Реферативна база як інтегратор наукового електронного контенту

ЗаявникЧала Надія Іванівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція "Бібліотека.Наука.Комунікація"
ЗахідСекція 5. Електронні інформаційні ресурси наукової бібліотеки в сучасному веб-середовищі
Назва доповідіРеферативна база як інтегратор наукового електронного контенту
Інформація про співдоповідачівКириленко Світлана Едуардівна, Лахтаріна Наталія Василівна
Презентаціяне завантажено
Статтяне завантажено


Тези доповіді

УДК 004.67: 002.63
Кириленко Світлана Едуардівна
Svitlana Kyrylenko
молодший науковий співробітник
junior researcher
НБ України ім. В. І. Вернадського
V. I. Vernadsky Nаtional Library of Ukraine
Лахтаріна Наталія Василівна
Nataliia Lakhtarina
молодший науковий співробітник
junior researcher
НБ України ім. В. І. Вернадського
V. I. Vernadsky Nаtional Library of Ukraine
Чала Надія Іванівна
Nadiia Chala
провідний бібліотекар
leading librarian
НБ України ім. В. І. Вернадського
V. I. Vernadsky Nаtional Library of Ukraine

Реферативна база як інтегратор
наукового електронного контенту

Розглянуто інформаційні ресурси як інтеграційну основу наукової інфосфери. Вказано на доцільність упровадження нового підходу до організації інформаційного ресурсу з використанням технології Web 3.0. Висвітлено питання переходу на єдиний вихідний формат усіх учасників корпоративної взаємодії з формування реферативної бази даних «Україніка наукова» під єдиним керівництвом Інституту інформаційних технологій НБУВ.
Information resources are considered as an integrative basis of the scientific information sphere. The research emphasizes the introduction of a new approach to organization of information resource that uses technologies of Web 3.0. Current work reviews transition of all participants of the corporate interaction in formation of abstract database “Ukrayinika naukova” into single output format under sole leadership of Institute of information technologies of Vernadsky national library of Ukraine.

Ключові слова: інформаційні ресурси, українська наука, технологія Web 3.0, реферативна база даних «Україніка наукова».
Keywords: information resources, ukrainian science, technology of Web 3.0, abstract database “Ukrayinika naukova”.

Предметом діяльності системи науково-технічної інформації (НТІ) є інформація стосовно науки, техніки, економіки, яка формується на досягненнях науково-технічного прогресу, результатах діяльності науковців, конструкторів, технологів тощо. Інтеграційною основою системи НТІ є система реферування наукових публікацій. Традиційно у всесвітній практиці вона представлена сукупністю реферативних журналів із різних галузей знань, що акумулюють результати наукових досліджень і технічних розробок, а також автоматизованими інформаційними системами, які містять реферативні бази даних (РБД). Організаційним принципом РБД є децентралізована підготовка інформації за єдиним стандартом із подальшою обробкою в центрі, який надає різноманітні інформаційні послуги користувачам. Оперативність і високу якість інформаційних послуг забезпечує використання IТ-технологій. Реферативні інформаційні ресурси – інтеграційна основа наукової інфосфери. Реферування значного обсягу інформації дозволяє відібрати найдоцільніше у найкоротший термін різним категоріям користувачів. РБД і реферативні журнали надають найсуттєвіший фактографічний матеріал, сприяють ретроспективному пошуку публікацій, зменшують негативний вплив пов’язаного з дифе¬ре¬н¬ціацією наук розсіяння публікацій, інформують про досягнення в суміжних галузях наук, інтеграцію наукових напрямів і дисциплін тощо [1, 3].
Питання розвитку національної системи реферування є актуальним для України. Зараз національна система реферування української наукової літератури, яку презентує РБД «Україніка наукова», намагається створити можливості формування галузевих масивів реферативної інформації за міжнародними стандартами для їх наступної передачі до відповідних міжнародних РБД з метою включення вітчизняної наукової інформації до світової системи електронних документальних комунікацій.
Широка диференціація науки, з одного боку, та інтеграція наук – з іншого, вимагають створення систем цент¬ралізованого інформування, що дозволило б урахувати всі світові або національні джерела та збирати відомості, які розпорошено в різних первинних документах [2]. Вивчення роботи провідних реферативних ресурсів та їх аналіз допоможе визначити основні напрямки подальшого розвитку РБД.
Метою роботи є обґрунтування новітньої технології організації інтеграційної форми знаннєвих ресурсів для національної системи реферування.
Загальновідомо, що вирішальним критерієм для реферативних ресурсів залишається своєчасне та повне відображення всіх наукових джерел, а також можливість для користувача швидко знайти визначену релевантну інформацію [4]. Характерна риса усіх реферативних ресурсів – неможливість повного тематичного та видового відображення всіх першоджерел, іншими словами, не існує універсальної РБД чи реферативного журналу, які б повністю звільнили б науковців від потреби пошуку в різних БД. В Інтернеті існує безліч реферативних ресурсів, серед яких багато політематичних (наприклад, Scopus, Web of Science) та спеціалізованих на окремих дисциплінах БД (IBSS – The International Bibliography of the Social Sciences, MEDLINE (РБД Національної медичної бібліотеки США)). Всі вони не дають повного відображення загального масиву НТІ у мережі Інтернет [1].
Для упорядкування й управління накопиченими знаннями глобальної мережі поступово відбувається трансформація технологічних концепцій Всесвітньої мережі: Web 1.0 → Web 2.0 → Web 3.0. Зазначимо, що Web 1.0: створив систему взаємопов’язаних гіпертекстових документів, доступних через Інтернет, технологічні рішення надали можливість лише читати й шукати інформацію. Web 2.0: надав користувачам технологічні можливості взаємодіяти зі змістом ресурсів, запровадив такі технології як блоги, соціальні мережі. Web 3.0: технологічна концепція, що базується на принципах семантичного вебу, призначена для створення високоякісних інформаційних ресурсів та послуг, вироблених експертами на основі застосування сучасних веб-технологій [5]. Принципова відмінність третьої версії Web від попередніх – можливість перетворення неорганізованого Web-контенту в систематизоване й організоване знання. Якщо Web 1.0 сприяв закріпленню інформації, Web 2.0 направлений на взаємодію людей, то фундаментом технології Web 3.0 є інтеграція знань.
В межах цього бачення основні учасники корпоративного проекту РБД «Україніка наукова» (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (НБУВ), Інститут проблем реєстрації інформації Національної академії наук України (ІПРІ НАНУ), Національна наукова медична бібліотека України (ННМБУ) та Державна науково-педагогічна бібліотека України (ДНПБУ) імені В. О. Сухомлинського) спільно з іншими вітчизняними науковцями в галузі інформаційних технологій визначають перспективи розвитку національної системи реферування України.
На сьогодні РБД «Україніка наукова» представлена у вільному доступі на порталі НБУВ, модерується фахівцями Інституту інформаційних технологій НБУВ і базується на програмному забезпеченні ІРБІС-64.
Зараз у світі стрімко зростає попит користувачів на універсальні інформаційні ресурси, що консолідують дані з різних джерел. Потреба в таких ресурсах зумовлена зміною способів функціонування інформації у сучасному світі, інтенсивним розвитком новітніх інформаційно-комунікаційних засобів у суспільстві, яке ґрунтується на знаннях [2].
Наразі алгоритм організації реферативної інформації у НБУВ виглядає наступним чином. РБД «Україніка наукова», що сформована на засадах корпоративної партнерської взаємодії співпраці НБУВ та ІПРІ НАНУ з бібліотечними, інформаційними, науково-дослідними, освітніми й іншими установами, накопичує та надає централізовану підтримку результатів розподіленого реферування документiв-першоджерел, що виконується за єдиною методикою. Центр первинного опрацювання наукової періодики ІПРІ НАНУ надсилає інформацію до НБУВ у текстовому вигляді за узгодженим форматом подання даних, а ННМБУ, ДНПБУ імені В. О. Сухомлинського та інші редакції надають інформацію у вихідному форматі ІРБІС-64 [3]. Уся реферативна інформація, що надходить до РБД «Україніка наукова» з первинних центрів, зосереджується в локальних технологічних базах: JR – періодичні та продовжувані видання з ІПРІ, та EL – періодичні та продовжувані видання з ННМБУ, ДНПБУ імені В. О. Сухомлинського та інших редакцій. Організація цих баз потребує від НБУВ доставки, накопичення, систематизації та вводу до технологічної бази FULL значної кількості записів. Даний процес надзвичайно трудомісткий і потребує копіткого фахового обслуговування, що знижує оперативність подачі реферативної інформації. Для більш ефективного функціонування РБД «Україніка наукова» є доцільним застосування нового підходу до організації інформаційного ресурсу. Завдяки динамічному розвитку технології Web 3.0 є можливим визначення структури даних і зв’язування їх для більш ефективного наступного виявлення, автоматизації процесів їх обробки, інтеграції та повторного використання в різноманітних додатках [6]. Тому, з метою вилучення з процесу організації РБД локальних технологічних баз JR та EL, центри первинної обробки інформації за допомогою віддаленого доступу з використанням технології Web 3.0 у перспективі мають стати повноцінними учасниками корпоративної взаємодії формування знаннєвого реферативного ресурсу як цілісні наукові інтегратори власного неорганізованого Web-контенту до технологічної бази FULL.
Створення оновленої диференційованої за галузями знань й інтегрованої в масштабах країни РБД української наукової літератури з технологією семантичного вебу є актуальним завданням організації інформаційного простору України. Зауважимо основні дії для розв’язання цієї задачі:
– розробка та запровадження оновленої системи обміну інформацією з редакціями наукових видань за єдиним форматом;
– розробка єдиного програмного забезпечення для інтегрованого розміщення в базі даних рефератів національних наукових видань для усіх учасників проекту;
– наповнення інтегрованої реферативної бази даних національних наукових видань за допомогою віддаленого доступу ІПРІ, ННМБУ, ДНПБУ імені В. О. Сухомлинського.
Висновки. Відсутність цілісної вітчизняної системи реферування стає завадою на шляху якісного бібліотечно-бібліографічного обслуговування, міждержавного обміну науковою інформацією, виходу інтелектуальних доробок України за її межі та є причиною інших втрат, насамперед, у сфері інформаційного суверенітету й авторських прав. Створення такої системи реферування повинно стати одним із пріоритетних завдань українських інформаційних установ.
На сучасному етапі для плідного відображення наукового електронного контенту в РБД «Україніка наукова» назрілим є питання єдиного вихідного формату для кожного учасника корпоративної взаємодії з організацією віддаленого доступу під єдиним керівництвом Інституту інформаційних технологій НБУВ із запровадженням технології Web 3.0.

Список використаних джерел
1. Балагура І. В. Перспективи розвитку реферативної бази даних «Україніка наукова» та реферативного журналу «Джерело» / І.В. Балагура // Наук. пр. Держ. наук.-пед. б-ки України ім. В.О. Сухомлинського. Науково-методичні та організаційні засади інформаційно-аналітичного забезпечення педагогічної науки, освіти і практики України: стан та перспективи. – 2012. – Вип.3. – с.115-125.
2. Гарагуля С. С. Моделі інтеграції електронних джерел наукової інформації у бібліотеках / С. Гарагуля // Бібл. вісн.. – 2015. – № 6. – С. 16-21.
3. Добровська С. В. Розвиток технології представлення інформації в реферативній базі даних «Україніка наукова» / С. В. Добровська, С. Е. Кириленко // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. – 2011. – Вип. 31. – С. 137-145.
4. Зайченко Н. Я. Бібліометрика у реферативній БД «Україніка наукова» / Н. Я. Зайченко // Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів: матеріали міжнар. наук. конф., Київ, 8 - 10 жовт. 2013 р. – К., 2013. – С. 338-340.
5. Лобузіна К. Сучасні підходи до інтеграції електронних бібліотечних інформаційних ресурсів / К. В. Лобузіна // Вісн. Кн. палати. – 2012. – № 12. – С. 24-28.
6. Мар’їна О. Ю. Бібліотека в епоху розвитку технологій Web 3.0 / О. Ю. Мар’їна // Вісн. Кн. палати. – 2015. – № 7. – С. 18-20.