СУЧАСНІ БІБЛІОТЕЧНІ ЗІБРАННЯ ЯК ДЖЕРЕЛО КОМПЛЕКТУВАННЯ ФОНДІВ НБУВ (2013–2021 рр.)

ЗаявникРибак Євген Анатолійович (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Інноваційні трансформації ресурсів і послуг» (2022)
ЗахідСекція 1. Бібліотечно-інформаційний комплекс: сучасні пріоритети організації та управління
Назва доповідіСУЧАСНІ БІБЛІОТЕЧНІ ЗІБРАННЯ ЯК ДЖЕРЕЛО КОМПЛЕКТУВАННЯ ФОНДІВ НБУВ (2013–2021 рр.)
Інформація про співдоповідачівРибак Євген Анатолійович, ORCID 0000-0002-5003-1214, молодший науковий співробітник, відділу комплектування бібліотечних фондів, Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Київ, Україна
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 027.021(477-25)НБУВ:025.2

СУЧАСНІ БІБЛІОТЕЧНІ ЗІБРАННЯ ЯК ДЖЕРЕЛО
КОМПЛЕКТУВАННЯ ФОНДІВ НБУВ (2013–2021 рр.)

Розглянуто створення нових сучасних бібліотечних зібрань як джерела комплектування фондів НБУВ відповідно до інформаційних потреб і пошукових запитів читачів. Проаналізовано документний склад та зміст бібліотечних зібрань і визначено важливу складову культурного та наукового надбання даних колекцій.
Ключові слова: Бібліотечне зібрання, особисті колекції, комплектування фондів, інформаційне джерело.

Фонди Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського формувалися впродовж століття. Частково формування фондів Бібліотеки, особливо в перше десятиріччя її існування, створювалося за рахунок передачі до нашої установи зібрань ліквідованих бібліотек чи реорганізованих наукових установ, товариств, навчальних закладів, ряду монастирів, а також великих приватних колекцій, які відрізнялися не лише чисельністю рідкісних і цінних видань, а й системністю та цілеспрямованим підбором літератури.
Разом з історичними зібраннями минулих століть до НБУВ також надходять сучасні колекційні збірки Президентів країни, видатних вчених, політичних та громадських діячів. Такі зібрання, як колекції Фонду Президентів України (ФПУ), професора Д. В. Степовика (понад 1500 прим.), професора П. П. Михайленка (близько 2000 прим.), академіка О. С. Онищенка (більше 2000 прим.) тощо. За період 2013–2021 рр. до фондів НБУВ надійшло 6384 прим. документів як бібліотечні зібрання і колекції (складова джерела комплектування «Дари»).
Саме до таких зібрань належить й особиста бібліотека Віктора Савовича Коваля (понад 1600 прим.), яка була передана до НБУВ у 2015 р. Вона містить видання з історії Другої Світової Війни, з української проблематики у міжнародних відносинах у 1939–1945 рр. та національно-визвольної боротьби ОУН-УПА. Хронологічні рамки представлених у колекції документів охоплюють понад 60 років. Зібрання містить окремі документи другої половини XX ст. і початку XXI ст., а переважна частина документів датується 1970–1990 рр., тобто періодом життя і діяльності В. С. Коваля, як співробітника та науковця Інституту історії України НАНУ. Особливу цінність мають його наукові роботи та матеріали, які включають унікальні рукописні, машинописні та прижиттєві друковані варіанти монографічних досліджень, статей, текстів доповідей тощо. Деякі матеріали містять нетрадиційні для радянської історіографії погляди й судження.
Колекція В. С. Коваля – це важливе джерело до вивчення його наукової спадщини, а також для дослідження історії української науки, освіти і культури у XX ст.
В особових книжкових колекціях автографи представлені у вигляді дарчих написів на книгах – інскриптів. Так, однією з найбільших за кількістю інскриптів письменників української діаспори є особова колекція видатного діяча українського національного руху Левка Григоровича Лук’яненка (понад 100 прим.), започаткована у 2015 р. під час творчої зустрічі колективу НБУВ з письменником). Кожний примірник з дарчим написом з творчого доробку дарувальників, що належить до вищеназваного зібрання, становить бібліографічну цінність для культури загалом і важливий інформаційний матеріал для науковців зокрема.
У 2021 р. було започатковано колекцію Дмитра Олександровича Чистяка – літературознавця, перекладача, члена Національної спілки письменників України, Спілки письменників Євразії, доцента кафедри романської філології КНУ імені Тараса Шевченка, який за наукову та письменницьку діяльність має низку нагород МОН України, Міністерства культури України, а також вітчизняних та іноземних дипломатичних, наукових і літературних установ. На даний час опрацьовано і передано 152 прим. різноманітних видань, зокрема, поетичні і прозові твори, літературознавчі і мовознавчі дослідження Д. Чистяка, а також книжкові видання за його авторством, які виходили друком у Франції, Сербії, Болгарії, Румунії, Японії тощо.
В особистих колекціях часто зберігаються документи, значущі для дослідження розвитку науки, історії та культури людства: пам'ятки писемності, прижиттєві видання авторів, книги. Вивчення цих зібрань дозволить виявити і ввести в науковий обіг надзвичайно цінні джерела інформації, які довгий час вважалися втраченими, простежити тенденції розвитку науки, культури, писемності, мистецтва оформлення книги.
Упродовж 2014–2020 рр. у НБУВ було створено: Колекцію «Азербайджанська бібліотека» – на основі видань (36 прим.), подарованих Посольством Азербайджанської Республіки в Україні та Національною бібліотекою Азербайджану імені М. Ф. Ахундзаде (започатковано у 2014 р.); Колекцію «Вірменська бібліотека» було передано НБУВ понад 200 прим. видань вірменських і українських авторів громадською організацією «Спілка вірмен України» за підтримки Посольства Республіки Вірменія в Україні (започатковано у квітні 2015 р. в рамках Всеукраїнської акції «Подаруй книгу»); Колекцію «Латвійська бібліотека» – було передано НБУВ 53 прим. видань (започатковано у травні 2015 р., під час презентації книжок, підготовлених, перекладених і виданих за підтримки Посольства Латвійської Республіки в Україні); Колекцію «Грузинська бібліотека» – передано представниками Національної парламентської бібліотеки Грузії імені І. Чавчавадзе добірку книжкових видань (20 прим.), що відображають пам’ятки книжкової і рукописної спадщини Грузії, дослідження  грузинських істориків та бібліотекарів (започатковано у 2017 р.); Колекцію «Казахська бібліотека» – на основі видань, переданих Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського представниками Академії «Болашак» Республіки Казахстан в рамках зустрічі з істориками і науковцями «Пам'ять про тоталітаризм (український та казахстанський досвід)», присвяченої 80-м роковинам початку «Великого терору». Передані видання (32 прим.) видані в рамках науково-дослідницького проекту «Карлаг: пам’ять заради майбутнього» (започатковано 25.07.2017 р.); Колекцію «Турецька бібліотека», яку було започатковано у 2020 р. на основі джерелознавчих видань з тюркології, фундаментальних праць з історії, етнографії Туреччини, монографій, що висвітлюють політичне і економічне життя Республіки, мистецтвознавчих альбомів та каталогів, довідників та словників з турецької мови, переданих дослідником історії розвитку сходознавства, доцентом В. М. Підводним (33 прим).
Дані зібрання і сьогодні поповнюються новими виданнями на різних носіях інформації, завдяки чому фонд Бібліотеки збагачується не лише першими примірниками, а й цінними та рідкісними виданнями. Вони є безцінним джерелом для користувачів НБУВ, орієнтованих на задоволення своїх пошукових запитів.
Дослідження сучасних зібрань у фондах НБУВ сприятиме розкриттю інформаційних ресурсів Бібліотеки та популяризації її фондів, допоможе глибше ознайомитись з історією, традиціями, культурною спадщиною України, її зв’язками з іншими країнами, визначити внесок українських діячів у сучасну науку.

UDC 027.021(477-25)НБУВ:025.2
Evgen Rybak,
ORCID 0000-0002-5003-1214,
Junior Research Associate,
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine
Kyiv, Ukraine
E-mail: rybak@nbuv.gov.ua

MODERN LIBRARY MEETINGS AS A SOURCE
ACQUISITION OF NBUV FUNDS (2013–2021)

The creation of new modern library collections as a source of acquisition of NBUV funds in accordance with the information needs and search queries of readers is considered. The documentary composition and content of library collections are analyzed and an important component of cultural and scientific heritage of these collections is determined.
Key words: Library collection, personal collections, acquisition of funds, information source.