ПРОЄКТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ БІЛОРУСІ НА ОСНОВІ ГАЗЕТНОГО ФОНДУ

ЗаявникТупчієнко-Кадирова Люція Георгіївна (Білорусь)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями» (2021)
ЗахідСекція 1. Бібліотечно-інформаційний комплекс: управління в умовах трансформації наукових комунікацій.
Назва доповідіПРОЄКТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ БІЛОРУСІ НА ОСНОВІ ГАЗЕТНОГО ФОНДУ
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 02:004 (476)
Тупчієнко-Кадирова Люція Георгіївна,
ORCID 0000-0002-3116-7028,
кандидат історичних наук, провідний бібліограф,
інформаційно-аналітичний відділ,
Національна бібліотека Білорусі,
Мінськ, Республіка Білорусь
e-mail: kadyrovalg@gmail.com

ПРОЄКТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ БІЛОРУСІ НА ОСНОВІ ГАЗЕТНОГО ФОНДУ

Репрезентовано огляд проєктів Національної бібліотеки Білорусі, створених на основі газет; виділені шляхи їх використання та форми популяризації проєктів.
Ключові слова: Національна бібліотека Білорусі, газетний фонд, віртуальні проєкти, газети як історичні джерела.

Газетний фонд багатьох бібліотек як частина історико-культурної спадщини народу посідає важливе місце в загальній структурі фонду.
Національна бібліотека Білорусі (НББ) отримує обов’язковий примірник газет, які виходять на території Республіки Білорусь (це 65% газетного фонду), газети країн СНД і далекого зарубіжжя. Всього – більше 5 тис. назв газет (близько 54 тис. річних комплектів). Унікальну частину цього фонду становлять газети другої половини XIX – першої половини ХХ ст.
Такий величезний масив має значний інформаційний потенціал, який НББ задіює в своїх проєктах задля забезпечення наукових досліджень додатковими джерелами.
При створенні проєктів (на основі газет, які виходили на території Білорусі та за її межами, але мали відношення до Білорусі) практикуються різні форми використання газет і популяризації проєктів. Розглянемо кілька з них.

У рамках проєкту «Свидетели эпохи: Беларусь на страницах газет 100-летней давности» («Свідки епохи: Білорусь на сторінках газет 100-річної давнини») були вивчені газети 1917–1922 рр., складені анотовані списки за різними напрямами державного будівництва в гуманітарній сфері, електронні копії цих газет (2400 номерів, майже 80 назв) розміщені в електронному виданні «Становление белорусской государственности: по страницам белорусских газет 1917–1922 гг.» («Становлення білоруської державності: по сторінках білоруських газет 1917–1922 рр.»). Термін активної популяризації проєкту у вигляді презентації, публікацій тематичних оглядів або номерів газет у новинах на порталі НББ, статей у періодиці – 2019–2022 рр.
Такий самий шлях популяризації використано для проєкту «100 дней до Великой Победы. По страницам белорусских газет 1945 года» («100 днів до Великої Перемоги. Сторінками білоруських газет 1945 року»). Презентація відбулася на XХVII Мінській міжнародній книжковій виставці-ярмарку в лютому 2020 р. Опубліковано більше 100 новин на порталі та кілька статей.

Особливий напрям використання газет відображено в базі даних «Национальная библиотека Беларуси в прессе» («Національна бібліотека Білорусі в пресі»), в якій збираються публікації вітчизняних та зарубіжних ЗМІ про діяльність головної бібліотеки країни і її співробітників з 1922 р. (близько 11 тис. різного роду документів).
Ця база даних стала основою для реалізації ще одного проєкту, присвяченого 100-річчю від дня заснування НББ, яке відзначатиметься у вересні 1922 р. – «Национальная библиотека Беларуси в современной прессе» («Національна бібліотека Білорусі
у сучасній пресі»). Він покликаний познайомити читачів із різними аспектами діяльності бібліотеки, починаючи зі зведення нової будівлі і по теперішній час: найбільш значними подіями з недавньої історії бібліотеки, виставковими проєктами, конференціями та іншими заходами, які відбувалися і відбуваються на її базі. Крім публікацій
у пресі, використовуються архівні матеріали, спогади ветеранів бібліотеки. Шлях популяризації проєкту – розширені новини на порталі НББ.

Ще один напрям проєктної діяльності НББ – спільні проєкти з іншими організаціями.
Проєкт «Газетная эпоха: страницы времени» («Газетна епоха: сторінки часу») – реалізовано НББ спільно з редакцією газети «СБ – Беларусь сегодня» видавничого дому «Беларусь сегодня». У ньому сторінки історії країни і народу були простежені за газетними сторінками сторічної давнини й викладені у новинах на порталі.

Масштабний проєкт «На хвалі часу, у плыні жыцця» реалізується з 2019 р. спільно з Державним музеєм історії білоруської літератури, Білоруським державним архівом-музеєм літератури і мистецтва, журналом Спілки письменників Білорусі «Маладосць» видавничого дому «Звязда». Проєкт приурочено до 100-річчя Всебілоруського літературного об'єднання поетів і письменників «Маладняк» (1923–1928) На порталі створений розділ для проєкту,
у ньому також представлені 8 персональних віртуальних експозицій. Газети у проєкті використовуються переважно як бібліографічні списки по темі та як джерело інформації.
Популяризація цього важливого і цікавого проєкту здійснюється за багатьма напрямами: статті-новини на порталі НББ (випущено більше 70), публікації в періодиці, презентації в НББ, лекції в установах вищої освіти, літературні вечори, конкурси, круглі столи, семінари.
Отже, газетні публікації містять багато даних, відомостей, думок, фактів; дають можливість простежити певні тенденції, підготовку й розвиток перетворень різного масштабу; спостерігати появу, зникнення або зменшення значення будь-яких явищ.
Газети слугують джерелом історичної інформації для наукових досліджень, і в цьому проявляється їхній неабиякий інформаційний потенціал. Любителі історії зустрінуть чимало цікавого
і несподіваного в публікаціях на газетних сторінках, що з плином часу забулося або запам’яталося в певному ключі.
У проєктах НББ, котрі базуються на газетах, концентрується інформація з певної теми, персони; повнотекстова, фактографічна
й бібліографічна.
Проєкти створюються як власними силами співробітників НББ, так і разом з іншими організаціями.
Популяризація газетного фонду здійснюється насамперед у вигляді новин на порталі НББ, які представляють собою огляд інформації, відображеної на сторінках окремих газетних номерів. Часто новини супроводжуються бібліографічними списками по темі. Про проєкти публікуються газетні і журнальні статті за авторства співробітників бібліотеки, журналістів ЗМІ, викладачів закладів вищої освіти, співробітників наукових установ. Проводяться презентації в НББ та на інших майданчиках. Інколи влаштовуються лекції в установах вищої освіти, літературні вечори, конкурси, круглі столи, семінари.

UDC 02:004 (476)
Liutsiia Tupchiienko-Kadyrova,
ORCID 0000-0002-3116-7028,
Candidate of Historical Sciences, Leading Bibliographer,
Information and Analytic Activity Department,
National Library of Belarus,
Minsk, Republic of Belarus
e-mail: kadyrovalg@gmail.com

PROJECTS OF THE NATIONAL LIBRARY OF BELARUS
ON THE BASIS OF THE NEWSPAPER FUND

The abstracts provide an overview of the projects of the National Library of Belarus based on newspapers; the ways of their use and forms of popularizing projects are highlighted.
Keywords: National Library of Belarus, newspaper fund, virtual projects, newspapers as a historical source.