«Національна академія аграрних наук України. Персональний склад (академіки, члени-кореспонденти, почесні та іноземні члени НААН) 1990–2021»: особливості структурної побудови та текстового наповнення

ЗаявникНижник Світлана Володимирівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Інноваційні трансформації ресурсів і послуг» (2022)
ЗахідСекція 7. Сучасна біографіка та біобібліографія: нові форми і методи дослідницької та інформаційної роботи, інтеграції та поширення біографічних знань
Назва доповіді«Національна академія аграрних наук України. Персональний склад (академіки, члени-кореспонденти, почесні та іноземні члени НААН) 1990–2021»: особливості структурної побудови та текстового наповнення
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 63:001:061.12(477)(092) «1990/2021»
Нижник Світлана Володимирівна,
ORCID https://orcid.org/0000-0002-4777-8018,
кандидатка історичних наук,
завідувачка,
сектор наукової бібліографії і біографістики,
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека,
Національна академія аграрних наук України,
Київ, Україна
e-mail: cvetn@meta.ua

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ. ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД (АКАДЕМІКИ, ЧЛЕНИ–КОРЕСПОНДЕНТИ, ПОЧЕСНІ ТА ІНОЗЕМНІ ЧЛЕНИ) 1990–2021»: ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРНОЇ ПОБУДОВИ Й ТЕКСТОВОГО НАПОВНЕННЯ

Охарактеризовано біографічний довідник, зокрема, розглянуто структуру й наповнення його розділів. Висвітлено основні принципи підготовки статей. Обґрунтовано, що наукове видання є ефективним джерелом інформації.
Ключові слова: Національна академія аграрних наук України, академіки НААН, члени-кореспонденти НААН, почесні та іноземні члени НААН, довідник.

Наукове видання «Національна академія аграрних наук України. Персональний склад (академіки, члени-кореспонденти, почесні та іноземні члени НААН) 1990–2021», укладене Національною науковою сільськогосподарською бібліотекою НААН (далі – ННСГБ НААН), покликане, з одного боку, оприлюднити славетні історичні наукові здобутки НААН і когорти видатних вчених-аграріїв, а з іншого – надихнути наукову спільноту України на те, щоб вона орієнтувалася на гідне місце у світовій аграрній науці, демонструвала свою енергію, ініціативу, активність, уміння своєчасно та якісно вирішувати наукові, виробничі й соціальні питання і втілювала б їх у життя за сучасної глобалізації й інтеграції економіки.
Наукова й суспільна вага довідника очевидна – він персоніфікує вітчизняну аграрну науку.
У вступному слові Президент НААН, академік НААН Я. М. Гадзало зазначає, що за роки свого становлення й розвитку (з 1918 р.) Академія трансформувалася у високоавторитетний як в державі, так і за її межами інтелектуальний центр; стала провідним осередком, який забезпечує ефективну наукову підтримку аграрного сектору України; проводить фундаментальні наукові дослідження; розробляє на основі нових знань наукові продукти, що сприятимуть прискоренню суспільно-економічних перетворень, активізації процесів подальшого розвитку аграрної сфери, аграрної науки у становлення інноваційної моделі розвитку агропромислового сектору економіки, особливо в умовах євроінтеграційних процесів.
Академік НААН, директор ННСГБ НААН В. А. Вергунов висвітлює історичну ретроспективу інституціального функціонування НААН і робить висновки, що, пройшовши непростий шлях становлення й розвитку як координуючий орган з організації наукового забезпечення розвитку галузей АПК України, НААН зарекомендувала себе високоавторитетним інтелектуальним центром, що забезпечує ефективну наукову підтримку провідного сектору економіки держави – сільського господарства. Новітні досягнення вітчизняних вчених-аграріїв слугують, насамперед, розв’язанню актуальних проблем сьогодення в галузі; сприяють втіленню в життя найсучасніших досягнень науки й техніки, підвищенню рівня ефективності роботи вітчизняного агропромислового комплексу в умовах євроінтеграційних трансформацій.
У біографічному довіднику подано основні відомості про життя, наукову й науково-організаційну діяльність 176 академіків, 168 членів-кореспондентів, 40 почесних і 46 іноземних членів Національної академії аграрних наук України, обраних у 1990–2021 рр. Принципи й структура праці спрямовані передусім на висвітлення наукової біографії особи, її наукових здобутків. Загалом статті мають єдину структуру й редакційно-технічне оформлення, хоча міра інформативності даних про кожного дослідника різна.
Додатки вміщують: а) керівництво Національної академії аграрних наук України 1918–2021 рр.; б) вибори дійсних членів (академіків), членів-кореспондентів, почесних та іноземних членів Національної академії аграрних наук України; в) учені НААН – лауреати Премії Національної академії аграрних наук України «За видатні досягнення в аграрній науці»; г) список літератури про діяльність Національної академії аграрних наук України та її персональний склад; д) наукові видання ННСГБ НААН у 13 історико-бібліографічних серіях.
Підсумовуючи вищесказане, відзначимо, що даний біографічний довідник, підготовлений ННСГБ НААН, стане надійним джерелом інформації дослідникам історії аграрної науки, іншим науковцям, фахівцям-практикам, викладачам, аспірантам, студентам аграрних вищих і середніх навчальних закладів і всім, хто цікавиться історією природознавчих наук, а також для самостійної роботи в процесі професійного самовдосконалення.

UDC 63:001:061.12(477)(092) «1990/2021»
Svitlana Nyzhnyk
ORCID https://orcid.org/0000-0002-4777-8018,
PhD in History,
Head of the Scientific,
Bibliographies and Biographical,
Research Sector at the National,
Scientific Agricultural Library NAAS,
Kyiv, Ukraine
e-mail: cvetn@meta.ua
NATIONAL ACADEMY OF AGRICULTURAL SCIENCES OF UKRAINE. STAFF (ACADEMICS, CORRESPONDENT MEMBERS, HONORARY AND FOREIGN MEMBERS) 1990–2021:
FEATURES STRUCTURAL STRUCTURE AND TEXT FILLING
The biographical directory is characterized: the structure is considered, filling sections. The main principles of article preparation are covered. It is substantiated that a scientific publication is an effective source of information.
Keywords: National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, academics NAAS, corresponding members of NAAS, honorary and foreign members of NAAS, directory.