Рідкісні фонди Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка: наявність і втрати(на прикладі україномовних видань польської художньої літератури ХІХ ст. – 1939 р.

ЗаявникСирота Лілія Богданівна (Україна)
ФорумМіжнародна наукова конференція "Бібліотека.Наука.Комунікація"
ЗахідСекція 2. Історія книжкової культури України: здобутки і перспективи
Назва доповідіРідкісні фонди Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка: наявність і втрати(на прикладі україномовних видань польської художньої літератури ХІХ ст. – 1939 р.
Інформація про співдоповідачів
Презентаціяне завантажено
СтаттяЗавантажити статтю


Тези доповіді

УДК 027.7:025.171-048.52 (477.83-25) (09)
Сирота Лілія
кандидат філологічних наук,
асистент кафедри бібліотекознавства і бібліографії
ЛНУ імені Івана Франка
Рідкісні фонди Наукової бібліотеки
Львівського національного університету імені Івана Франка:
наявність і втрати
(на прикладі україномовних видань
польської художньої літератури ХІХ ст. – 1939 р.)
У кожній науковій бібліотеці є зібрання рідкісних і цінних видань – книжкових пам’яток минулих століть. Такий фонд є гордістю кожної бібліотеки. Перед Другою світовою війною найцінніший бібліотечний фонд був зосереджений у навчальних закладах та духовних установах. Зокрема в університетських приміщеннях було зібрано великий масив книжкових колекцій.
Книжкові фонди наукових бібліотек формувалися на основі надбань своїх попередників, як наприклад, Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка – на базі бібліотеки Львівського єзуїтського колегіуму, яка поповнювалася збірками монастирів Галичини та Буковини; а також Університету Яна Казимира у Львові тощо.
Поповнення рідкісного і цінного фонду у Науковій бібліотеці ЛНУ імені Івана Франка сьогодні відбувається в основному за рахунок внутрішніх резервів (виявлення цінних книг у фонді резервно-обмінного відділу), а також шляхом дарування колекцій співробітниками університету, представниками української діаспори (приватна бібліотека Я. Голуба), відомими львівськими діячами (приватна бібліотека Б. Гориня).
У радянський час робота з книжковим фондом була спрямована на вилучення рідкісних і цінних видань. Тоді створювалися так звані спецфонди, куди складали націоналістичну, релігійну, філософську та іншу літературу з метою обмеженого або забороненого доступу до неї. Також чимало фондів було переміщено у столичні бібліотеки і архіви. Окрім того, певна частина старовинних книг втрачена для сучасних читачів у зв'язку з війнами, крадіжками, неправильними умовами зберігання тощо.
Українські видання, які вийшли друком до 1939 р. і які наявні у Науковій бібліотеці ЛНУ імені Івана Франка, надзвичайно цікаві і різноманітні. Однак з усієї кількості ми виділили ті, авторами яких були неукраїнські письменники, щоб глибше показати особливості знищення української книги і прослідкувати шляхи поповнення і вилучення фонду рідкісних і цінних видань.
На каталожних картках виявлено записи олівцем дати перегляду (ревізії) україномовних видань. Маємо інформацію про звірку фондів, яка проводилася у міжвоєнний період. Зустрічаємо різні дати: 15.ІІІ.[1]929, 5/9. 19[33], 2.VІІ.[19]37, 24.Х.[19]37, 26.ІV.[19]38 та ін. Навіть є помітки, коли фонд бібліотеки перейшов у власність радянської влади: 10.Х. [19]39. Дуже рідко до вересня 1939 року зустрічаємо помітки про втрати україномовних книг. Після 1939 року на каталожних картках з’явилися нові помітки: позначення «з» – загальний фонд, «сф» – спецфонд, «брак». Тобто одна частина україномовних книг була залишена на своїх місцях у книгосховищі, інша – передана до новоствореного спеціального фонду. До нього потряпляли книги не лише українських авторів, а й закордонних, у яких було описано дотично чи цільово життя українців.
Після Другої світової війни робота з фондами бібліотеки відновилася. Про це свідчать дати: «2 авг[уста] 1945» (проштамповано на каталожній картці ), «7 июл[я] 1945» (на звороті титулу книжки ). Лише у 1952 році на каталожних картках, складених до 1939 року, бачимо штампи з текстом «Акт 52 р, сп. № 1», «Акт 52 р, сп. № 2» і вказано томи, які відсутні (якщо це серіальне видання). Окрім того, зустрічаємо штампи, які свідчать, що у 1950 – 1960-і роки дуже часто перевірявся фонд. Про це свідчать штампи з датами: «ПР 52 В» (коли звіряли книги), «ПР 52 Л» , «ПР 52 П» (коли звіряли періодичне видання), «ПР 68». Часто біля штампу олівцем було дописано скорочений варіант прізвища того, хто робив звірку. Це, наприклад, запис «Кр.», «Кр. І.». Один раз посада і прізвище людини, яка займалася звіркою україномовної літератури, зустрічаємо повністю. Це наступний запис: «спецохр.[анник] М. Калихец». Після 1952 року такі штампи майже зникають. Це свідчить про те, що до 1952 року відбулася реорганізація бібліотечноого фонду, частину книг з нього було вилучено до спецфонду, інші – зникли, про що свідчать численні акти списання.
Процес вилучення частини бібліотечного фонду супроводжувався не рівномірною у кількісних і якісних показниках заміною – книгами наддніпрянських видавництв. На них стоять дати чорнильною ручкою «24.Х.64» , коли читач вперше замовив цю книгу. До цього книга була у Москві (на штампі надпис: «Управление культ.-просвет. Предпочитаний библиотека № 35 Совет. р-на МОССОВЕТА»). Книга Е. Ожешко «Вибрані твори» також має цей штамп і штамп «Центральна Українська бібліотека при робітничому клюбі в Москві». Книга Юрія Жулавського «На срібній планеті» має тільки московський штамп російською мовою. Інша книга – історична повість В. Оркана «Костка Наперський» також має перший запис видачі читачеві приблизно з того часу – 16 лютого 1960 р.
Повість Г. Запольської «Смерть Феліціяна Дульського» до Львова потрапила з бібліотеки Місцевкома Українського державного театру, який під час війни працював у Москві, а потім була передана до Центральної української бібліотеки при робітничому клубі (встановлено на основі штампу на титулі).
Завдяки чітким штампам дізнаємося, що у НБ ЛНУ імені Івана Франка зберігаються книги з приватних та громадських бібліотек: на книзі Зоф’ї Налковської «Роман Терези Геннерт» штамп «Бібліотека Степана Стельмащука». З бібліотеки товариства «Просвіта», наприклад, наявна книга М. Конопніцької «На дорозі». Більшість цінних книг було дозволено видавати на абонемент. Наприклад, у 1950–1960-і рр. у відділі абонементу знаходилися книги В. Реймонта «Мужики» (ч. ІІ, ІІІ), що свідчило про неналежне поцінування україномовного фонду і видача додому стала однією з причин їх втрати.
На книзі «Мужики-Аристократи» є запис ручкою «5 пр.[имірників]». З цього запису можна зробити висновок, що до 1939 року у бібліотеку україномовні книги надходили не в одному примірнику. Сьогодні повісті В. Реймонта в одному примірнику є у львівській бібліотеці.
У НБ ЛНУ імені Івана Франка зберігається близько 30 книг польських письменників, виданих у Галичині та Наддніпрянщині українською мовою у ХІХ – 1939 р. Серед україномовних книг, які були в бібліотеці Університету Яна Казимира (тепер – ЛНУ імені Івана Франка) і сьогодні втрачені: повість невідомого автора «З чужого поля» (1895), повість С. Жеромського «Табу» (1912), повісті Е. Ожешкової (1888, 1895, 1899), Ф. Равіти-Ґавронського (1909), В. Реймонта (1909; 1910), Б. Пруса (1904) та ін.
У середині ХХ ст. було вилучено всі видання (навіть перекладні), що були шкідливими, небезпечними для радянського режиму. На цих друках часто робили позначки про наявність, штампи чітко фіксували усі місця зберігання і звірку. Незважаючи на втрати цінних книжкових фондів упродовж ХХ ст., сьогодні НБ ЛНУ імені Івана Франка – відомий осередок зберігання значної частини рідкісних і цінних україномовних книжкових видань, зокрема і польських письменників, що вийшли у світ до 1939 року і які мають змогу користувачі безперешкодно опрацьовувати у читальних залах.

Liliia Syrota
Candidate of Philology,
assistant of Department of Library Science and Bibliography
Ivan Franko Lviv National University
Rare Books of Scientific Library Ivan Franko LNU:
Availability and Loss (Based on Ukrainian-Language Editions
Polish Literature of the XIX century - 1939)
Checking and moving books in the Scientific Library of Ivan Franko Lviv National University shows the purposeful work on the ban a rare books in Ukraine in the II half of the XX c.
Keywords: rare book, Polish literature, library, banning, Ukraine, 1950–1960.