшому.

UDC 001.89 : 338.43.01(091)
Iryna Boiarynova,
ORCID 0000-0002-9228-464X,
Candidate of Economic Sciences (PhD in Economics), Associate Professor,
Doctoral Student of the National Scientific Agricultural Library of the National Academy of Sciences,
Kyiv, Ukraine
e-mail: bojarinova.io13@gmail.com

THE EMERGENCE OF AGRICULTURAL ECONOMY AS A SCIENCE XIX CENTURY IN THE ACADEMIC ENVIRONMENT IN THE CONTEXT OF THE ACTIVITIES OF M. M. OCHAPOVSKYI

The genesis of agricultural economics as a science at the Newalexandria Institute in the first half of the 19th century is considered. Its connection with the Marimont stage of the institution’s development (1816–1861) and the activities of the director M. M. Ochapovskyi was proved. His thematic scientific heritage is highlighted and his role as an agrarian economist scientist is revealed.
Keywords: agricultural economy, scientific heritage, old prints, Newalexandria Institute of Agriculture and Forestry, agrarian and economic thought, M.M.Ochapovskyi agrarian-economist scientist.