РОЛЬ ІНСТИТУТУ ПРЕЗИДЕНСТВА В ДІЯЛЬНОСТІ ТА РОЗВИТКУ БІБЛІОТЕК

ЗаявникДем'яненко Людмила Григорівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Інноваційні трансформації ресурсів і послуг» (2022)
ЗахідКруглий стіл. Роль інституту президентства у кризові часи: український та зарубіжний досвід
Назва доповідіРОЛЬ ІНСТИТУТУ ПРЕЗИДЕНСТВА В ДІЯЛЬНОСТІ ТА РОЗВИТКУ БІБЛІОТЕК
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК
Дем’яненко Людмила Григорівна,
ORCID 0000-0002-5160-2736
кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник
Інформаційно-аналітичного відділу, Фонд Президентів України,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Київ, Україна
e-mail: demjanenkol@ukr.net

РОЛЬ ІНСТИТУТУ ПРЕЗИДЕНСТВА В ДІЯЛЬНОСТІ ТА РОЗВИТКУ БІБЛІОТЕК

Швидкий розвиток науки і техніки чинить істотний вплив на зміну потреб суспільства, тому бібліотеки, щоб вистояти в перехідний період і впевнено ввійти до інформаційного середовища, повинні шукати нові форми і методи обслуговування відвідувачів/читачів, можливості залучення їх до культурної спадщини людства. Бібліотека займає важливе місце у структурі наукових комунікацій, адже є шляхом, що забезпечує передачу та трансформацію інформації в процесі науково-інформаційної діяльності.
Ключові слова: бібліотека, інформаційний простір, Інститут президентства, Президентські бібліотеки, Фонд Президентів України.

Зростання об’ємів і чималий потік інформації, які циркулюють у всіх сферах діяльності людини, також інтенсивний розвиток інформаційно-комунікаційних технологій, та інтеграційні процеси в міжнародному інформаційному просторі змінили підходи до бібліотечної справи в усьому світі. Відтак, свою місію бібліотеки виконують, забезпечуючи широкий спектр інформаційних послуг на найвищому рівні, впроваджуючи у свою роботу інноваційні технології, нові форми та методи роботи.
Тобто, бібліотеки України є однією з основних складових культурної, освітньої та інформаційної структури держави, найважливішим інструментом у формуванні громадянського суспільства. Розвиток бібліотечної справи не тільки України, а й будь-якої країни неможливий без підтримки державною владою. На сучасному етапі суспільні перетворення впливають на бібліотеки настільки рішуче, що змінюють не тільки всю систему бібліотечної праці та бібліотечних ресурсів, але і вперше ставлять питання про «межі» бібліотечного простору і самих основ існування традиційних бібліотек та їх функцій. Адже, сучасний бібліотечний світ − це різноманітна сукупність суверенних бібліотек і бібліотечних систем, кожна з яких повинна розвиватися і функціонувати з урахуванням впливу інших.
Трансформаційні процеси в сучасній Україні охоплюють всі сфери суспільного життя, в тому числі політичну. При цьому реформування політичної системи набуває особливого значення, оскільки від якості владних інститутів значною мірою залежить ефективність усіх суспільних перетворень. Адже будь який політичний інститут має відповідати вимогам часу, актуальним потребам суспільства та змінам у політичній системі.
У сучасному інформаційному суспільстві стає дедалі популярнішим розвиток електронних ресурсів та дистанційний доступ до них. Тому часто президенти підтримують ініціативи з приводу інформатизації, використання електронних інформаційних ресурсів та оцифрування національного спадку, що зберігається в бібліотеках.
Ще у 2000 році, на той час Президент України Леонід Кучма, з метою підвищення ролі бібліотек у розбудові держави, формуванні громадянського суспільства, більш ефективного використання їх інформаційного потенціалу видав Указ «Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України № 490/2000». З часом Леонід Кучма і його благодійна організація Президентський фонд «Україна» декілька років постійно підтримували проект із допомоги сільським бібліотекам і у матеріальному плані, і в наповненні бібліотечних фондів. Але на жаль, у нашій країні Президент не має таких повноважень, як у країнах із президентською формою правління, і тому часто ініціативи президента так і залишаються не реалізовані. Наприклад, указ 2009 року, Президента України Віктора Ющенка, в якому було доручення Кабміну та Київській міській державній адміністрації забезпечити фінансування державних програм щодо розвитку бібліотек та виділити земельну ділянку для будівництва нового корпусу Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, але цей указ так і залишився на папері.
І все ж таки, президенти, хоча і не завжди, але впливають не лише на всі сфери внутрішнього життя країни, а й на глобальні цивілізаційні зміни, що відбуваються в суспільстві.
Документальна спадщина президентської діяльності репрезентована великою кількістю різноманітних документів і не тільки, які розподіляються як за видовою ознакою, так і за місцем зберігання, популяризації та специфікою представлення.
Інститут президентства – одна з найголовніших інституцій у багатьох країнах світу. У кожному такому Інституті чи президентському музеї можна дізнатися про особливості характеру колишніх/діючих політичний керівників. Саме тому ці пам’ятки, якими керують Національні архіви, зацікавлюють вчених і не тільки. Будь який політичний інститут має відповідати вимогам часу, актуальним потребам суспільства, а особливо змінам у політичній системі. Тому, безумовно, інститут трансформується як у межах правового поля, так і в своєму функціональному змісті.
Отже, президент як державна інституція посідає своє особливе, специфічне місце, незалежно від роду діяльності. Наприклад, колишні президенти в демократичних країнах залишаються носіями безцінного досвіду, який можна передати своїм наступникам для блага всієї держави, адже охоплюють своєю діяльністю широке коло питань державного значення.
Звичайно, більшість документів і матеріалів функціонування інституту президентства зберігаються в державних архівах, але частина специфічних ресурсів, які відображають роль глави держави в політичному процесі, його особисті документи становлять основу спеціалізованих бібліотечно-архівних колекцій, зокрема президентських бібліотек, музеїв, фондів. Тому, у нашому розумінні, до документальних колекцій відносимо не лише папери, фото- та відео матеріали, а й різноманітні подарунки президентів, також різного роду предмети (наприклад, приватні речі, артефакти). На даний час, у більшості, звичайно, розпочато оцифровку документальних джерел і виставлення на своїх веб-порталах інформаційних ресурсів, які висвітлюють діяльніст того чи іншого президента.
Таким чином, саме Президентські бібліотеки виступають як спеціалізовані центри, які функціонують також як сховища документів, записів, колекцій та інших історичних матеріалів, що належать президентам у тій чи іншій країні.
В Україні з метою збирання, збереження та запровадження в науковий та культурний обіг документальних матеріалів, які відображають державну, суспільно-політичну діяльність, творчість та життя президентів України, було засновано спеціальну бібліотечно-архівну колекцію – Фонд Президентів України (ФПУ) (http://www.nbuv.gov.ua/node/45). Фонд є структурним підрозділом Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Фонд Президентів України – перше в Україні зібрання документів на всіх видах носіїв інформації.
Відтак, сучасний користувач бібліотеки – це людина медіа світу, споживач таких інформаційних комунікацій як Інтернет-ресурси, під впливом яких він, безсумнівно перебуває. Медіа так інтегрувалися в наш щоденний життєвий простір, що більшість користувачів їх просто не помічають, а тому не здатні критично оцінювати, піддавати сумніву все, що вони читають або сприймають через візуальні образи та звуки. Нові інформаційні ресурси й технології, новий тип мислення, навики медіаграмотності, нові вимоги до використання інформації – все це зумовлює необхідність посилення просвітницької, експертної, консультативної, інтегративної функції бібліотеки.
Наразі Україна переживає досить складний період. Повномасштабна війна, розв’язана країною-агресором, тяжко вдарила, майже по всіх сферах діяльності нашої держави. На жаль бібліотечна справа також не стала виключенням. Цей вплив проявився як в науковій так і у видавничій діяльностях; наповненні фондів бібліотек, в кадровому питанні, а особливо у фінансовому забезпеченні. Та водночас бібліотечні установи та їх структурні підрозділи продовжують виконувати свої функції щодо забезпечення інформацією, залишаються джерелом сучасних знань, які так необхідні не лише в мирний час, а й в процесі вже післявоєнної відбудови. Тому підтримка державної влади, зокрема президентської, сьогодні конче потрібна бібліотекам.

UDC
Lydmyla Demianenko,
ORCID 0000-0002-5160-2736,
Cand. of Sciences (Philology), Senior Researcher,
Information and Analytical Department, Fond of Presidents of Ukraine,
V. I. Vernadsky National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: demjanenkol@ukr.net
THE ROLE OF THE PRESIDENCY INSTITUTE IN THE ACTIVITIES AND DEVELOPMENT OF LIBRARIES
The rapid development of science and technology has a significant impact on the changing needs of society, so libraries, in order to withstand the transition period and confidently enter the information environment, must look for new forms and methods of serving visitors/readers, opportunities to involve them in the cultural heritage of humanity. The library occupies an important place in the structure of scientific communications, because it is a way that ensures the transfer and transformation of information in the process of scientific and information activities.
Keywords: library, information space, Institute of the Presidency, Presidential libraries, Fund of the Presidents of Ukraine.