АВТОРСЬКІ ІНСКРИПТИ НА ПРИМІРНИКАХ ВИДАНЬ УКРАЇНСЬКОГО НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ КНИГОЗНАВСТВА (за матеріалами книжкового фонду Національної історичної бібліотеки України)

ЗаявникСмирнова Світлана Миколаївна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Інноваційні трансформації ресурсів і послуг» (2022)
ЗахідСекція 4. Трансформація українського книгознавства: до 100-річчя Українського наукового інституту книгознавства
Назва доповідіАВТОРСЬКІ ІНСКРИПТИ НА ПРИМІРНИКАХ ВИДАНЬ УКРАЇНСЬКОГО НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ КНИГОЗНАВСТВА (за матеріалами книжкового фонду Національної історичної бібліотеки України)
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

Досліджено дарчі написи А. Іванової-Артюхової, С. Маслова, П. Попова, виявлені на окремих примірниках видань Українського наукового інституту книгознавства (УНІК), що зберігаються у фонді Національної історичної бібліотеки України.
Ключові слова: автограф, А. Іванова-Артюхова, С. Маслов, П. Попов, Б. Якубський, О. Дмитрієвський, Я. Бердичевський.
Український науковий інститут книгознавства (УНІК), заснований 100 років тому – непересічне явище в історії вітчизняної культури. Наукові студії вчених – книгознавців, мистецтвознавців, істориків, архівістів, літературознавців, не втратили актуальності і до сьогоднішнього дня. Широкий спектр питань – історія української і зарубіжної книги та періодики, мистецтво книги, теорія та практика укладання бібліографічного репертуару, знайшли відображення у видавничій продукції Інституту. Упродовж 1922–1930 років вийшло друком 66 видань (ще 12 – у 1930-ті роки), 25 номерів (21 випуск) журналу «Бібліологічні вісті», чотири томи «Трудів Українського Наукового Інституту книгознавства». Було засновано також дві серії : «Науково-популярна бібліотека книгознавства» та «Українські бібліологи».
У Національній історичній бібліотеці України (НІБУ) зберігаються примірники видань УНІК – брошури, відбитки статей з «Бібліологічних вістей», першого тому «Трудів» Інституту. Це зокрема дослідження Д. Балики, В. Барвінка, Л. Биківського, С. Борового, Ф. Ернста, С. Клепікова, П. Клименка, І. Кревецького, П. Курінного, Д. Щербаківського. Усі вони видані окремими тиражами (більшість по 250 примірників), мають свою обкладинку, титульний аркуш, заставки, кінцівки, власну пагінацію. Відомо, що основна частина накладу всіх таких видань надходила до УНІК і використовувалась як обмінний фонд для комплектування бібліотеки, певний відсоток накладу (25 одиниць) призначався авторам. Вірогідно, саме такі авторські примірники виявлено серед видань УНІК у фонді НІБУ. Мова йде про наукові праці А. В. Артюхової-Іванової (Іванової-Артюхової), С. І. Маслова та П. М. Попова:
Іванова-Артюхова А. Ілюстратори М. В. Гоголя / А. Іванова-Артюхова ; Український науковий інститут книгознавства. – Київ, 1927. – 34 с. : іл. – Відбиток з «Бібліологічних вістей» №3 за 1927 р. [на брошурі не зазначено]. – Тираж 250 прим. Текст автографа: «Шановному Борису Володимировичу [Якубському] на спогад про автора. Київ 1928 р.». Мистецтвознавець, член Комісії мистецтва книги УНІК Аделаїда Володимирівна Артюхова (Артюхова-Іванова, Іванова-Артюхова) (1902 [1903?] – [1936?]) – автор декількох статей і заміток, опублікованих у «Бібліологічних вістях», дві з яких вийшли окремими відбитками. Працювала під керівництвом Ф. Ернста у художньому відділі Всеукраїнського Історичного музею ім. Шевченка, на кафедрі українського мистецтва ВУАН, була членом Українського бібліологічного товариства. Репресована у листопаді 1935 року. Адресат дарчого напису – Борис Володимирович Якубський (1889–1944) – літературознавець, професор Київського інституту народної освіти, викладач Вищого музично-драматичного інституту ім. М. Лисенка. Працював в Літературно-історичному товаристві при ВУАН, співробітником Комісії для видавання пам’яток новітнього українського письменства ВУАН та Київської філії Інституту літератури ім. Т. Шевченка, є одним з основоположників соціологічного методу в українському літературознавстві. Б. Якубський плідно співпрацював з київськими поетами-неокласиками, М. Зеров присвятив йому вірш «Аристарх» (1923). Як свідчила А. Артюхова на допиті в листопаді 1935 р., упродовж 1928–1929 рр. у її київській квартирі по вул. Франка, 26, збирались на творчі зустрічі П. Филипович, М. Зеров, Ф. Ернст та інші митці. Можливо, Б. Якубський теж був серед учасників цих зборів, і саме там А. Артюхова подарувала йому авторський примірник своєї праці. Доля особистої бібліотеки та архіву Б. Якубського наразі невідома.
Маслов С. Етюди з історії стародруків: I–VIII / С. Маслов ; Український науковий інститут книгознавства. – Київ, 1925. – 79, [5] с. : іл. – Відбиток з «Трудів Українського Наукового Інституту Книгознавства», т. 1. – Тираж 300 прим. Текст автографа: «Глубокоуважаемому Алексею Афанасьевичу Дмитріевскому. Серг. Маслов 13/26 іюля 1926 г.». Сергій Іванович Маслов (1880–1957) – літературознавець, історик книги, бібліотекознавець, педагог. Випускник, пізніше викладач Київського університету св. Володимира (нині Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка), доктор філологічних наук, професор, автор близько 100 наукових праць. З 1923 р. співпрацював у журналі «Бібліологічні вісті», згодом очолював Комісію історії книги в УНІКу. На вшанування 25-річної наукової діяльності вченого у серії «Українські бібліологи» УНІК видав книгу «Сергій Маслов. 1902–1927» (єдине видання, що вийшло у цій серії). Дарчий напис автора на примірнику книги «Етюди з історії стародруків: I–VIII» адресовано Олексію Опанасовичу Дмитрієвському (1856–1929) – історику церкви, візантиністу, досліднику грецької палеографії та книгарства, автору описів грецької богослужбової літератури ніжинських храмів.
Попов П. Матеріали до Словника українських граверів: Додаток 1 / Павло Попов ; Український науковий інститут книгознавства. – Київ, 1927. – 34 с. : іл. – Відбиток з «Бібліологічних вістей» №3 за 1927 р. – Тираж 350 прим. – Текст автографа: «Якову Исаковичу Бердичевскому от автора». В науковій спадщині Павла Миколайовича Попова (1890–1971) – понад 300 досліджень з літературознавства, книгодрукування, бібліографії, історії та теорії фольклору. Вагомим є доробок вченого в царині українського мистецтвознавства. Примірник книги «Матеріали до Словника українських граверів: Додаток 1» – з особистої бібліотеки Якова Ісаковича Бердичевського (1932) – відомого бібліофіла, книгознавця, колекціонера екслібрисів, мистецтвознавця, дослідника книжкових знаків майстрів графіки. На форзаці видання – екслібрис Я. Бердичевського.
Цифрові версії видань представлено в електронній бібліотеці НІБУ «Історична спадщина України».

UDC 099.3:025.17(477.411)NHLU
Smyrnova Svitlana,
ORCID 0000-0003-1553-5318
Head of Department,
National Historical Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
e-mail: sveta_smyrnova@ukr.net

AUTHOR’S INSCRIPTIONS ON COPIES OF PUBLICATIONS OF THE UKRAINIAN SCIENTIFIC INSTITUTE OF BIBLIOGRAPHY
(based on the materials of the National Historical Library of Ukraine)
The donation inscriptions of A. Ivanova-Artyukhova, S. Maslov, P. Popov, discovered on separate copies of the publications of the Ukrainian Scientific Institute Bibliography, stored in the National Historical Library of Ukraine, were researched.
Keywords: autograph, A. Ivanova-Artyukhova, S. Maslov, P. Popov, B. Yakubskyi, O. Dmytrievskyi, Ya. Berdychevskyi.