MІЖНАРОДНИЙ КНИГООБМІН НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ НА ПРИКЛАДІ СПІВПРАЦІ НБУВ З НАУКОВИМИ УСТАНОВАМИ ПОЛЬЩІ

ЗаявникАндрійчук Зоя Роститславівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями» (2021)
ЗахідСекція 1. Бібліотечно-інформаційний комплекс: управління в умовах трансформації наукових комунікацій.
Назва доповідіMІЖНАРОДНИЙ КНИГООБМІН НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ НА ПРИКЛАДІ СПІВПРАЦІ НБУВ З НАУКОВИМИ УСТАНОВАМИ ПОЛЬЩІ
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 027.021(477-25):021.85:005.56
Андрійчук Зоя Ростиславівна
ORCID 0000-0002-3743-4035
мол. наук. співробітник
сектор міжнародного книгообміну,
відділ іноземного комплектування,
Інститут бібліотекознавства
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,
Київ, Україна
e-mail: zra357@ukr.net

MІЖНАРОДНИЙ КНИГООБМІН НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ НА ПРИКЛАДІ СПІВПРАЦІ НБУВ З НАУКОВИМИ УСТАНОВАМИ ПОЛЬЩІ

У статті розглянуто та проаналізовано стан міжнародного книгообміну у Наці-ональній бібліотеці України імені В. І. Вернадського з 2017 по 1 півріччя 2021 рр. на прикладі партнерства з науковими установами Польщі. Сучасний стан книгообміну є стабільним і ефективним джерелом комплектування іноземними виданнями у НБУВ та мережі бібліотек НАНУ. Визначені основні тенденції бібліотечно-інформаційної діяльності в умовах глобалізації інформаційного простору.
Ключові слова: бібліотеки, міжнародний книгообмін, наукова інформація, нау-кові установи, бібліотечно-інформаційні ресурси, статистика книгообміну.

Міжнародний книгообмін МКО - основне джерело наукового та культур-ного співробітництва НБУВ з світовими науковими центрами.
Польсько-українські дослідження є пріоритетним напрямком наукових студій. На сучасному етапі найбільшу кількість партнерів складають наукові заклади Польщі - 98 установи: 5 академій, 29 бібліотек ПАН, 8 наукових това-риств, 2 асоціації українців, архів, 19 НДУ. Сталим ядром партнерів з книгооб-міну залишаються партнери, з якими ми співпрацюємо з 60-х рр. Серед них 3 групи найбільш активних партнерів з книгообміну:
• бібліотеки науково-дослідних установ польської академії наук (Ін-ститут математики, геології, археології та етнології)
• університети (Варшава, Вроцлав, Катовіце, Лодзь, Люблін, По-знань, Торунь)
• політехніки (Гданськ, Познань, Варшава, Вроцлав, Глівіце, Краків)
Тематика наукових інтересів таких університетів як Ягеллонський (Кра-ків), Варшавський, Люблінський, Познанський, Гданський, Катовіце, Вроцлав-ський охоплюють майже всі напрямки сучасних наукових досліджень, які пред-ставлені в польській книжковій колекції НБУ‎В.
Бібліотека Яґеллонського університету (пол. Biblioteka Jagiellońska) в Кракові — одна з найважливіших наукових бібліотек Польщі. Книгообмін між НБУВ та університетом був започаткований 1960 року. Співпраця з цим закла-дом має регулярний і дуже активний обмін. За останній період ми отримали: «The Jagiellonian Library Bulletin», «Prace Historyczne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego», «Alma Mater», «Dzieje Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim, t. 1, 1945–1956, red. Michał Siedziako, Zbigniew Stanuch i ks.». «Galicyjskie miasta w epoce zmian społeczno-politycznych w Europie Środkowo-Wschodniej w XVIII-XIX wieku : zbiór studiów. wariant tytułu:».
Національна бібліотека імені Оссолінських (пол. Zakład Narodowy im. Ossolińskich) або Оссоліне́ум (пол. Ossolineum) — одна з найбільш відомих наукових установ Польщі. Співпраця з цим закладом була започаткована у 1958 році. Впродовж довготривалої наукової співпраці Польщі та України поступово переосмислюються історичне минуле і шляхи для подальшої продуктивної співпраці. В рамках спільних наукових досліджень видаються наукові видання, які зберігаються в фондах НБУВ і мають історичну цінність. Прикладом співпраці з відділом рукописів НБУВ є видання «Zbiór dla kuchmistrza tak potraw jako ciast robienia wypisany roku 1757 dnia 24 lipca», яке вийшло з друку в 2021 році і представлене на сайті бібліотеки. Дуже великим попитом користується у польських наукових закладах видання НБУВ, що вийшли з друку у 2021 році «Історичні бібліотечні зібрання та колекції у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського», Ірина Цібровська - Римарович «Видання друкарні Луцького монастиря (1787-1836) у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського», Г. І. Ковальчук «Книжкові пам’ятки (рідкісні та цінні книжки) в бібліотечних фондах». Дуже цінні видання були отримані в рамках книгообміну «Dziedzictwo chelmskiej Solidarnosti w zrodlach ikonografichnych», «Dziedzictwo: malarstwo Maria Stronskiego i Grazyny Gawronskiej-Kasse».
НБУВ співпрацює також з Бібліотекою Народовою у Варшаві з 1958 ро-ку. На сьогоднішній день обмінні зв’язки значно скоротились, але не втратили актуальності, зокрема було отримано за 2021 рік: «Bibliografia przekładów Jo-sepha Conrada=Bibliography of Joseph Conrads word in translation», «Katalog re-kopisow Biblioteki Narodowej. Т.7», «Studia Ucrainica Varsoviensia. 7, Katedra Ukrainistyki», «Rochnik Biblioteki Narodowej T.51:20», «Notes Konserwatorski T 22:20».
Для другої половини дев’яностих років у польсько-українських контактах характерною стала співпраця молодих дослідників україніки у Польщі і полоні-стів в Україні. Концепція створення літньої школи Варшавського університету з’явилася саме в цей період для об’єднання молодих науковців, студентів, біб-ліотекарів, громадських діячів. Матеріали наукових семінарів публікуються на сторінках часописів «Obóz», «Przegląd Wschodni», «Studia Polsko-Ukraińskie», які ми отримуємо в рамках книгообміну від Варшавського університету.
Основну кількість історичних книг ми отримуємо з Інституту національ-ної пам’яті (Instytut Pamięci Narodowej — Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (IPN). Це переважно книги з історії та архівні матеріали, що є надзвичайно цінними виданнями, також регулярно отримуємо часопис «Biuletyn IPN».
Постійно проводиться моніторинг нових можливостей в отриманні зару-біжних періодичних видань в рамках книгообміну: пошук та відбір нових пері-одичних та монографічних видань на сайтах бібліотек зарубіжних партнерів. Співпрацюємо з НДУ НАНУ для уточнення і корегування зведеного профілю комплектування іноземною літературою для подальшого замовлення періодич-них видань для наших партнерів з книгообміну. Кожного місяця ми отримуємо від зарубіжних партнерів листи для відбору нових книг та пропонуємо їм ана-логічні українські видання для обміну.
Найбільша кількість отримуваних видань і назв надходить з Польщі: а саме 185 назви і комплектів на НБУВ періодичних видань отриманих в рамках книгообміну, які надійшли до бібліотек НБУВ НАНУ, загалом отримано 478 назв періодичних і продовжуваних видань і 497 комплекти: природничі 205/210, суспільні 110/120, технічні 93/97, універсальні 70/70. Значним попитом у партнерів з МКО користуються українські продовжувані видання (серед них продовжувані видання Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадсько-го).
Всі наукові заклади Польщі поєднує постійний інтерес до публікацій пов’язаних з рукописною та книжковою спадщиною, історичним минулим, ар-хеологічними відкриттями та етнографічними дослідженнями. Впродовж останніх років від Інституту Національної пам’яті було отримано велику кіль-кість книг, у яких висвітлюються архівні документи 1920-1947 років.
Цифрові показники здійснення МКО в НБУВ
у 2017–2020 рр.
Рік Всього від-правлено Всього отримано Періодичні ви-дання Книги
2017 583 995 721 268
2018 533 944 712 231
2019 269 900 568 326
2020 234 602 361 229
2021
(І півріччя) 173 304 178 126
За останні 5 років кількість польських наукових установ, з якими НБУВ підтримує зв’язки зменшилась на 50 партнерів, але кількість назв журналів збі-льшилась. Доки існує книга, буде існувати і розвиватись книгообмін.
Список використаних джерел

1. Малолєтова Н. І., Красій Р. Л. Міжнародний книгообмін Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського 1918-2008. К. 2009
2. Малолєтова Н. та інш. Сучасні підходи до міжнародного книгообміну у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського. – 2013. – Вип. 38.- С. 131-153.
3. Бібліотека Народова у Варшаві: традиція і сучасність / Х. Тхужевська-Кабата // Бібл. вісн. — 2006. — N 4. — С. 17-25.
4. Санакуєва А. Формування польської книжкової колекції (у фондах На-ціональної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) Наукові праці НБУВ, К. 2001.- Вип. 7.- С. 194-207.
5. Якушко Б., Ятченко А. З історії міжнародних книгообмінних зв’язків НБУВ на прикладі ділового партнерства з науковими інститутами Польщі. Біб-ліотечний вісник №1/2005. С.-39-43.
6. Ятченко А. та інш. Міжнародний книгообмін у світовому інформацій-ному просторі (на прикладі співробітництва НБУВ з окремими країнами). - 2017. – Вип. 45.- С. 30-45.
7. Концепція розвитку НАН України на 2014-2023 роки [Електронний ре-сурс]. Режим доступу : https://www.nas.gov.ua/legaltexts/DocPublic/P-131225-187-1.pdf - Назва з екрана.
8. Сучасні підходи до міжнародного книгообміну у Національній бібліо-теці України імені В. І. Вернадського/ Малолєтова Н. І., Красій Р. Л., Яновська В. Ф., Ятченко А. К. – К., 2013.- Вип. 38- С. 131-153.


UDC 027.021(477-25):021.85:005.56
Zoya Andriichuk
ORCID 0000-0002-3743-4035
Junior researcher,
international book exchange sector,
foreign staffing department,
Institute of Library Science
V. I. Vernadsky National Library of Ukraine
Kyiv, Ukraine
e-mail: zra357@ukr.net

INTERNATIONAL BOOK EXCHANGE AT THE PRESENT STAGE ON THE EXAMPLE OF COOPERATION NBUV WITH SCIENTIFIC INSTITUTIONS OF POLAND

The article considers and analyzes the state of international book exchange in the National Library of Ukraine named after V. I. Vernadsky from 2017 to 1 half 2021. On the example of partnership with scientific institutions of Poland, that book exchange is a stable and effective source of acquisition of foreign publications in NBUV and the library network of NASU. The main tendencies of library and information activity in the conditions of globalization of information space are determined.
Keywords: library, international book exchange, scientific information, scientific or-ganizations, partners, library and information resources, statistics of book exchange.