ФОРМУВАННЯ ТЕЗАУРУСА ДЛЯ ВИКОНАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОШУКУ У ВУЗЬКОСПЕЦІАЛЬНИХ ПРЕДМЕТНИХ ОБЛАСТЯХ

ЗаявникКунанець Наталія Едуардівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція "Бібліотека.Наука.Комунікація"
ЗахідСекція 5. Електронні інформаційні ресурси наукової бібліотеки в сучасному веб-середовищі
Назва доповідіФОРМУВАННЯ ТЕЗАУРУСА ДЛЯ ВИКОНАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОШУКУ У ВУЗЬКОСПЕЦІАЛЬНИХ ПРЕДМЕТНИХ ОБЛАСТЯХ
Інформація про співдоповідачівМацюк Галина Ростиславівна, викладач Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

Сьогодні інформаційне суспільство стикається з гострою необхідністю швидкого пошуку необхідної інформації у великих інформаційних потоках. Основні напрямки розвитку інформаційних пошукових технологій пов’язані зі створенням інформаційних систем, що засновані на знаннях певних предметних областей. Ці знання потрібно подати у певній формі, придатній для автоматичного опрацювання. Cаме такою формою представлення знань є тезауруси предметних областей.
Поняття тезауруса не нове у інформаційній галузі. Проте впродовж тривалих років воно удосконалювалося і адаптовувалося до розвитку інформаційних технологій. В процесі еволюції інформаційної роботи бібліотек змінювалося ставлення до тезауруса. Відбувалися гострі дискусії щодо доцільності формування аналогічних словникових масивів. З появою автоматизованих бібліотечних інформаційних систем відбулася реанімація потреби формування тезаурусів. При цьому у саме поняття «тезаурус» було привнесено новий зміст. Його трактують як електронний словник, що відображає семантичні відношення між лексичними одиницями дескрипторної інформаційно-пошукової мови (дескрипторами) і призначений для пошуку релевантних документів за їх змістом. Фактично це контрольовані словники термінів певної предметної області, які створюються для поліпшення якості інформаційного пошуку публікацій, що до неї належать [1]. При створенні тезауруса здійснюється опис певної предметної області, кожен термін якої позначає поняття даної предметної області.
Особливою перевагою тезауруса є його здатність завдяки своїй спеціальній структурі відображати існуючі відношення між включеними в нього терміно-одиницями. На відміну від тлумачного словника тезаурус дозволяє з’ясувати значення одиниці не стільки за допомогою визначення, скільки за допомогою співвіднесення змісту слова з іншими одиницями тезауруса.
Тезауруси набувають все більшого значення в процесі структурування та моделювання знань, систематизації та впорядкування наукової термінології, формування термінологічних банків даних та їх використання. У науковій літературі існує поняття «тезаурусний метод», який широко застосовується у теорії та практиці інформаційного пошуку. Основний акцент цього методу робиться на змістовий аналіз призначених для відбору термінів із текстів, які є важливими для запиту користувача.
Тезаурус репрезентує систему термінів відповідної області, впливає на термінологічну компетенцію фахівців, обумовлює оновлення термінології певної області знань та забезпечує ефективним пошуковим інструментарієм для інформаційного забезпечення на основі наукових джерел інформації.
Особливість тезауруса полягає в тому, що сформована база термінів-дескрипторів спрощує процес генерування ключових слів для наукових публікацій. Ключові слова є еквівалентними і близькими за значенням до дескрипторів. Переважна більшість користувачів бібліотек проводить інформаційний пошук саме з їх допомогою.
Ключові слова об'єднуються в клас умовної еквівалентності. Кожен такий клас позначається словниковою одиницею, яка може мати форму слова, словосполучення або коду. Такий підхід характерний і для побудови словникових одиниць тезаурусів.
Інформаційно-пошуковий тезаурус подає однозначність характеристики терміна. Разом з тим, його терміни не обмежені тільки своєю словниковою статтею, що притаманне друкованим словникам. Електронне подання тезауруса дозволяє через систему гіперпосилань встановлювати логічні та асоціативні зв’язки між термінами [2]. Тезаурус утворює систематизований набір понять певної предметної області, що дозволяє бібліотекарю або комп'ютеру орієнтуватися в її терміносистемі. Тезаурус є зручним способом ієрархічної організації сукупності понять тієї чи іншої області знань та суміжних, що сприяє утворенню особливої множини понять, певного семантичного поля [3].
Одним із завдань тезауруса є класифікація і пошук інформаційних ресурсів. При цьому в кожному ресурсі при класифікації можуть бути зіставлені одне або більше понять, які описуються термінами в тезаурусі, а користувач, здійснюючи пошук за дескрипторами тезауруса, може знайти документи, релевантні його інформаційним потребам, з предметної області його наукових зацікавлень та із суміжних галузей знань. На основі зв'язків дескрипторів тезауруса відбувається розширення пошукового запиту. Навігація по зв'язках дескрипторів допомагає чіткіше сформулювати сам запит.
За допомогою тезауруса можна не лише здійснювати пошук, а й вивчати окремі терміни (поняття), отримувати семантичні зв’язки з іншими поняттями (термінами), усвідомлюючи їх роль у системі знань певної предметної області чи в ході розв’язання конкретної задачі.
Тезаурус є інструментом, що дозволяє утворити уніфікований пошуковий образ до¬кумента та пошуковий запит користувача з метою удосконалення пошукових технологій в автоматизо¬ваних інформаційних системах, включаючи автоматизовані бібліотечно-інформаційні системи. Тезаурусом можна послуговуватися в бібліотечних установах, при аналітико-синтетичному опрацювання документів. Його використання для присвоєння предметної рубрики полегшується можливістю з’ясування місця терміна у понятійній системі, відображеного за допомогою структурних зв'язків.
На основі сформованого тезауруса бібліотека може формувати власні файли предметних рубрик або визначати клю¬чові слова. Використання саме уні¬фікованої інформаційно-пошукової мови забезпе¬чує точність пошуку в автоматизованих інформаційно-бібліотечних системах і дає можливість швидко реагувати на появу нових термінів.
Тезаурус є ефективним засобом представлення та систематизації знань. Таким чином, розробка тезауруса предметної області дозволяє більш повно представити її термінологічну систему з урахуванням складності і багатовимірності семантичних взаємозв'язків.
Для вирішення питання входження бібліотек у конкурентне веб-середовище та представлення метаданих на власні інформаційні ресурси, що є однією з головних умов якісного представлення власного інформаційного продукту, розробляються тезауруси різних предметних областей. Цей багатоаспектний та складний процес необхідний для сучасного користувача, оскільки сприяє продуктивності його інформаційного пошуку.

Список використаних джерел
1. Бісікало О. В. Автоматизоване визначення лексичних онтологій з тезаурусу технічного спрямування / Бісікало О. В., Яхимович О. В. // Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї. – 2016 – Том 31. – № 1. – С. 26-38.
2. Шульгіна В. Електронний тезаурус як різновид електронного видання / Шульгіна В. // Вісник Львів. ун-ту. – 2004. – Вип. 34. – Ч. І. – С. 323–326.
3. Шемакин Ю. Н. Тезаурус в автоматизированных системах управления и обработки информации / Ю. Н. Шемакин. – Москва : Воениздат, 1974. – 192 с.