КОНВОЛЮТИ XVII СТ. ЗА ФОНДАМИ ІНСТИТУТУ РУКОПИСУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

ЗаявникДобрянська Тетяна Андріївна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Інноваційні трансформації ресурсів і послуг» (2022)
ЗахідСекція 5. Архівна та рукописна наукова спадщина: традиції та перспективи формування, дослідження, цифровізаційні виклики
Назва доповідіКОНВОЛЮТИ XVII СТ. ЗА ФОНДАМИ ІНСТИТУТУ РУКОПИСУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО
Інформація про співдоповідачівДудка Юлія Борисівна ORCID https//orcid.org./0000-0001-8693-4063, молодший науковий співробітник, відділ джерелознавства Інститут рукопису Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Київ, Україна e-mail: dudka2412@gmail.com
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 025.54(477-25)НБУВІР:025.2:025.17]:091«16»
Добрянська Тетяна Андріївна,
ORCID 0000-0002-7162-430x,
кандидатка історичних наук,
старша наукова співробітниця,
відділ кодикології та кодикографії,
Інститут рукопису,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
e-mail: dobrianska_t@ukr.net

Дудка Юлія Борисівна,
ORCID 0000-0001-8693-4063,
молодша наукова співробітниця,
відділ джерелознавства,
Інститут рукопису,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
e-mail: dudka2412@gmail.com

КОНВОЛЮТИ XVII СТ. ЗА ФОНДАМИ ІНСТИТУТУ РУКОПИСУ
НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

Уперше представлено огляд конволютів XVII ст. із фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Проведена робота дозволяє зробити висновок про необхідність опису кодексів відповідно до сучасних вимог.
Ключові слова: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Інститут рукопису, рукописна книга.

Українська кирилична рукописна книга XVII ст. набула якісно нових властивостей, розширення жанровості, поширення рукописних списків, наслідування особливостей оздоблення та ілюстрування зі стародрукованих текстів. Значного поширення набули збірники, які під однією оправою містять як рукописні так і стародруковані тексти. Традиційно, для такого роду збірників застосовується поняття конволют.
Атрибуція та кваліфікований опис збірників-конволютів є складними, оскільки потребують навичок роботи з різними видами документів. Як правило, пріоритетна увага дослідника завжди прикута до однієї окремої частини збірника, рукописної чи стародрукованої, таким чином, поза увагою може залишитися вагомий масив джерелознавчої інформації.
У фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (далі – ІР НБУВ) зберігається численна кількість конволютів. У даній роботі звернуто увагу на кириличні рукописні книги XVII ст. українського походження з колекції Церковно-археологічного музею при Київській духовній семінарії (далі – ЦАМ КДА), яка зберігається в ІР НБУВ. Адже проблема атрибуції та датування українських кириличних рукописних кодексів XVII ст., особливо конволютів, є актуальною для української археографії, кодикології та філігранології, так як сучасне наукове опрацювання отримали тільки слов’янські кириличні рукописні книги XIV –XVI ст. ЦАМ КДА.
У даній роботі подано огляд списків рукописів. Так як робота з їх виявлення та подальшої атрибуції триває, тому звернемо увагу на кодекси, які можуть представляти науковий інтерес для дослідників:
1. Требник. Конволют, фонд 301 (ЦАМ КДА), № 333 П. Рукопис датується першою половиною ХVІ ст., 60-ми рр. ХVІІ ст. Кодекс форматом 8° (160 х 100), 129 арк., написаний півуставом декількох почерків.
2. Требник. Конволют, фонд 301 (ЦАМ КДА), № 334 П. Рукопис датується 80–90-ми рр. ХVІ ст., 60-ми рр. ХVІІ ст. Кодекс форматом 8° (160 х 95), 170 арк., написаний півуставом декількох почерків.
3. Ірмологіон нотований, фонд 301 (ЦАМ КДА), № 350 П. Кодекс датовано 20–30 ми рр. XVII ст. та стародркований фрагмент 1784 р. Форматом 4° (180х148), всього 579 арк. + I, II, III, IV – фрагменти стародрукованого тексту «Азбука нотного пения». Написано кодекс скорописом різних почерків. Стародрукований текст прикрашає плетінчастий орнамент.
4. Ірмологіон нотований, фонд 301 (ЦАМ КДА), № 86 Л. Рукопис датовано 1640-1803 рр., форматом 2° (303 х 200), 255 арк. Кодекс складається з декількох різночасових рукописних частин. Написано півуставом різних почерків.
5. Збірник молитов і піснеспівів. Конволют, фонд 301 (ЦАМ КДА) № 181 Л. Кодекс датовано 40-50-ми рр. XVII ст. та стародрукований фрагмент «Букваря» Тимофія Вербицького 1627 р. Початок і кінець збірника не збережено. Кодекс форматом 8° (145 х 93) в незадовільному стані, всього 326 арк.
6. Збірника «Житія святих». Конволют, фонд 301 (ЦАМ КДА) № 416 Л. Умовно, нами кодекс поділено на декілька різночасових частин: першу і основну частину становить рукописний збірник житій святих 1671 р.; другу частину – стародрук «Житіє св. Володимира» 1670 р. та останню третю частину кодексу, що формально зберігається в складі цієї ж одиниці зберігання, але не приплетена до житійного комплексу, становить уривок зі збірника повістей та житій XVIII ст. Стан пам’ятки незадовільний, форматом 4° (190 х 155), 374 арк. Написано півуставом декількох почерків.
7. Збірник слів та повчань. Коволют, фонд 301 (ЦАМ КДА) № 886 Л. Кодекс датовано 20-30-ми рр. XVII ст. Стародрукований фрагмент тексту «Толкования св. Иоанна Златоуста, архиепископа. Константинопольского, на Отче наш» 1636 р. Збірник зберігся в незадовільному стані та потребує реставрації. Пам’ятка форматом 8° (145 х 90) 414 арк. Виконано півуставом різних почерків.
8. Збірник слів і апокрифів. Конволют, фонд 301 (ЦАМ КДА) № 901 Л. Датовано конволют 1607 р., серединою XVIII ст. Кодекс форматом 4° (154 х 151), всього 237 арк. Кодекс написано півуставом, декількох почерків.
Отже, на початковому етапі дослідження нами вже атрибутовано і встановлено точне датування для декількох конволютів XVII ст. (№ 1, 2, 4, 6). Таким чином, запропоновані кодекси представляють науковий інтерес для подальших досліджень.

UDC 025.54(477-25)НБУВІР:025.2:025.17]:091«16»
Tetiana Dobrianska,
ORCID 0000-0002-7162-430x,
Candidate of Historical Sciences,
Senior Researcher Fellow,
Department of Codicology and Codicography,
Institute of Manuscript,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: dobrianska_t@ukr.net

Yulia Dudka,
ORCID 0000-0001-8693-4063,
Junior Researcher Fellow,
Department of Source Studies,
Institute of Manuscript,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: dudka2412@gmail.com
CONVOLUTES OF THE 17TH CENTURY
BY COLLECTIONS OF THE INSTITUTE OF MANUSCRIPTS
AT THE V. I. VERNADSKYI NATIONAL LIBRARY OF UKRAINE
For the first time, a brief review of convolutes of the 17th century, from the collections of the Institute of Manuscripts at the V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine is given. The work carried out leads to a conclusion about the need to describe the manuscript lists in accordance with modern requirements.
Keywords: V. I. Vernadskyi Nаtional Library of Ukraine, Institute of Manuscript, handwritten book.