Удосконалення інтелектуальних технологій у процесі створення реферативної інформації

Заявниккорніенко валентина олексіївна (україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція "Бібліотека.Наука.Комунікація"
ЗахідСекція 5. Електронні інформаційні ресурси наукової бібліотеки в сучасному веб-середовищі
Назва доповідіУдосконалення інтелектуальних технологій у процесі створення реферативної інформації
Інформація про співдоповідачівКорнієнко В. О., молодший науковий співробітник, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, Україна
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

Оптимізація процесів створення вітчизняної реферативної інформації можлива за умови удосконалення корпоративних відносин з вітчизняними бібліотеками та інформаційними службами з метою розширення кола організацій-учасників для створення кластера документів, насамперед, тих що підлягають науковому реферуванню з метою інформування вчених і фахівців щодо вітчизняних наукових досягнень з подальшим обміном реферативної інформацією із зарубіжними партнерами.

Ключові слова: БД, інтелектуальні технології, інформація, кластер, корпоративні об’єднання, реферативний журнал.

Метою дослідження є удосконалення науково-інформаційного забезпечення та ефективний супровід науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок (НДДКР), що проводяться в Україні.
На сучасному етапі однією з умов для ефективного використання наукових
першоджерел є створення реферативної інформації, тобто аналітико-синтетичних документів, які прискорюють доступ до першоджерел, а також забезпечують їх оперативний пошук. Таким чином науковцям надається можливість ознайомитись зі стислим змістом наукової публікації, що значно скорочує час при здійсненні пошуку релевантних документів в режимі onlinе. Для виконання перелічених завдань важливо насамперед використання сучасних технологій, які значно прискорюють опрацювання наукових першоджерел та забезпечують до них швидкісний доступ.
Створенням реферативної інформації в Україні займаються не тільки інформаційні організації (наприклад, ІПРІ), а також провідні бібліотеки (наприклад, НБУВ та ін), тому їм слід було на початковому етапі трансформувати свою діяльність, як наукову, так і практичну, створити нові технології за допомогою активного впровадження насамперед інноваційних технологій для створення, наприклад, реферативної бази даних «Україніка наукова» (далі - БД), з метою подальшого створення нового науково-інформаційного продукту – Українського реферативного журналу «Джерело» (далі – УРЖ). На той час це був суттєвий прорив у вітчизняному бібліографознавстві та науково-інформаційній діяльності. Створення інноваційного реферативно-інформаційного видання потребувало й організації нового сервісу та інноваційних каналів розповсюдження наукової інформації. Так, наприклад, був створений веб-сайт, на якому надано інформацію про УРЖ і забезпечено доступ в онлайновому режимі до БД «Україніка наукова».
Створення реферативного ресурсу в Україні значно відрізняється від аналогів американської, російської, японської та інших інформаційних систем. В нашій країні проблема супроводу НДДКР науковою реферативною інформацією вирішується на корпоративних засадах декількома науковими установами: Інститутом проблем реєстрації інформації НАН України та провідними бібліотеками країни, наприклад, такими як Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського та Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського та іншими установами. Однією з причин такої відмінності від зарубіжного досвіду або трансформації в галузі вітчизняного бібліографознавства та науково-інформаційной діяльності є те, що формування висхідних потоків документів здійснюється переважно провідними бібліотеками країни, тому що згідно діючого законодавства [1] саме бібліотеки одержують обов’язковий примірник, а також інші наукові видання, тому на їх базі здійснюється аналітико-синтетичне опрацювання наукових монографій, статей, матеріалів конференцій тощо. Кластер інформаційних ресурсів створюється на добровільних договірних умовах, і це на сучасному етапі дозволяє забезпечити організацію кластера першоджерел, і на цьому масиві документів за допомогою інноваційних технологій готувати реферативну інформацію. Спільними зусиллями цих установ створено БД «Україніка наукова» та випускається УРЖ «Джерело», який включає реферати й анотації на опубліковані в країні наукові видання. На даному етапі БД «Україніка наукова» нараховує біля 665 тис. рефератів та анотацій (останнє оновлення здійснено 24.03.2018 р.).
Слід звернути увагу, що УРЖ «Джерело» випускається не лише на паперовому носії, а також завдяки новітнім технологіям та електронним носіям створюється щорічний кумулятивний випуск на CD-ROM, цим самим забезпечується різний доступ до наукової інформації, тобто результатів вітчизняних НДДКР, а також засоби її збереження.
Розширення можливостей для поповнення новими надходженнями реферативних БД та УРЖ можливо за умови подальшого розвитку корпоративних відносин з вітчизняними бібліотеками, інформаційними службами, вищими науковими закладами та науковими редакціями академічних та інших наукових установ з метою розширення кола організацій-учасників даного проекту, з метою збільшення кількості документів, що підлягають науковому реферуванню, таким чином забезпечуючи хоча б повноту інформування вчених і провідних фахівців щодо вітчизняних наукових досягнень з подальшим обміном реферативної інформацією із зарубіжними партнерами.
В корпоративне об’єднання насамперед залучаються бібліотеки-утримувачі наукових видань, в незалежності від галузевої підпорядкованості та рівня бібліотеки (від вузівської до національної), тобто на корпоративних засадах створюється кластер вітчизняних наукових документів, які підлягають подальшому науковому аналітико-синтетичному опрацюванню для створення низхідного потоку вторинних документів. Таким чином на базі кластера наукових видань за допомогою інноваційних технологій створюється реферативний масив інформації. Як бачимо, створення кластера вітчизняних наукових документів на добровільних засадах має сприятливий вплив на подальше розширення кластера реферативних інформаційних ресурсів за допомогою інтелектуальних технологій, що постійно удосконалюються.
Продовжується співпраця зі створення та удосконалення інноваційних технологій для ефективного використання зазначеного наукового ресурсу. В перспективі планується створення єдиного науково-інформаційного комплексу «Наукова Україніка» на основі БД «Україніка наукова» та національного репозитарію БД «Наукова періодика України», тобто на базі НБУВ.
Реферативні БД та УРЖ виконують не тільке інформаційну роль, ці науково-інформаційні джерела необхідні як один з наукометричних інструментів для підвищення якості при прийнятті управлінських рішень в процесі розподілу державних замовлень, грантів на проведення НДДКР, фінансів для їх здійснення та визначення кадрової політики, а також при відкритті або закритті наукових напрямів тощо.
Висновки:
Завдання бібліотечних, інформаційних фахівців і програмістів полягає в подальшому вдосконаленні системи та технології зі створення вітчизняної аналітико-синтетичної інформації, для опублікування її в відповідних серіях УРЖ або БД з метою оперативного інформаційного забезпечення НДДКР і подальшого інтегрування вітчизняної аналітико-синтетичної інформації в міжнародну наукову спільноту.
На сучасному етапі необхідно продовжувати залучати нові установи-фондоутримувачі наукових документів для продовження розширення меж кластера наукових вітчизняних видань з метою подальшого створення реферативної інформації.
Література
1. Закон про обов'язковий примірник документів від 09.04.1999 № 595-XIV. – Відомості Верховної Ради України. – 1999. - №22-23.