Рідкісні краєзнавчі видання ХІХ століття у фондах Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки як джерела історіографії видатних особистостей Поділля. Йосип Роллє

ЗаявникШелегеда Вікторія Миколаївна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Інноваційні трансформації ресурсів і послуг» (2022)
ЗахідСемінар. Актуальні проблеми збереження бібліотечних фондів, які становлять культурне надбання України
Назва доповідіРідкісні краєзнавчі видання ХІХ століття у фондах Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки як джерела історіографії видатних особистостей Поділля. Йосип Роллє
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 025.17:94(477-89Под)+027.53(477.43)]+929Роллє(045)”18”
Шелегеда Вікторія Миколаївна,
ORCID https://orcid.org/0000-0002-0692-5771,
завідуюча відділом зберігання та реставрації бібліотечного фонду,
Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека,
Хмельницький, Україна
е-mail: vikashelegeda@gmail.com
Лабчук Ірина Станіславівна,
ORCID https://orcid.org/0000-0002-2028-7091,
завідуюча сектором депозитарного зберігання документів,
рідкісних і цінних видань,
Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека,
Хмельницький, Україна
е-mail: iralabchuk@gmail.com

РІДКІСНІ КРАЄЗНАВЧІ ВИДАННЯ ХІХ СТОЛІТТЯ У ФОНДАХ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ УНІВЕРСАЛЬНОЇ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ЯК ДЖЕРЕЛА ІСТОРІОГРАФІЇ ВИДАТНИХ ОСОБИСТОСТЕЙ ПОДІЛЛЯ. ЙОСИП РОЛЛЄ.

У статті подані відомості про рідкісні краєзнавчі документи ХІХ століття з фондів Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки, які характеризують Й.Й. Роллє як історика, археографа, краєзнавця Поділля. Розкривають його особистий внесок в розвиток краєзнавства краю.
Ключові слова: Й.Й. Роллє, історичні діячі Польщі та України, рідкісні і цінні видання ХІХ століття, подільське краєзнавство, Кам’янець-Подільський.

В 2022 році громадськість Поділля відзначає важливу ювілейну дату для історії та культури краю. 150 років тому, у 1872 році, в Кракові було видано історичну працю Юзефа Йосипа Роллє «Замки подільські на молдавському прикордонні» накладом 40 примірників. Це було найбільш повне і систематизоване видання про Кам’янець-Подільський до виходу у 1895 році монографії Юхима Сіцінського «Город Каменец-Подольський. Историческое описание».
Видатний краєзнавець, польський історик-україніст, письменник і доктор медицини Йосип Йосипович Роллє, відомий в історіографії як Юзеф Антоній Роллє, зробив значний внесок у становлення подільського краєзнавства, дослідження і популяризацію історії краю.
Народився 25 вересня 1829 року на хуторі Генрихівка (нині с. Красносілка Бершадського р-ну Вінницької обл.) Могилів-Подільського повіту Подільської губернії [Дячок В. В. Невідомі джерела до біографії Ю. Роллє (Архівно-генеалогічна розвідка) / В. В. Дячок, В. В. Черняк // Подільська старовина. – 2021. – № 1 (7). – С. 34-38]. Навчаючись на медичному факультеті Київського університету, Роллє захопився історичною літературою, почав колекціонувати старожитності подільського краю. В 1860 році оселився в Кам’янці-Подільському. Займаючись медичною практикою, розпочав історико-літературну діяльність, збирав старовинні легенди і перекази Поділля. В дослідженнях використовував приватні архіви знатних подільських родин, недоступні для науковців.
Роллє чимало зробив для організації краєзнавчої роботи на Поділлі у складі Подільського єпархіального історико-статистичного комітету та губернського статистичного комітету. В «Отчетах Подольского губернского статистического комитета» 1885, 1886 років, за упорядкуванням В. Гульдмана, ім’я науковця відмічено в списку обраних до Комітету дійсних членів (http://ft-ounb.ounb.km.ua:8080/handle/123456789/246, http://ft-ounb.ounb.km.ua:8080/handle/123456789/23).
За його участі були зібрані і видані «Матеріали для історії Подільської губернії 1792-1796 рр.». У виданні (с. 5) є примітка, що «документи доставлені членом Подільського губернського статистичного комітету Й.Й. Роллє з архіву генерал-губернатора Тутольміна». Він був одним із засновників Кам’янець-Подільського давньосховища Подільського єпархіального історико-статистичного комітету в 1890 році, сформованого на базі пам’яток та описів населених пунктів губернії, що збирали члени Комітету.
Серед книжкових пам’яток польською мовою, що зберігаються у фонді Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки, особливу цінність становить головна історична праця Йосипа Роллє «Zameczki podolskie na kresach multańskich. Том 1». Монографія побачила світ 1880 року під авторським псевдонімом Dr. Antoni J. у варшавському видавництві Гебетнера і Вольфа як друге, перероблене і доповнене, редаговане автором видання, в трьох томах. Надрукована у Кракові в типографії Гебетнера і Спотка.
У першому томі «Кам’янець над Смотричем» (http://ft-ounb.ounb.km.ua:8080/handle/123456789/325) висвітлені маловідомі сторінки минулого Подільського губернського центру – Кам’янця-Подільського. Шість розділів дослідження охоплюють минуле міста з найдавніших часів до XVIII століття.
В першому розділі викладена первісна історія Поділля в цілому і міста Кам’янця зокрема. Особлива увага приділена періоду XIV–XV століть (по 1434 рік): князюванню братів Коріатовичів: Олександра, Юрія, Костянтина і Федіра; Вітовта – великого князя литовського; воєводи Свидригайла; включенню Поділля до складу Польщі як воєводства; місто Кам’янець – центр Подільського воєводства, важливий опорний пункт на Волоській трасі (Берладській дорозі).
У другому розділі подана історія Кам’янця XVI і XVIІ століть: подорож султана Османа II до міста; Кам’янець як втілення прагнень містян до європейської цивілізації; перенесення театру воєнних дій на Поділля; війна з Турцією, облога міста, його здача.
У третьому розділі описано двадцятисемирічне турецьке панування на Поділлі: Хотинська війна; кордони поділу Туреччини та Польщі; Юрко Хмельницький – князь Сарматії, його справа з Оруном і суд у Кам’янці; блокада міста Яковом Собеським; підготовка Августа II до захоплення міста; Карловицький конгрес 1699 року.
В четвертому розділі відображено запустіння Поділля після закінчення турецької неволі: колонізація та її невдачі на українських землях, спричинені повстаннями Палія; гайдамацтво та причини його виникнення; діяльність місцевої влади.
В п’ятому розділі відтворена історія Кам'янця XVIII століття: загальний вигляд міста; релігійний прозелітизм; пристрій для листів і доставки пошти; дипломатичний безлад; староства гродові та негродові; подано перелік прізвищ старостів, починаючи з 14 століття.
В шостому розділі значна увага приділена характеристиці трьох станів міського населення у XVIII столітті (духовенства, військових та міщан): збройні сили воєводства та його укріплення; видатні офіцери гарнізону; буржуазія; Комісія добропорядку; кілька коментарів про долю міста.
Фактично том складається з самостійних нарисів, які закінчено висвітлюють найбільш важливі епізоди історії Кам’янця-Подільського та краю в цілому. Науковці того часу були вражені величиною джерельної бази монографії. Майже на кожній сторінці видання є посилання на використані автором джерела і літературу.
Обкладинка бібліотечного видання оригінальна коричневого кольору, з тисненням. Вверху титульного аркуша виявлено власницький напис невідомої особи (http://ft-ounb.ounb.km.ua:8080/handle/123456789/325).
Помер Й. Роллє 20 січня 1894 року. В «Отчете Подольского епархиального историко-статистического комитета за 1894 год» була вміщена інформація про смерть дійсного члена Комітета доктора Й.Й. Роллє, відомого історичного письменника, з описом його наукового доробку (http://ft-ounb.ounb.km.ua:8080/handle/123456789/481).
Подільські епархіальні відомості в номері 4 від 22 січня 1894 року (с. 82-84) надрукували некролог, написаний Юхимом Сіцінським. В тексті відзначалось, що громадський діяч і науковець Йосип Йосипович Роллє «...до кінця свого життя присвятив себе служінню своєму рідному краю».

UDC 025.17:94(477-89Под)+027.53(477.43)]+929Роллє(045)”18”
Shelegeda Victoria,
the head of the department of storage and restoration of the library fund,
Khmelnytskyi Regional Universal Scientific Library,
Khmelnytskyi, Ukraine
е-mail: vikashelegeda@gmail.com
Labchuk Iryna,
the head of the sector of depository storage of documents,
rare and valuable publications,
Khmelnytskyi Regional Universal Scientific Library,
Khmelnytskyi, Ukraine
е-mail: iralabchuk@gmail.com
LIBRARIES AS SOURCES OF THE HISTORIOGRAPHY OF OUTSTANDING PERSONALITIES OF PODILLIA. JOZEF ROLLE.
The article provides information on rare local history documents of the 19th century from the funds of the Khmelnytskyi Regional Universal Scientific Library, which characterize J.J. Rolle as a historian, archeographer, and local historian of Podillia. His personal contribution to the development of local history of the region is revealed.
Keywords: J.J. Rolle, historical figures of Poland and Ukraine, rare and valuable publications of the 19th century, Podillia local history, Kamianets-Podilskyi.