Раритети вітчизняної музичної бібліографії (на матеріалах Книжкової палати України)

ЗаявникДояр Лариса Василівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Інноваційні трансформації ресурсів і послуг» (2022)
ЗахідСекція 6. Музична культура і музичні фонди бібліотек та архівів в умовах сьогодення
Назва доповідіРаритети вітчизняної музичної бібліографії (на матеріалах Книжкової палати України)
Інформація про співдоповідачівбез співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 94(477)
Дояр Лариса Василівна,
ORCID: 0000-0003-0789-2462
Кандидатка історичних наук, доцентка, старша наукова співробітниця,
відділ "Державний архів друку",
Книжкова палата України імені Івана Федорова,
Київ, Україна,
email: lardoyar@ukr.net

РАРИТЕТИ ВІТЧИЗНЯНОЇ МУЗИЧНОЇ БІБЛІОГРАФІЇ
(на матеріалах Книжкової палати України)

Стаття продовжує серію авторських розвідок, присвячених видавничій діяльності Книжкової палати України. Спираючись на матеріали Державного архіву друку, авторка актуалізує бібліографічні дослідження колективу установи на прикладі видань з музичної літератури 1950-60-х рр.
Ключові слова: орган державної бібліографії Української РСР, періодичні видання Книжкової палати України, видавництво Книжкової палати УРСР, "Літопис музичної літератури", довідник "Музична література УРСР. 1917-1965 рр."

Постановка проблеми. На тлі широкого функціоналу Книжкова палата України завжди вирізнялася своєю потужною видавничою діяльністю. Бібліографічні довідники, підготовлені працівниками установи, не втрачають своєї ваги дотепер. Серед останніх варто відзначити важливе місце видань з музичної бібліографії.
Виклад основних матеріалів дослідження. Започатковуючи наукову бібліографію вітчизняних видань з музики, Книжкова палата УРСР у далекому 1954 р. розпочала видавати "Літопис музичної літератури", який ідентифікувався як орган державної бібліографії Української РСР. Журнал виходив у харківському видавництві Книжкової палати УРСР. Перший номер часопису, що вийшов накладом у 1765 примірників, уміщував літературу, видану на теренах України впродовж 1954 р. [2, с. 32]. До складу редакції журналу входили М.І. Багрич та О.О. Майборода. Видання розповсюджувалося шляхом попередньої передплати у місцевих відділеннях "Союздруку" або безпосередньо у видавництві Книжкової палати. Вартість річного комплекту до грошової реформи 1961 р. становила 4 крб. на рік.
"Літопис музичної літератури" уміщував відомості про ноти і пісні, опубліковані в збірниках, книгах, журналах і газетах, що виходили в Українській РСР. Безумовною перевагою видання було те, що занотовані у ньому матеріали подавалися у систематизованому вигляді, зокрема, за п'ятьма рубриками: "Музичний фольклор", "Вокальна музика" (хори та ансамблі без та з інструментальним супроводом; шкільні та дитячі пісні для хорового виконання; сольний спів; збірники творів різних вокальних засобів виконання), "Інструментальна музика" (твори для оркестру; твори для соло клавішних, смичкових та щипкових інструментів), "Вокально-симфонічна музика. Сценічна музика" (опера та музична драма; музика до театральних постановок, кінофільмів та радіокомпозицій), "Різні щодо засобів виконання твори та збірники творів" [2, с. 2]. Перший номер "Літопису музичної літератури" уміщував 344 бібліографічні позиції, подані за абеткою у межах кожного окремого розділу.
Окрім переліку творів, журнал був оснащений різноманітними допоміжними покажчиками, які дедалі вдосконалювалися. Якщо у першому номері часопису уміщувався лише іменний покажчик, то в наступних вже були відомості про композиторів, авторів текстів, редакторів, а також покажчики назв текстів музичних творів та назв збірників, книг, журналів і газет, де були опубліковані музичні твори.
Одночасно з "Літописом музичної літератури" науковці Книжкової палати кілька років поспіль працювали над складанням великого бібліографічного покажчика українських друків, дотичних до музичного мистецтва. Фундаментальною науковою працею колективу у цій галузі став довідник "Музична література УРСР. 1917-1965 рр." обсягом у 65 друкованих аркушів. Анонсуючи його вихід, заступник директора установи по науковій частині М.І. Багрич зазначав, що назване видання є першою науковою бібліографією вітчизняних друків з музики [1, с. 19]. До книги увійшло 8 тисяч окремих нотних та музикознавчих видань, серед яких твори видатних українських композиторів С. Гулака-Артемовського, М. Лисенка, М. Леонтовича, К. Стеценка, С. Косенка, С. Людкевича, Л. Ревуцького, Б. Лятошинського, В. Верховинця, М. Вериківського, К. Данькевича, Ю. Мейтуса, Г. Майбороди, П. Майбороди, А. Кос-Анатольського та ін. Довідник містив понад 400 книг з питань теорії та історії музики і книжок, присвячених окремим композиторам, виконавцям, музикознавцям тощо.
Висновки. Наукова бібліографія музичної літератури, що видавалася в Україні, була і залишається затребуваною. Опрацьовані нами видання необхідні бібліотекарям, науковцям, митцям музичного мистецтва. Започатковані у середині 1950-х рр. та розвинуті у наступне десятиліття бібліографічні видання Книжкової палати України на сьогоднішній день є унікальними за якісним (змістовним) та раритетними за кількісним вимірами.

Список використаної літератури:
1. Багрич М. Довідник про музику/ М. Багрич// Нові книги УРСР. - 1966. - № 32. - 10 листопада. - С. 19-20.
2. Літопис музичної літератури. - 1954. - № 1. - 32 с.

UDC 94(477)
Larisa Doiar,
ORCID: 0000-0003-0789-2462
Candidate of historical sciences, associate professor, senior research associate,
department "State Print Archive",
Book Chamber of Ukraine named after Ivan Fedorov,
Kyiv, Ukraine,
email: lardoyar@ukr.net

RARITIES OF THE DOMESTIC MUSIC BIBLIOGRAPHY
(based on the materials of the Book Chamber of Ukraine)

The article continues a series of author investigations devoted to the publishing activities of the Book Chamber of Ukraine. Relying on the materials of the State Print Archive, the author updates the bibliographic research of the institution's staff using the example of publications on musical literature of the 1950s and 1960s.
Keywords: state bibliography body of the Ukrainian SSR, periodicals of the Book Chamber of Ukraine, publishing house of the Book Chamber of the Ukrainian SSR, "Chronicle of Musical Literature", directory "Musical Literature of the Ukrainian SSR. 1917-1965."

References:
1. Bagrych M. Handbook of music/ M. Bagrych// New books of the Ukrainian SSR. - 1966. - No. 32. - November 10. - P. 19-20.
2. Annals of musical literature. - 1954. - No. 1. - 32 p.

Spysok vykorystanoyi literatury:
1. Bahrych M. Dovidnyk pro muzyku/ M. Bahrych// Novi knyhy URSR. - 1966. - № 32. - 10 lystopada. - S. 19-20.
2. Litopys muzychnoyi literatury. - 1954. - № 1. - 32 s.