НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ – ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ НАЦІОНАЛЬНОЇ НАУКОВОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ БІБЛІОТЕКИ НААН

ЗаявникТатарчук Людмила Михайлівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Інноваційні трансформації ресурсів і послуг» (2022)
ЗахідСекція 1. Бібліотечно-інформаційний комплекс: сучасні пріоритети організації та управління
Назва доповідіНАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ – ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ НАЦІОНАЛЬНОЇ НАУКОВОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ БІБЛІОТЕКИ НААН
Інформація про співдоповідачівБородай Ірина Сергіївна, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6639-9200 доктор історичних наук, професор, заступник директора з наукової роботи, Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН (м. Київ) irinaboroday@ukr.net
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 001.89:005.5-26.4: :026:63(477-25)

Татарчук Людмила Михайлівна
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4714-6958
кандидат історичних наук,
заступник директора з науково-інформаційної та бібліотечної роботи, Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН (м. Київ)
tlm2017@ukr.net

Бородай Ірина Сергіївна,
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6639-9200
доктор історичних наук, професор,
заступник директора з наукової роботи,
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН (м. Київ)
irinaboroday@ukr.net

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ – ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ НАЦІОНАЛЬНОЇ НАУКОВОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ БІБЛІОТЕКИ НААН

Доведено, що одним із пріоритетних напрямів діяльності Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН є всебічне інформаційне забезпечення учених і фахівців, які працюють в сфері аграрної науки, освіти, виробництва, що здійснюється із використанням сучасних наявних технологій і сервісів, способів і форм надання інформації.
Ключові слова: Національна наукова сільськогосподарська бібліотека, інформаційне забезпечення, науково-дослідна робота.

Однією із провідних установ, яка сформувала потужну репрезентативну галузеву інформаційно-ресурсну базу для забезпечення наукових досліджень є Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, важливою складовою діяльності якої була й залишається науково-дослідницька робота, яка активізувалася з 1998 р., коли бібліотека отримала статус наукової установи. Інформаційно-ресурсне забезпечення наукових досліджень ННСГБ НААН здійснюється з орієнтацією на сучасні тенденції в системі наукових комунікацій з використанням усіх потужних можливостей, які на сьогодні надають новітні інформаційні технології.
Серед пріоритетів діяльності бібліотеки у цьому напрямі є: 1) організація доступу до власних наукових ресурсів та мережевих світових, які знаходяться у вільному доступі; 2) інформування про ресурси і послуги, якими володіє бібліотека (сайт, соціальні мережі, різноманітні заходи, публікації тощо; 3) надання широкого спектру пошукових можливостей і максимальне розкриття фондів та колекцій з використанням інформаційних, навігаційних, презентаційних та сервісних функцій; 4) забезпечення можливостей доступу користувачам до онлайн-ресурсів, сервісів та ін; 5) організація відкритого доступу до документів з фондів та колекцій бібліотеки через організацію виставок, презентацій, експрес-інформації, вибіркові розсилки документів тощо); 6) можливості відкритого доступу до наукових досліджень (дисертації, автореферати); 7) інформаційно-аналітична діяльність в сфері наукометрії (бібліометрична оцінка активності публікацій авторів, наукових установ).
Найпотужнішим ресурсом для забезпечення наукових досліджень й інформування фахівців і науковців АПК є бібліотечний фонд, який є унікальним і представлений понад мільйоном галузевих вітчизняних та іноземних книг, часописів і газет ХІХ–ХХІ ст. з 59 – ти країн на 32-х мовах світу. Для надання прозорості фондам, їх репрезентації та оперативного забезпечення наукових досліджень з 2000 р. формується електронний каталог, на його базі електронна наукова сільськогосподарська бібліотека, репозитарій повнотекстових видань. З 2015 р. ресурс включений до переліку міжнародних науково-технічних баз даних та довідкових ресурсів з питань сільського господарства та суміжних галузей, до яких надається безоплатний доступ в Інтернеті, що уможливлює його ефективне його використання й сприяє міжнародному обміну, оскільки у цей перелік входить багато міжнародних баз різного спрямування. Забезпечена можливість використовувати для наукових досліджень міжнародні електронні ресурси: міжнародну інформаційну систему з сільськогосподарських наук і технологій АGRIS/CARIS, інформаційну систему США з сільського господарства AGRICOLA, БД HINARI, АГОРА і OARE та інші ресурси відкритого доступу. Забезпечується доступ до зарубіжних баз наукової інформації Scopus та Web of Science. Бібліотекою щороку проводяться наукові конференції молодих учених та спеціалістів «Історія освіти, науки і техніки в Україні», присвячені ювілейним датам з часу появи дослідних установ, організацій, вчених, які зробили вагомий внесок у становлення й розвиток сільськогосподарської дослідної справи. Серед ресурсів, які сприяють забезпеченню наукових досліджень важливу роль відіграють довідкові, реферативні, бібліографічні й біобібліографічні видання.
Найбільш успішним та вдалим джерелом у системі наукової комунікації є науковий журнал як першоджерело для опублікування наукових ідей, теорій, результатів досліджень. Користується авторитетом і є затребуваним міжвідомчий тематичний збірник «Історія науки і біографістика» – один із перших українських електронних наукових періодичних видань, зареєстрований у 2007 р. як фахове видання для історичних наук. З 2006 р. вийшло 54 номери, в яких публікуються наукові статті присвячені питанням історії аграрної науки і техніки, персоналіям в науці, освіті і техніці, історії галузевих інституцій.
Унікальну можливість для забезпечення наукових досліджень надає реферативний журнал «Агропромисловий комплекс України», який щоквартально виходить друком з 1999 р. і налічує зі спецвипусками понад 97 номерів, за своїм форматом єдиний в Україні. Він надає не тільки найбільш повну інформацію, що стосується розвитку різних сільськогосподарських напрямів у науці, а й відомості, необхідні для аналізу наукової діяльності.
Практика доводить, що бібліографічні видання виконують роль смислового інтегратора в комплексі з іншими формами роботи з читачами і технологіями відповідно з пріоритетними напрямами дослідження. У цьому напрямі ННСГБ НААН започатковано 13 бібліографічних серій, у яких впродовж 1998–2021 рр. підготовлено і вийшло друком понад 400 видань. Для упорядкування серійних видань та зручності користування створено 4 джерелознавчі бази даних: 1) «Історичний розвиток сільськогосподарської дослідної справи»; 2) «Біобібліографія провідних вчених-аграріїв України»; 3) «Інформаційно-бібліографічні ресурси агропромисловому виробництву України»; 4) Архівна спадщина для відродження вітчизняної аграрної науки, освіти, техніки. У взаємодоповненні вони успішно реалізовують завдання створення національної сільськогосподарської бібліографії.
Науково-допоміжним довідниковим посібником, адресованим у першу чергу історикам-дослідникам аграрної історії України, фахівцям у галузі персональної бібліографії, біографістики, є «Календар знаменних і пам’ятних дат в історії сільськогосподарської дослідної справи», започаткований ННСГБ НААН 2013 р., інформація якого являється підґрунтям для наукових досліджень.
Однією із форм інформаційно-ресурсного забезпечення, що впливає на вирішення завдань з організації і проведення наукових досліджень в ННСГБ НААН є співпраця з закладами вищої освіти ІІІ-ІV рівня акредитації через створення Центрів історії природознавства, спільних кафедр; підготовку спільних видань; проведення спільних заходів, навчальних семінарів.
Вагоме місце в інформаційно-ресурсному забезпеченні наукових досліджень відіграють новинки щомісячних надходжень наукових видань до фонду бібліотеки, представлені сервісом «Експрес-інформація» та виставками «Нові надходження». Стали традиційними віртуальні тематичні виставки, які регулярно розміщуються на сайті. Завдання поточного інформування вчених й фахівців АПВ також вирішується за допомогою системи вибіркової розсилки інформації, яка працює в автоматизованому режимі. До онлайнових сервісів, які забезпечують пошук і отримання інформації відносяться віртуальна довідкова служба та електронна доставка документів.
Підсумовуючи можна стверджувати, що, використовуючи сучасні наявні технології і сервіси, способи і форми надання інформації, ННСГБ НААН надає всебічну інформаційну підтримку вченим і фахівцям, які працюють в сфері аграрної науки, освіти, виробництва.

UDC 001.89:005.5-26.4: :026:63(477-25)

Tatarchuk Liudmila
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4714-6958
Candidate of Historical Sciences,
Deputy Director of Scientific Information and Library Work,
National Scientific Agricultural Library of the National Academy of Sciences (Kyiv)
tlm2017@ukr.net

Borodai Iryna,
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6639-9200
Doctor of Historical Sciences, Professor,
Deputy Director of Scientific Work,
National Scientific Agricultural Library of the National Academy of Sciences (Kyiv)
irinaboroday@ukr.net

SCIENTIFIC-RESEARCH ACTIVITIES IS A PRIORITY DIRECTION
OF THE NATIONAL SCIENTIFIC AGRICULTURAL LIBRARY OF NAAS

It is proven that one of the priority areas of activities of the National Scientific Agricultural Library of the NAAS is the comprehensive information provision of scientists and specialists working in the field of agricultural science, education, production, which is carried out using modern available technologies and services, methods and forms of providing information.
Keywords: National Scientific Agricultural Library, information support, research work.