ШВЕЙЦАРСЬКА ПЛАТФОРМА БІБЛІОТЕЧНИХ ПОСЛУГ: ІННОВАЦІЙНИЙ КРОК У ЦИФРОВОМУ РОЗВИТКУ

ЗаявникСісіна Людмила Леонідівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Інноваційні трансформації ресурсів і послуг» (2022)
ЗахідСекція 3. Електронні ресурси бібліотек як складова інформаційної основи сучасного національного розвитку
Назва доповідіШВЕЙЦАРСЬКА ПЛАТФОРМА БІБЛІОТЕЧНИХ ПОСЛУГ: ІННОВАЦІЙНИЙ КРОК У ЦИФРОВОМУ РОЗВИТКУ
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 026:001.32](494):[004.738.5:025.2]
Сісіна Людмила Леонідівна,
ORCID https://orcid.org/0000-0002-5032-3989,
молодша наукова співробітниця,
відділ синтезу соціокультурних мережевих ресурсів,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
e-mail: milamila1951@ukr.net

ШВЕЙЦАРСЬКА ПЛАТФОРМА БІБЛІОТЕЧНИХ ПОСЛУГ:
ІННОВАЦІЙНИЙ КРОК У ЦИФРОВОМУ РОЗВИТКУ

Розглянуто переваги swisscovery – національної платформи для академічних бібліотек Швейцарії. Зроблено висновок, що swisscovery є інноваційним кроком у цифровому розвитку, акумулює інформацію та розширює доступ до неї, сприяє науковому прогресу і новим знанням та долучає бібліотеки до керування Інтернетом, подолання нерівності у доступі до контенту і цифрової інфраструктури.

Ключові слова: академічні бібліотеки Швейцарії, єдиний обліковий запис, каталог, наукові ресурси, прямий доступ, цифровізація, swisscovery.

Соціальна динаміка, перспективні технології, виклики глобалізації визначають трансформацію бібліотек, підпорядковуючи її оперативному і якнайповнішому задоволенню запитів користувачів. Саме тому бібліотеки мають бути доступні онлайн і фізично 24/7. Настільки вони залишаються конкурентоспроможними в епоху глобалізації, Інтернету, цифровізації, вважають у Бібліотечній асоціації Швейцарії. В IFLA занепокоєні тим, що цифрова трансформація спричиняє нерівність у доступі до контенту і цифрової інфраструктури, проте впевнені, що бібліотеки можуть допомогти подолати її. Про це свідчить, зокрема, діяльність швейцарських бібліотек та асоціації бібліотекарів, спрямована на те, щоб стати ключовим учасником Швейцарського форуму по управлінню Інтернетом (Internet Governance Forum, IGF).
За даними Федерального статистичного управління, більше половини населення Швейцарії є постійними користувачами бібліотеки. Щоб відповідати вимогам у мінливому світі інформаційного забезпечення, у грудні 2020 р. започатковано swisscovery – національну платформу для академічних бібліотек Швейцарії. Проєкт спрямований на розширення доступу до інформації і сприяння науковому прогресу, новим знанням. Один каталог, одна система, один обліковий запис забезпечують прямий доступ до майже всього інвентарю академічних книг і значної частини фондів академічних ЗМІ Швейцарії. Нова дослідницька платформа swisscovery пропонує легкий пошук баз даних за ключовими словами або за категоріями. Пошуковий портал, бібліотечна картка, терміни видачі, правила каталогів усіх залучених бібліотек єдині. Тож користувачі отримують незаперечну вигоду від прямого доступу до фондів усіх бібліотек на swisscovery, а також від синергії та послуг, які пропонує ця платформа, націлена у майбутнє.

Дослідницька платформа swisscovery надає доступ до повного списку наукових медіа у Швейцарії. Пошук статей включено за замовчуванням: «swisscovery (з CDI)». Щоб їх виключити, треба обрати «swisscovery (без CDI)». CDI (Central Discovery Index=Центральний індекс відкриттів) є продуктом Ex Libris/ProQuest і містить понад 200 млн записів, статей, розділів е-книг та матеріали конференцій. Дані надходять від постачальників журналів та електронних книг. За замовчуванням знаходимо лише вміст, до якого надано доступ. Натиснувши «включно з публікаціями без повного тексту», пошук можна розширити. Утім передня частина повного бібліографічного каталогу на стороні користувача з’являється в різних іпостасях залежно від інституційної зони чи бібліотеки. Є різні думки щодо цінності такого розмаїття. Відповіді на запитання про пошукові інтерфейси, допомогу в дослідженні, інформацію про SLSP можна знайти на RZSinfo.

Нову платформу контролює та гармонізує некомерційна організація Swiss Library Service Platform AG (SLSP=Швейцарська платформа бібліотечних послуг). На початку роботи swisscovery налічувала 470 бібліотек, нині їх понад 490. І приєднання триває. Swisscovery замінює попередні бібліотечні мережі та дослідницькі платформи. Зараз у її списку понад 40 млн книг, серій, журналів і некнижкових матеріалів, а також понад 3 млрд е-статей.

У березні 2022 р. до SLSP і swisscovery приєдналася бібліотека Державного архіву Золотурна, яка спеціалізується на історії кантону Золотурн. Бібліотека є довідковою, її фонди каталогізовані лише в аналоговій формі.
У квітні приєдналися 15 бібліотек і центри документації Александрійської мережі. Це перший у світі проєкт інтеграції системи Alma (Александрія) з іншою системою Alma (SLSP). Директор SLSP Т. Марті задоволений – це свідчить про привабливість swisscovery для академічних бібліотек. Завдяки фондам Александрійської мережі, зокрема бібліотеки Федерального статистичного відомства, музею музичних автоматів, колекції карт swisstopo, swisscovery продовжує розширюватися в тематичному діапазоні.

Під керівництвом SLSP успішно реалізовується проєкт інтеграції та міграції спільно з мережею Александрія і системним оператором Ex Libris. На різних етапах проєкту конфігурація Alma мережі Alexandria і дані для перенесення були адаптовані до специфікацій swisscovery. У дедуплікації даних SLSP допоміг ІТ-досвід бібліотеки Базельського університету, яка брала участь у проєкті swisscovery як акціонер-засновник. SLSP має ноу-хау щодо успішного використання й поглиблення міграції даних та інтеграції бібліотек. Після завершення цієї частини проєкту swisscovery збільшиться на мільйон назв і понад 1,3 млн прим., багато з яких є загальнодоступними. Внески афілійованих бібліотек SLSP використовує для поточної діяльності, покращення спільної платформи і пов’язаних послуг. У 2021 р. оновлено пошуковий портал swisscovery RZS: swisscovery RZS, swisscovery RZS HSLU та swisscovery RZS ZHB/Uni/PH стали зручнішими. Логотипи і піктограми меню в кольорах відповідних закладів підкажуть, у якому з трьох режимів перегляду перебуває користувач. Також надаються поради щодо підтримки з низьким порогом під час входу, їх можна викликати у меню і під час пошуку. І незалежно від групи користувачів кожен має швидкий доступ до обраних інформаційних ресурсів за допомогою чітко видимих посилань і пунктів меню. У 2022 р. з нагоди Всесвітнього дня книги оновлено дизайн домашньої сторінки swisscovery й розміщено цитати, які підкреслюють актуальність книг і визначають бібліотеки як місця отримання знань.

Висновки. Платформа для академічних бібліотек swisscovery є важливим інноваційним кроком у цифровому розвитку. Сьогодні вона забезпечує єдиний доступ до наукових ресурсів 490 бібліотек і значної частини фондів академічних ЗМІ Швейцарії. Це некомерційний динамічний проєкт SLSP, який мотивує бібліотеки країни до гуртування, розширюється в тематичному діапазоні та розширює доступ до інформації й даних і цим сприяє науковому обміну та відкриттям. Єдиний обліковий запис, гармонізована система, легкий пошук, інші переваги swisscovery також сприяють подоланню нерівності у доступі до контенту та цифрової інфраструктури.

UDK 026:001.32](494):[004.738.5:025.2]
Liudmyla Sisina,
ORCID https://orcid.org/0000-0002-5032-3989,
Junior Researcher,
department of synthesis of socio-cultural network resources,
V. I. Vernadskyі National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: milamila1951@ukr.net

SWISS LIBRARY SERVICES PLATFORM: AN INNOVATIVE STEP IN DIGITAL DEVELOPMENT

Advantages of swisscovery – a new national platform for academic libraries in Switzerland – are considered. It is concluded that swisscovery is an important innovative step in digital development, expands access to information, promotes scientific progress and new knowledge, and engages libraries in managing the Internet and overcoming inequalities in access to content and digital infrastructure.

Keywords: academic libraries of Switzerland, single account, catalog, scientific resources, direct access, digitization, swisscovery.