Онлайн-проєкти як форма поширення педагогічного біографічного знання в освітньо-науковому просторі

ЗаявникБерезівська Лариса Дмитрівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Інноваційні трансформації ресурсів і послуг» (2022)
ЗахідСекція 7. Сучасна біографіка та біобібліографія: нові форми і методи дослідницької та інформаційної роботи, інтеграції та поширення біографічних знань
Назва доповідіОнлайн-проєкти як форма поширення педагогічного біографічного знання в освітньо-науковому просторі
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 929:37]:001.9:004.946
Березівська Лариса Дмитрівна,
ORCID https://orcid.org/0000-0002-5068-5234
докторка педагогічних наук, професорка,
членкиня-кореспондентка НАПН України,
директорка, головна наукова співробітниця,
відділ педагогічного джерелознавства та біографістики,
Державна науково-педагогічна бібліотека
України імені В. О. Сухомлинського,
Київ, Україна
e-mail: lberezivska@ukr.net

ОНЛАЙН-ПРОЄКТИ ЯК ФОРМА ПОШИРЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО БІОГРАФІЧНОГО ЗНАННЯ В ОСВІТНЬО-НАУКОВОМУ ПРОСТОРІ

Розглянуто питання про онлайн-проєкти як ефективну форму поширення педагогічного біографічного знання в освітньо-науковому просторі. Доведено, що в умовах дистанційної освіти, відповідно до викликів пандемії COVID-19 і війни, набувають актуальності біографічні онлайн-проєкти.
Ключові слова: онлайн-проєкти, педагогічна біографіка, українські й зарубіжні педагоги, освітньо-науковий простір, ДНПБ України імені В. О. Сухомлинського.

Державна науково-педагогічна бібліотека імені В. О. Сухомлинського НАПН України (далі – ДНПБ) приділяє велику увагу вивченню й популяризації здобутків педагогів, освітніх і громадських діячів минулого, прагнучи зробити доступною інформацію про їхнє життя, діяльність і творчу спадщину не лише в традиційній, друкованій, а й в електронній, онлайн-формі. В умовах інтенсифікації дистанційної освіти, відповідно до викликів пандемії COVID-19 і війни, віроломно розв’язаної Російською Федерацією проти України, набувають актуальності біографічні онлайн-проєкти. Перед ДНПБ постало завдання поширення біографічного знання серед широкого загалу освітян, здобувачів освіти в контексті входження нашої держави до світового і європейського простору задля збереження національної пам’яті.
У рамках виконання міждисциплінарного прикладного наукового дослідження «Педагогічна наука та освіта в особах, документах, бібліографії» (керівник Л. Д. Березівська) із 2020 р. реалізуються онлайн-проєкти для поширення ідей видатного українського педагога-гуманіста Василя Сухомлинського (1918–1970): «Читаймо Сухомлинського онлайн» (https://www.facebook.com/240019389383740/posts/2991199357599049/), «Афоризми Сухомлинського» (https://www.facebook.com/ 240019389383740/posts/4333021856750119/) спільно з Педагогічним музеєм України й Павлиським педагогічно-меморіальним музеєм В. О. Сухомлинського, «Казки В. О. Сухомлинського у підручниках та посібниках О. Я. Савченко» (https://www.facebook.com/240019389383740/posts/4744694975582803/), «Sukhomlinsky News» (https://www.
facebook.com/240019389383740/posts/4096674477051526/.
Онлайн-проєкт «Читаймо Сухомлинського онлайн», шо спрямований на ознайомлення з конкретною працею педагога, містить посилання на повнотекстове джерело й пропозицію до користувачів коментувати прочитане. Онлайн-проєкт «Sukhomlinsky News» інформує про вихід чергового бюлетеня, який готує та оприлюднює австралійський учений і популяризатор спадщини Василя Сухомлинського серед англомовних читачів у міжнародному просторі Alan Cockerill. Цікавим є онлайн-проєкт «Казки В. О. Сухомлинського у підручниках та посібниках О. Я. Савченко» – він одночасно презентує літературну творчість педагога і її впровадження в сучасну освітню практику крізь призму творчого доробку відомої української вченої, фахівчині в галузі початкової освіти О. Я. Савченко (1942–2020). На основі електронного ресурсу ДНПБ «Видатні педагоги України та світу» (https://dnpb.gov.ua/ua/informatsiyno-bibliohrafichni-resursy/vydatni-pedahohy/), де інтегровано відомості про 76 українських і зарубіжних педагогів, реалізуються два онлайн-проєкти: «Ми стоїмо на плечах наших попередників: Видатні педагоги-ювіляри» (https://www.facebook.com/240019389383740/posts/3019645038087814/) і «Педагоги України: пам’ятаємо, шануємо!» https://www.facebook.com/dnpb.gov.ua/photos/a.754048214647519/5353423281376633/. Перший з них презентує широкому загалу освітян і науковців повнотекстові твори українських і зарубіжних педагогів-ювілярів для ознайомлення й обговорення. Другий щомісяця знайомить зі сторінками електронного ресурсу, які об’єднують біографічну й бібліографічну інформацію про персоналію.
Отже, онлайн-проєкти, присвячені українським і зарубіжним педагогам та освітянам, є ефективною формою поширення педагогічної біографіки, сприяють відновленню й збереженню національної педагогічної пам’яті. Головною метою онлайн-проєктів є ознайомлення суспільства з історією української та зарубіжної освіти. Нині, під час війни з російським агресором, набуває актуальності прагнення переосмислити знання про життя й діяльність, погляди й світоглядні цінності педагогів минулого. Матеріали онлайн-проєктів можуть широко використовувати в освітньому процесі педагогічні й науково-педагогічні працівники, здобувачі освіти; в інформаційному забезпеченні сфери освіти – бібліотечні працівники.

UDC 929:37]:001.9:004.946
Larysa Berezivska,
ORCID https://orcid.org/0000-0002-5068-5234
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor,
Corresponding Member of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine,
Director, Head Researcher,
Department of Pedagogical Source Studies and Biographistics,
V. O. Sukhomlynskyi State Scientific and Pedagogical
Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: lberezivska@ukr.net
ONLINE PROJECTS AS A FORM OF SPREADING PEDAGOGICAL BIOGRAPHICAL KNOWLEDGE IN THE EDUCATIONAL
AND SCIENTIFIC AREA
The issue of online projects as an effective form of dissemination of pedagogical biographical knowledge in the educational and scientific space has been considered. It has been proven that in the conditions of distance education and due to the challenges of the COVID-19 pandemic and the war, biographical online projects are becoming relevant.
Keywords: online projects, pedagogical biography, Ukrainian and foreign educators, educational and scientific space, V. O. Sukhomlynskyi State Scientific and Pedagogical Library of Ukraine.