ОСОБЛИВОСТІ МОНІТОРИНГУ ПУБЛІКАЦІЙ ПРО ІНСТИТУТ ПРЕЗИДЕНТСТВА В ІНОЗЕМНИХ РЕСУРСАХ МЕРЕЖІ

ЗаявникФедорчук Артур Григорович (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Інноваційні трансформації ресурсів і послуг» (2022)
ЗахідКруглий стіл. Роль інституту президентства у кризові часи: український та зарубіжний досвід
Назва доповідіОСОБЛИВОСТІ МОНІТОРИНГУ ПУБЛІКАЦІЙ ПРО ІНСТИТУТ ПРЕЗИДЕНТСТВА В ІНОЗЕМНИХ РЕСУРСАХ МЕРЕЖІ
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 004.042:070 + 32.019.52 + 321 + 311.2:930.25
Федорчук Артур Григорович,
ORCID 0000-0002-1141-1812,
науковий співробітник,
відділ формування інформаційних ресурсів,
Фонд Президентів України,
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
е-mail: fedorchuk.arthur@gmail.com

ОСОБЛИВОСТІ МОНІТОРИНГУ ПУБЛІКАЦІЙ ПРО ІНСТИТУТ ПРЕЗИДЕНТСТВА В ІНОЗЕМНИХ РЕСУРСАХ МЕРЕЖІ
Здійснено аналіз досвіду моніторингу змісту публікацій провідних закордонних ЗМІ про інститут президентства, представлених у мережі Інтернет.
Ключові слова: моніторинг інтернету, інститут президентства, контент-аналіз, інформаційні ресурси мережі, інформаційні потоки.

Інститут президентства в Україні було впроваджено з перших днів незалежності нашої держави і сьогодні визначення місця та ролі цього важливого державного інституту залишається одним з основних питань державного будівництва в Україні. У сучасному світі інституція президентської влади є дуже розповсюдженою та достатньо багатоликою. Президенти є главами держав майже у 150 країнах світу. При цьому посади президента в країнах світу значно відрізняються за обсягом повноважень, характером функцій та ролі у суспільстві.
Незважаючи на те, що інституту президентства присвячено достатньо багато досліджень сучасних вчених, на сьогодні існує ціла низка невирішених питань функціонування інституту президентства як політичного та державного інституту. Впродовж усієї історії в країнах світу відбувалися помітні трансформації щодо трактування ролі посади президента у політичному житті країн. Цей процес триває і, відповідно, інститут президентства доцільно досліджувати в динаміці його розвитку та адаптації обраної моделі політичного устрою до реальних умов розвитку. Базою таких досліджень, та одночасно їх об’єктом, можуть слугувати інформаційні комунікації та засоби масової інформації (ЗМІ), як найдинамічніша їх складова.
Актуальність моніторингу змісту інформаційних потоків мережі Інтернет полягає в зростаючій ролі інформаційних ресурсів світової мережі та необхідності використання іноземного досвіду. Існує нагальна потреба використання вже достатньо апробованих інструментів моніторингу інформаційних ресурсів мережі Інтернет для наукових досліджень, зокрема тенденцій розвитку інститут президентства у світі.
Методом дослідження інформаційних потоків, що породжують різноманітні медіа світу, ми обрали широко розповсюджений моніторинг Інтернету, під яким розуміємо комплекс досліджень з пошуку, аналізу, класифікації, обробки та зберігання інформації з інтернету за тематикою конкретного аналізу. Основою методу моніторингу інтернету виступає контент-аналіз. У нашому випадку ми розглядаємо його, як аналіз змісту широкого кола публікацій в мережі Інтернет. Перевагами моніторингу інтернету є динамічність висвітлення проблем та подій у мережі, а також можливість охопити велику кількість публікацій зарубіжних ЗМІ. Моніторинг інформації про інститут президентства ефективно проводити на матеріалах мережевих варіантів авторитетних у світі періодичних видань та інформаційно-аналітичних агентств.
Основою розробленої технології моніторингу інтернету виступає метод контент-аналізу. Ми розглядаємо його як аналіз змісту широкого кола публікацій у мережі Інтернет. У процесі моніторингу проводиться пошук та виявлення в публікаціях мережевих видань матеріалів тематично відповідних напряму дослідження – діяльності інституту президентства в різних країнах світу, іміджу інституту президентства і самих президентів у сучасному суспільстві. Цей етап включає осмисленням аналітиками змісту інформації та визначенням доцільності й ефективності її використання у дослідженні, до якого доречно включати новостійні замітки, аналітичні статті, аналітичні огляди та тематичні есе.
Технологія моніторингу передбачає, що виявлені публікації, відповідні тематиці дослідження, копіюються та оформлюються згідно з вимогами аналізу, повністю перекладаються з мови оригіналу на українську з метою виявлення всіх аспектів та змістовного навантаження конкретної публікації, доповнюються коротким рефератом на державній мові, індексуються згідно поточного тематичного класифікатора та вводяться у бази даних.
База даних «Інститут президентства в зарубіжних ЗМІ», розробка та експлуатація якої була розпочата у відділі формування інформаційних ресурсів Фонду Президентів України Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського з початку 2019 р., призначена для збереження результатів моніторингу публікацій ЗМІ у вигляді бібліографічної, реферативної та повнотекстової інформації, надання доступу до неї користувачам та створення на основі внесених матеріалів аналітичних та інформаційно-реферативних оглядів досліджуваної проблеми за різні періоди часу.
На основі моніторингового дослідження формується та продукується щомісячний інформаційно-реферативний бюлетень «Інститут президентства в зарубіжних ЗМІ». Матеріали в бюлетені структуровані за тематикою, країнами президентів та доповнюються аналітикою й інфографікою. Означений продукт затребуваний читацькою аудиторією, серед якої чільне місце відводиться органам державної влади, які отримують інформаційно-реферативний бюлетень та використовують аналітичну інформацію в ході виконання своїх владних повноважень.
Таким чином, можна говорити про доцільність та ефективність використання інструментів моніторингу інтернету в дослідженнях інформаційних потоків з питань функціонування інституту президентства у світі. Означений метод має перспективи за умов дотримання формалізованих процедур опрацювання інформації та унеможливлення суб’єктивних викривлень у процесі оцінювання матеріалів преси.

UDC 004.042:070 + 32.019.52 + 321 + 311.2:930.25
Arthur Fedorchuk,
ORCID 0000-0002-1141-1812,
Research Associate,
Department of information resources formation,
Fund of the Presidents of Ukraine,
V. I. Vernadsky National Library of Ukraine,
Kyiv, Ukraine
е-mail: fedorchuk_arthur@ukr.net

MONITORING OF THE INFORMATION SPACE
ABOUT THE INSTITUTE OF PRESIDENCY IN THE WORLD
The report analyzes the experience of monitoring the content of publications about the institution of the presidency in the leading foreign media on the Internet.
Key words: Internet monitoring, institution of the presidency, content analysis, network information resources, information flows.