Актуалізація висвітлення біографічних досліджень в Україні засобами «Українського національного біографічного архіву»

ЗаявникЯценко Олег Миколайович (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Інноваційні трансформації ресурсів і послуг» (2022)
ЗахідСекція 7. Сучасна біографіка та біобібліографія: нові форми і методи дослідницької та інформаційної роботи, інтеграції та поширення біографічних знань
Назва доповідіАктуалізація висвітлення біографічних досліджень в Україні засобами «Українського національного біографічного архіву»
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 026.6:929](477)
Яценко Олег Миколайович,
ORCID https://orcid.org/0000-0003-4277-1869,
кандидат історичних наук, старший науковий співробітник,
завідувач,
відділ формування біобібліографічних інформаційних ресурсів,
Інститут біографічних досліджень,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
e-mail: olehjats@bigmir.net

АКТУАЛІЗАЦІЯ ВИСВІТЛЕННЯ БІОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
В УКРАЇНІ ЗАСОБАМИ «УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО БІОГРАФІЧНОГО АРХІВУ»
При утворені контенту електронного «Українського національного біографічного архіву» пропонується використовувати виявлені дані про біографічні дослідження в Україні, опубліковані в науково-бібліографічній серії «Джерела української біографістики».
Ключові слова. Український національний біографічний архів, електронні ресурси, Джерела української біографістики, біографічні дані, персоналії.

Постановка проблеми. Одним з важливих завдань Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (далі – ІБД НБУВ), є виявлення та внесення до комп’ютерних баз даних (далі – БД) якомога більшої кількості імен, пов’язаних з подіями багатовікової історії України й джерел біографічної інформації, таким чином формуючи фундаментальний вітчизняний науково-інформаційний ресурс «Український національний біографічний архів» (далі – УНБА).
В останнє десятиліття активізувалася робота з пошуку в численному вітчизняному книжковому потоці публікацій з наявним біографічним матеріалом про осіб, причетних до історії й культури України минулих часів. Фахівці відділу формування біобібліографічних інформаційних ресурсів ІБД НБУВ здійснюють систематичне ретроспективне вивчення української біографічної друкованої продукції. На підґрунті отриманих результатів відбувається послідовне наповнення комп’ютерної БД «Джерела української біографістики» – складової електронного УНБА. На її основі з 2004 року виходить однойменна науково-бібліографічна серія. Її мета: представити користувачам найбільш повний діапазон літератури про осіб, які мали відношення до історії й культури України, що опублікована на її території зусиллями наукових установ, культурних центрів і окремих авторів; дати змогу фахівцям (історикам, біографістам) активно використовувати нові друковані книжкові ресурси біографічної інформації при формуванні фундаментального електронного УНБА, швидко й ефективно застосовувати їх при підготовці наукових праць і навчальних посібників. Це ґрунтовний науковий путівник, який орієнтує професійних дослідників і спеціалістів бібліотечно-інформаційної сфери у величезному масиві джерел, що містять біографічний матеріал про осіб, які зробили внесок у різні сфери життя українського суспільства, зокрема, у науку, освіту, культуру, суспільно-політичний, національно-визвольний рух; слугує зростаючим інформаційним потребам сфер освіти, науки, культури, державного управління, завданням репрезентації України у світі.
Виклад основних матеріалів дослідження. У трьох випусках (3–5) серії «Джерела української біографістики», що побачили світ за останні сім років (2015–2022), виявлено й зафіксовано 7241 публікацію з біографічним матеріалом. Необхідно відзначити мозаїку його видового розмаїття, широту діапазону тематики висвітленого біографічного матеріалу, форму його подачі, кількість включених до змісту осіб тощо.
У зазначених виданнях зафіксовано значний розвиток енциклопедичної та довідкової справи — реалізовано або продовжують укладатися чимало ґрунтовних видавничих проєктів енциклопедій, словників, довідників нового покоління, сформовані на сучасних світоглядних і науково-методичних засадах. Енциклопедично-довідкова справа поповнилася новітніми виданнями, що оновили інформацію з усіх галузей знання про Україну, у тому числі біографічні дані про наших знаних і видатних громадян, інформація про яких уперше потрапила до такого роду джерел.
Проводиться активна робота з підготовки та випуску Української сучасної енциклопедії (ЕСУ) – універсального енциклопедичного видання. Провідними науково-дослідними інститутами держави укладено й видано тематичні, галузеві енциклопедії, де повністю оновлено інформацію про наше минуле, про провідних діячів української історії, науки, культури, до яких усе частіше додаються нові, незаслужено забуті, замовчувані в царські й радянські часи, імена.
Нині зусилля дослідників перемістилися зі створення видань загальнонаціонального плану на підготовку енциклопедій, біографічних, біобібліографічних словників і довідників регіональної, краєзнавчої тематики. Поширення набули краєзнавчі енциклопедії, котрі серед іншого матеріалу про реґіон подають біографічні знання про відомих, а найголовніше – маловідомих діячів краю, таким чином піднімаючи новий, незвіданий «пласт» про осіб, наших земляків, які з різних причин були до сьогодні незнані для широкого загалу.
Значно зріс інтерес до укладання біографічних і біобібліографічних покажчиків. Серед них першорядне місце здобули видання, присвячені професорсько-викладацькому складу й випускникам закладів вищої освіти України. Поширення здобули посібники, присвячені жінкам минулого й сьогодення, видання типу «Хто є хто» (хоча, у 2010–2013 рр. значно зменшилися кількісні показники цього виду продукції).
Відзначено стрімке зростання випуску персональних бібліографічних покажчиків, які популяризують досягнення сучасних українських фахівців у різних галузях науки, літератури, освіти, виробництва, культури, громадської діяльності; формують імідж установ і організацій, у яких вони трудилися або працюють нині. Кількість таких публікацій за перші 14 років XXI століття більше, ніж удвічі, перевищує показники підготовлених покажчиків за попередні 144 роки.
З метою досягнення максимально повного фіксування всього масиву вітчизняної біографічної друкованої продукції укладачі п’ятого випуску вперше почали включати до нього інформацію про видання, присвячені одній (двом) особі (особам). У попередніх випусках існувало обмеження щодо використання видань, які містять біографічну, бібліографічну й біобібліографічну інформацію не менш як про трьох осіб, за винятком третього випуску (персональні бібліографічні покажчики). Це наукові монографії з аналізом життя й творчості окремих діячів; збірники наукових, науково-популярних праць – присвяти до ювілеїв науковців, митців, медиків, державних, громадських діячів та ін.; мемуари, щоденники, спогади наших земляків про події минулого; окремі історико-публіцистичні видання присвячені легендарним і малознаним особистостям; література зорієнтована до проблем життєвого шляху звичайної людини, родинного життя, гендерної проблематики.
Ще однією особливістю п’ятого випуску стало збільшення кількості даних про повнотекстові електронні версії біографічних публікацій. Використання інформаційних технологій у видавничій діяльності дозволило одночасно із друкованими виданнями публікувати їх електронні версії, що суттєво розширює коло читачів, спрощує процеси інтеграції та систематизації біографічних даних, у тому числі для формування електронного УНБА.
Засобами біобібліографії, що забезпечує точними й фактичними даними, здійснюються процеси збору й систематизації матеріалів української історичної спадщини у вигляді біографічних відомостей про наших співвітчизників, інформації про їхні творчі доробки й літературу про них. Активне використання та висвітлення матеріалів з науково-бібліографічної серії «Джерела української біографістики» в УНБА дозволить істотно розширити діапазон джерел біографічної інформації, значно її осучаснити, представити всьому світу нашу фактичну історію, наших справжніх героїв, відокремивши від культурних здобутків країни, які присвоювали цю спадщину.
Висновки. Виявлений, накопичений і систематизований в ІБД НБУВ масив біографічних видань дозволяє використовувати їх у якості джерел для опрацювання з метою виявлення та фіксування біографічних даних про діячів, які мали відношення до історії й культури України, і подальшого формування електронного УНБА. Висвітлені через конкретні персоналії видання з біографічним матеріалом, що включені до науково-бібліографічної серії «Джерела української біографістики», матимуть можливість активізувати можливість репрезентації вітчизняної біографічної продукції, дозволять представити широким колам громадськості біль і страждання нашого народу, усю його велич, красу, розум, талант і здобутки. Укладання УНБА стане вагомим внеском у справу піднесення національного самоусвідомлення, патріотичної консолідації українського суспільства.

UDC 026.6:929](477)
Oleh Yatsenko,
ORCID https://orcid.org/0000-0003-4277-1869,
Ph. D. (History),
Head of Department of the Institute of Biographical Research,
V. I. Vernadsky National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: olehjats@bigmir.net
UPDATE OF THE COVERAGE OF BIOGRAPHICAL RESEARCH IN UKRAINE BY MEANS OF THE "UKRAINIAN NATIONAL BIOGRAPHICAL ARCHIVE"
When creating the content of the electronic "Ukrainian National Biographical Archive", it is proposed to use the discovered data on biographical research in Ukraine published in the scientific-bibliographic series "Sources of Ukrainian Biography".
Keywords: Ukrainian National Biographical Archive, digitalized sources, Sources of Ukrainian biography, biodata, personalities.