Вчена рада в системі управління діяльністю національного бібліотечно-інформаційного комплексу

ЗаявникГорєва Вікторія Володимирівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Інноваційні трансформації ресурсів і послуг» (2022)
ЗахідСекція 1. Бібліотечно-інформаційний комплекс: сучасні пріоритети організації та управління
Назва доповідіВчена рада в системі управління діяльністю національного бібліотечно-інформаційного комплексу
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

Висвітлено місце, роль, основні напрями та засади функціонування Вченої ради як колегіального органу управління науковою та бібліотечно-інформаційною діяльністю Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.
Ключові слова: національна бібліотека, бібліотечно-інформаційний комплекс, Вчена рада.
У системі управління діяльністю Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (далі НБУВ, бібліотека) особливе місце (з 1965 р.) посідає Вчена рада (далі ВР) як колегіальний орган, що виконує свою основну, дорадчо-колегіальну функцію, шляхом демократичного, колективного обговорення і ухвалення рішень із найважливіших питань розгортання в сучасних умовах трансформації наукових комунікацій потужної науково-дослідної, науково-організаційної та науково-інформаційної роботи; розробки довгострокової стратегії розвитку діяльності НБУВ, спрямованої на забезпечення інтелектуального, науково-технологічного, суспільно-політичного і духовного піднесення України.
Упродовж останніх десятиліть у НБУВ відбувалися значні якісні та структурні перетворення як відповідь на вимоги формування інформаційного суспільства: інтенсивне накопичення, формування і використання електронних інформаційних ресурсів; широкі можливості для самостійного визначення багатьох форм та напрямів діяльності, вдосконалення функцій і розвитку інноваційних проєктів. ВР як колегіальний консультативно-дорадчий орган управління НБУВ долучилася до науково-організаційного забезпечення вирішення питань з усіх напрямів діяльності бібліотеки, ухвалювала рішення та розробляла рекомендації в межах своєї компетенції, яку визначала вітчизняна нормативно-правова база.
Демократичні засади функціонування вченої ради розширив Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (від 26 листопада 2015 р. № 848-III), в якому окреслено коло питань, що належать до виключної компетенції вченої ради наукової установи, зокрема Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: визначення короткострокової та довгострокової стратегії розвитку і перспективних напрямів наукової і бібліотечно-інформаційної діяльності; проведення наукової і науково-технічної оцінки тематики та результатів науково-дослідних робіт; затвердження поточних (щорічних) планів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок; річних звітів про діяльність та фінансових планів наукової установи; удосконалення та розвиток структури установи; затвердження результатів атестації наукових працівників, аспірантів, докторантів; висування видатних наукових праць для присудження премій, медалей та інших видів відзнак, у тому числі міжнародних; присвоєння працівникам вчених звань професора та старшого дослідника, порушення клопотання про присвоєння почесних звань тощо.
Запорукою успішної діяльності Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та її Вченої ради є потужний кадровий потенціал, який забезпечує вирішення всіх питань. У ВР працюють провідні вчені, які очолюють та презентують відомі в Україні та поза її межами наукові школи з історії української науки, кодикології та археографії, книжкового пам’яткознавства, національної бібліографії, біобібліографії та біографістики, інформаційно-аналітичного забезпечення потреб управлінських структур, науки, культури, освіти. Особливу увагу члени Вченої ради приділяють вирішенню завдань розвитку кадрового потенціалу НБУВ, серед яких: забезпечення молодими науковими та бібліотечними працівниками; підтримка молодого покоління фахівців (використання можливостей отримання грантів, стипендій, премій молодим ученим та спеціалістам); посилення уваги до підготовки молодих наукових кадрів. Так, при затверджені тематики дисертаційних робіт особлива увага приділялася науковим проблемам, що сприятимуть сучасному розвиткові бібліотечно-інформаційної сфери України, особливо, науково-інформаційної діяльності.
Колегіальні рішення ВР із питань оптимізації структури Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського сприяли подальшій реструктуризації та вдосконаленню організаційної структури відповідно до стратегічних напрямів розвитку, використанню резервних можливостей та ефективних форм науково-дослідної, науково-методичної та науково-прикладної роботи, підтримки її найбільш перспективних напрямів та ділянок, а також організації фінансових надходжень від неосновної діяльності, що суттєво підтримує пріоритетні напрями наукової та бібліотечно-інформаційної діяльності, пов’язані, зокрема, з формуванням національного інформаційного простору, збереженням історико-культурного надбання, забезпеченням інформаційної безпеки України та модернізацією інформаційної роботи бібліотеки з обслуговування наукових установ та користувачів.
Пріоритетним напрямом у діяльності ВР Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського упродовж останнього десятиріччя є участь у колегіальному вирішенні питання підвищення ефективності наукової та науково-інформаційної роботи. На основі вироблених рішень та рекомендацій було розроблено стратегічні напрями та плани розвитку діяльності НБУВ на короткострокову та довгострокову перспективи, які є актуальними та реалізуються на сучасному етапі.
Одним із повноважень Вченої ради є затвердження рад як дорадчих колегіальних органів при дирекції для вирішення широкого кола питань наукової, виробничої та кадрової роботи. Так, відповідно до Статуту було створено науково-методичні ради в інститутах та відділах. Функціонує Рада молодих вчених – дорадчий орган НБУВ, метою якої є всебічне сприяння молодим спеціалістам у науковій діяльності. Особливе місце в науковій діяльності НБУВ посідає Редакційно-видавнича рада як науково-організаційний орган, що діє на громадських засадах. Основне завдання Ради – координація видавничої діяльності НБУВ у цілому, співпраця з Вченою радою та з Науково-видавничою радою НАН України, забезпечення високого наукового рівня друкованих праць.
Складником науково-організації роботи у НБУВ стала практика систематичних обговорень актуальних проблем розвитку, підходів до їх вирішення на відкритих зустрічах членів дирекції та Вченої ради з науковцями і спеціалістами із запрошенням всіх зацікавлених співробітників бібліотеки. Засідання ВР проводяться також розширені, що сприяє обговоренню широкого кола питань із різних напрямів роботи бібліотеки, участі у цьому процесі провідних науковців та спеціалістів і колегіальному вирішенню важливих питань подальшого удосконалення діяльності НБУВ.
Важливим аспектом діяльності Вченої ради є ефективний контроль за якістю та результативністю наукової діяльності, який здійснюється відповідно до щорічних тематичних та робочих планів наукових досліджень і сприяє успішному виконанню запланованих завдань.
Таким чином, Вчена рада НБУВ приділяє суттєву увагу концептуальному переосмисленню наукової та науково-інформаційної діяльності бібліотеки відповідно до вимог розвитку інформаційного суспільства та науки, підвищенню наукового і теоретичного рівня дослідних робіт, удосконаленню методів упровадження результатів наукових розробок у практику науково-інформаційного забезпечення науки, освіти, культури, управління, покращенню якості й оперативності оприлюднення наукового доробку фахівців НБУВ.

UDC 027.54(477-25)НБУВ: [001.32:023:055.55]
Viktoria Horeva,
ORCID https://orcid.org/0000-0003-1383-7013,
Candidate of Historical Sciences, Scientific Secretary,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: horeva@nbuv.gov.ua

ACADEMIC COUNCIL IN THE SYSTEM OF MANAGEMENT
OF THE NATIONAL LIBRARY
INFORMATION COMPLEX ACTIVITIES
The position, role, main directions and democratic principles of the scientific council functioning as a collegial body of management of scientific and library and information activities of the V. I. Vernadskyі National Library of Ukraine are highlighted.
Keywords: national library, library and information complex, academic council.