ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК «КАТАЛОГІЗУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ»: РОЗРОБЛЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ

ЗаявникЗоріна Наталія Євгенівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Інноваційні трансформації ресурсів і послуг» (2022)
ЗахідСекція 1. Бібліотечно-інформаційний комплекс: сучасні пріоритети організації та управління
Назва доповідіТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК «КАТАЛОГІЗУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ»: РОЗРОБЛЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 811.161.2’374.2:025.3
ЗорінаНаталія Євгенівна,
ORCID https://orcid.org/000-0001-7627-7805
науковий співробітник
відділ науково-освітніх інформаційних ресурсів,
Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського,
Київ, Україна
е-mail: n.zorina@i.ua

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК «КАТАЛОГІЗУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ»: РОЗРОБЛЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ

Обґрунтовано, що фахові термінологічні словники є ефективним засобом опанування фаховою термінологією. Схарактеризовано довідкове видання «Каталогізування документів: короткий термінологічний словник» і його місце у формуванні професійного мовлення фахівців бібліотечної галузі.
Ключові слова: термінологія, термінологічний словник, галузевий словник, бібліотечно-інформаційна термінологія, каталогізування документів.

Важливим складником професійної підготовки фахівців бібліотечної галузі є опанування фаховою термінологією, формування культури професійного мовлення. Важливу роль у формуванні термінологічної грамотності фахівця відіграють фахові термінологічні словники – у навчальній, професійній та науково-дослідній діяльності, а також у процесі професійного саморозвитку.
Питанням сучасної фахової термінології, розвитку поняттєвого апарату бібліотекознавства та бібліографознавства належить особливе місце у наукових дослідженнях ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. Фахівцями ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського у 2021 рр. підготовлено довідкове видання «Каталогізування документів: короткий термінологічний словник» (далі – Словник) у межах виконання наукового дослідження «Інформаційні ресурси освітянських бібліотек у розвитку педагогіки, психології та освіти» (2020–2022; наук. керівник – Л. О. Пономаренко, канд. наук. із соціальних комунікацій).
Каталогізація є одним з найбільш важливих і розвинутих напрямів бібліотечно-бібліографічної діяльності й охоплює сукупність процесів, що забезпечують створення та функціювання бібліотечних каталогів. Термінологія сучасної каталогізації – це одна з найбільш розроблених підсистем термінології бібліотекознавства, що поєднує у собі практичний досвід багатьох поколінь каталогізаторів і термінологію суміжних галузей знань. Метою створення Словника було виявити, зібрати та систематизувати термінологію поняттєвого апарату інформаційної, бібліотечно-інформаційної сфери України, зокрема того її напряму, що стосується процесу каталогізування документів.
У процесі роботи над цим Словником постали певні питання, пов’язані з тими змінами, які відбуваються у бібліотечно-інформаційній сфері, зокрема у термінології каталогізації. Термінологія сучасної каталогізації сьогодні є найбільш складною та найбільш видозміненою у порівнянні з іншими розділами терміносистеми галузі. Останнім часом вона зазнала відчутних змін, істотно оновилася й збагатилася значною кількістю нових термінів, пов’язаних із застосуванням комп’ютерних технологій, сучасних методів каталогізування тощо. До Словника увійшли терміни та визначення із законів України, що регулюють відносини: в інформаційній, бібліотечно-інформаційній сфері; національних та державних стандартів України; міждержавних стандартів, прийнятих Держстандартом України з бібліотечної справи, інформаційної та видавничої діяльності. Крім того, Словник містить терміни з документів Міжнародної федерації бібліотечних асоціацій та установ (The International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA), які представляють термінологію RDA (найвідоміший у зарубіжному бібліотекознавстві Міжнародний стандарт «Опис та доступ до ресурсу» (Resource Description and Access  RDA), призначений для електронного середовища, нині активно впроваджується у бібліотеках європейських країн).
Словник містить понад 470 словникових статей термінів із визначеннями, зазначенням варіантних форм термінів, англомовних еквівалентів термінів, а також покажчики українських і англійських термінів.
Словник «Каталогізування документів: короткий термінологічний словник» представлений на порталі ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. Словник розрахований на працівників бібліотек та інших інформаційних установ, пов’язаних із бібліотечно-інформаційною діяльністю. Він може бути корисним для широкого кола користувачів, зокрема для наукових і науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів і тих, хто досліджує проблематику цієї галузі, а також для студентів закладів вищої освіти й коледжів, які навчаються за інформаційно-бібліотечними та іншими гуманітарними напрямами підготовки.
Підсумовуючи вищесказане, відзначимо, що довідкове видання «Каталогізування документів: короткий термінологічний словник», підготовлене у ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, можна використовувати у процесі мовно-комунікативної підготовки фахівців бібліотечної галузі на всіх етапах навчання і професійної діяльності, а також для самостійної роботи у процесі професійного самовдосконалення.

UDK 811.161.2’374.2:025.3
ZorinaNataliyaYevhenivna,
ORCID: orcid.org/000-0001-7627-7805
Researcher of the Department of Scientific and Educational Information Resourses,
V. O. Sukhomlynskyi State Scientific and Pedagogical Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
е-mail: n.zorina@i.ua
TERMINOLOGICAL DICTIONARY «CATALOGING OF DOCUMENTS»: DEVELOPMENT AND USE
It is substantiated that professional terminological dictionaries are an effective means of mastering professional terminology. The reference publication «Cataloging of Documents: a short terminological dictionary» is characterized and its place in the formation of the professional speech of library specialists.
Key words: terminology, terminological dictionary, industry dictionary, library and information terminology, cataloging of documents.